link naar deze pagina

PS-vergadering - 18 mei 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Op maandag 25 mei 2020 heeft het vervolg van deze vergadering plaatsgevonden.
De volgende punten zijn op 25 mei behandeld:

* agendapunt 9 Duinpolderweg;
* vragenuur;
* stemming moties Vreemd aan de Orde van de Dag.

Deze Statenvergadering vindt vanwege Corona-maatregelen online plaats in een digitale vergaderomgeving.
Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is gesloten.
Bundel:
pdf Agendabundel (8.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Benoeming en installatie gedeputeerde fractie D66 (VD-21).
2.b
Installatie en beëdiging Statenlid fractie D66 (onder voorbehoud).
2.c
Installlatie en beëdiging duo-commissielid fractie D66.
2.d
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
2.d.1
Aangevraagde actualiteit FvD/CDA inzake afgeven natuurvergunning biomassacentrale Diemen.
2.d.2
Aangevraagde actualiteit PvdD inzake storting asfalt in leefgebied beschemrde dieren bij Circuit Zandvoort
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergaderingen van 9 maart, 14 en 16 april 2020.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
Benoemen lid adviescommissie (her)benoeming bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer (VD-16).
8.b
Wijziging gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer en onderzoek bestuursmodel (VD-17).
8.c
Zienswijze Kadernota 2021 van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-18).
8.d
Financieringstatuut 2020 (VD-19).
9
BEHANDELING OP 25-05-2020: Besluit vervolg project Duinpolderweg, bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (VD-20)
Stukken treft u aan in de PS uitloop-agenda van 25 mei 2020.
10
Stand van zaken en maatregelen door de provincie in het kader van de aanpak van het coronavirus.
Dit agendapunt is op 18 mei 2020 behandeld.
11
BEHANDELING OP 25-05-2020: Vragenuur.
De vragen treft u aan in de PS uitloop-agenda van 25 mei 2020.
12
BEHANDELING OP 25-05-2020: Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
De moties treft u aan bij agendapunt 2 van deze agenda. Stemming over de moties heeft plaatsgevonden op de uitloopdatum van PS op 25 mei 2020.
13
Schorsing.