link naar deze pagina

PS-vergadering - 5 oktober 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
De vergadering heeft online plaatsgevonden vanwege de nieuwe strengere coronamaatregelen. De publieke tribune is gesloten.

Uitloop van deze vergadering vindt plaats op donderdag 22-10-2020.

Na vergadering online:
. notulen PS 05-10-2020;
. besluitenlijst PS 05-10-2020, schriftelijke stemming is afgerond;
. ingediende moties en amendementen bij punten 9, 10 en 11.
Bundel:
pdf Agendabundel (86.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie tijdelijk Statenlid fractie GroenLinks.
2.b
Beëdiging en installatie duo-commissieleden fracties GroenLinks, PvdA en SP.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 14 september 2020.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
Op vrijdag 2 oktober volgt een geactualiseerde versie na cie NLG van 1 oktober.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
Zienswijze concept uitvoeringsprogramma visie Spaarnwoude Park 2020-2024 (VD-49).
8.b
Zienswijze financiële jaarstukken Plassenschap Loosdrecht e.o. 2019 (VD-50).
8.c
Zienswijze resultaatbestemming 2019 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (VD-51).
8.d
Zienswijze PS tbv Vergadering MRA Regiegroep oktober 2020 incl. financiële stukken (VD-47).
8.e
Nota Leningen en Garantstellingen (VD-48).
8.f
Herbenoeming van de bestuurder-directeur van de Randstedelijke Rekenkamer (VD-43).
9
Omgevingsverordening NH2020 (VD-44) - eerste termijn -
Op 5 oktober wordt de eerste termijn van de Omgevingsverordening behandeld. De reactie van GS in eerste termijn en de tweede termijn van dit agendapunt vindt plaats op de uitloopdatum 22 oktober 2020 (18.45 uur). De schriftelijke reactie van GS op ingediende moties en amendementen wordt naar verwachting in de week van 12 oktober bij de vergaderstukken van PS 22 oktober gepubliceerd.
9.a
Aanvullende stukken: Nota wijzigingen voor Omgevingsverordening NH2020
Na het openbaar maken van het Eindconcept van de Omgevingsverordening NH2020 en de concept Nota van Beantwoording na besluitvorming daarover door GS op 1 september jl. zijn uit de technische vragen van statenleden, reacties van indieners en nadere controles nog onvolkomenheden naar voren gekomen in het eindconcept van de Omgevingsverordening en de bijbehorende werkingsgebieden. Aan PS wordt voorgesteld een lijst met voorgestelde wijzigingen mee te nemen in de besluitvorming over de Omgevingsverordening NN2020 op 5 oktober a.s.. Deze wijzigingen zijn technisch van aard en bevatten geen beleidsinhoudelijke wijzigingen.
9.b
Ingediende amendementen en moties Omgevingsverordening
pdf Overzicht ingediende moties-amendementen Omgevingsverordening DEF.pdf (79KB)
pdf A16-2020 PvdD -Organiseren WBE platform met belanghebbenden (66KB)
pdf A17-2020 PvdD -Doelmatig verjagen (66KB)
pdf A18-2020 PvdD Populatiedynamiek art. 6.82 (67KB)
pdf A19-2020 PvdD Populatiedynamiek art. 6.83 (67KB)
pdf A20-2020 PvdD Geen windmolens in NNN (66KB)
pdf A21-2020 PvdD Geen vuurwerk in stiltegebieden (67KB)
pdf A22-2020 PvdD-CU Definitie duurzame ontwikkeling opnemen (73KB)
pdf A23-2020 PvdD Geen uitbreiding intensieve veehouderij (69KB)
pdf A24-2020 PvdD 1 laag dieren in plaats van 1 bouwlaag (67KB)
pdf A25-2020 PvdD-CU Wijzigingen werkingsgebieden gehoord de commissie (76KB)
pdf A26-2020 PvdD-CU Schrappen wijzigingsbevoegdheid GS bijlagen verordening te wijzigen (71KB)
pdf A27-2020 PvdD Groot openbaar belang (68KB)
pdf A28-2020 PvdD Functiewijziging naar burgerwoningen MRA landelijk gebied (68KB)
pdf A29-2020 PvdD Functiewijziging naar burgerwoningen Noord-Holland Noord landelijk gebied (68KB)
pdf A30-2020 CDA-FvD locatie Egmond ad Hoef Noord-Oost (540KB)
pdf A31-2020 CDA-FvD Locatie Egmond-Binnen Zuid (436KB)
pdf A32-2020 CDA Ruimte voor ruimte overgangsregeling (23KB)
pdf A33-2020 CDA Groot openbaar belang (23KB)
pdf A34-2020 CDA-FvD toestaan multifunctionele landbouw (95KB)
pdf INGETROKKEN A35-2020 CDA-FvD Schrappen aanscherping detailhandel (95KB)
