link naar deze pagina

Presidium - 16 december 2019

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: 17-12-2019:
De besluitenlijst van het presidium van 16-12-2019 is bij de algemene documenten gepubliceerd.
Bundel:
pdf Agendabundel (5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a
Concept-verslag openbare vergadering 4-11-2019
3.b
Concept-verslag besloten vergadering 4-11-2019
Wordt-onder geheimhouding in dubbel gesloten envelop toegezonden aan de leden van het presidium.

(Indien een lid van het presidium wenst te spreken over dit verslag dan dient dat in beslotenheid aan het einde van de vergadering te gebeuren)
3.c
Concept-verslag vergadering 11-11-2019
3.d
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Terugblik PS 11-11-2019 en 18-11-2019
4.b
Laatste voorbereiding PS 16 december 2019
- Actualiteiten
- Moties vreemd aan de orde v/d dag
4.c
Concept-agenda PS 3 februari 2020
5.a
Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS
5.b
Lijst ingekomen stukken PS
6
Evaluatie spreektijden PS- en commissievergadering
7
Evaluatie technische informatievoorziening Statenleden via sectormanagers
8
Voorstel tot wijziging van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015
9
Opdrachtverlenging accountant PS voor controle subsidie fractiebijdragen
10
Scholingsbudget voor PS- en duo-leden voor niet-partijpolitieke trainingen en aanvraag fractie Forum voor Democratie.
11
Communicatieactiviteiten Provinciale Staten 2020
12
Activiteiten jeugdparticipatie 2020-2023
13
Terugkoppeling werkgroep samenwerking GS & PS en Burgerparticipatie
14
Concept-besluitenlijst Agendacommissie 04-11-2019 (ter kennisname)
15
Bedrijfsgeneeskundige zorg voor Statenleden, Gedeputeerden en commissaris van de Koning (ter kennisname)
16
Voornemen nevenfunctie gedeputeerde Van der Hoek (ter kennisname)
17
Kennisgeving over de aanbieding van de handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen (ter kennisname)
18
Rondvraag
19
Sluiting