pdf A36-2020 PvdD Borging zorgvuldigheid en onafhankelijkheid bij afwegingen rondom groot openbaar belang (69KB)
pdf A37-2020 SP-PvdD Natuur als Groot openbaar belang noemen (137KB)
pdf A38-2020 PVV-FvD Groot Openbaar Belang niet van toepassing voor zonne- en windenergie (57KB)
pdf A39-2020 CU-CDA Ruimte voor Ruimteregeling (447KB)
pdf A40-2020 CU-PvdD Regels Windturbines (190KB)
pdf A41-2020 D66 ARO-advies bij ontheffingsbevoegdheid (75KB)
pdf A42-2020 D66 Recreatiegebied en golfterrein Houtrak in BPL (1.2MB)
pdf A43-2020 PvdA Groot Openbaar Belang -niet louter economisch (43KB)
pdf A44-2020 PvdA Groot Openbaar Belang-Energiestransitie (43KB)
pdf A45-2020 FvD Geen uitzondering op windturbines minimaal 600 meter van gevoelige bestemmingen (86KB)
pdf M82-2020 PvdD Weidevogelleefgebied buiten NNN en BPL wel landschappelijk waardevol (29KB)
pdf M83-2020 PvdD NNN en weidevogelkerngebieden fysiek compenseren, niet financieel (25KB)
pdf M84-2020 PvdD Onderscheid in Kleinschalige en Grootschalige BPL’s in volgende versie van Omgevingsverordening (26KB)
pdf M85-2020 PvdD Extra aandacht voor kwetsbare belangen en doel van Omgevingswet (29KB)
pdf M86-2020 PvdD Omgevingswaarden voor luchtkwaliteit in lijn met WHO en Schone Lucht Akkoord (30KB)
pdf M87-2020 PvdD Regulering instandhouding grondwater in Omgevingsverordening 2.0 (29KB)
pdf M88-2020 PvdD Zorg ervoor dat burgers mee profiteren van de energietransitie (29KB)
pdf M89-2020 CDA-FvD Discussielocatie Limmerkoog (97KB)
pdf M90-2020 CDA-FvD Discussielocatie De Terp (97KB)
pdf M91-2020 CDA-FvD Discussielocatie Zuid III-Akersloot (96KB)
pdf M92-2020 CDA-FvD discussielocatie Nederhorst Noord - Nederhorst den Berg (97KB)
pdf M93-2020 CDA-FvD Discussielocatie Zuidsingel fase 8 - Kortenhoef (97KB)
pdf M94-2020 CDA-FvD Discussielocatie Middelie (97KB)
pdf M95-2020 CDA-FvD Discussielocatie Noordeinde 65 - Oostzaan (96KB)
pdf M96-2020 CDA-FvD Ontwikkeling duurzame sporthal op ijsbaanterrein Wormer mogelijk maken (96KB)
pdf M97-2020 CDA-FvD Aanpassen begrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum (668KB)
pdf M98-2020 CDA-FvD-PVV Woonkernen uit BPL halen (104KB)
pdf M99-2020 CDA-FvD-PVV Handtekening onder het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gestand doen (104KB)
pdf M100-2020 CDA-FvD-PVV Wonen in het tweede lint mogelijk maken (104KB)
pdf M101-2020 CDA-FvD Ontwikkelmogelijkheden voor ondernemingen in het landelijk gebied (96KB)
pdf M102-2020 CDA-FvD In gesprek gaan over ontwikkeling van kernen met een busstation met Hoogwaardig openbaar busvervoer (96KB)
pdf M103-2020 CDA-FvD Verplaatsing supermarkt Bergen (97KB)
pdf M104-2020 SP Groot openbaar belang (32KB)
pdf M105-2020 SP Delegeren naar gemeenten (32KB)
pdf M106-2020 SP Mandaat GS (32KB)
pdf M107-2020 SP Compensatiemogelijkheden voor NNN en BPL (32KB)
pdf M108-2020 SP Bescherming erfgoed (32KB)
pdf M109-2020 SP Bescherming UNESCO Werelderfgoed (32KB)
pdf M110-2020 CU-CDA-PVV Woningbouw Stompetoren-west mogelijk maken (178KB)
pdf M111-2020 CU-PvdD Tiny Houses positief tegemoet treden (173KB)
pdf M112-2020 D66 Visie NZKG Houtrak en omgevingsverordening (3.9MB)
pdf M113-2020 PvdA-CU-D66 Heroverweging Zijpe en Hazepolder (67KB)
pdf M114-2020 FvD Rol burgerparticipatie en draagvlak in de omgevingsverordening (88KB)
pdf M115-2020 GL Weidevogels Zijpe (17KB)
pdf M116-2020 GL-PvdD Leidraad Weidevogels (45KB)
pdf M117-2020 GL Aardkundige monumenten (17KB)
10
Concept-Regionale Energiestrategieën -RES- (VD-45).
10.a
Ingediende moties bij concept-RES
pdf M121-2020 -aangenomen- PvdD Uitwerking zoekgebieden in relatie tot de internationale vogeltrekroute langs de Noordzeekust (58KB)
pdf M125-2020 -aangenomen- PvdD Koppel biodiversiteit aan de energietransitie (91KB)
pdf M126-2020 -aangenomen- CU RES-wensen-integrale-blik - concept-RES (69KB)
pdf M127-2020 -aangenomen- CU-PvdD-CDA RES-zon-op-dak - (54KB)
pdf M128-2020 -aangenomen- CU RES-aanpassing-financieringssystematiek (60KB)
pdf M130-2020 -aangenomen- CU-PvdD-CDA RES-wensen-participatie (120KB)
pdf M131-2020 -aangenomen- CDA Maak effecten duurzame energieprojecten transparant (40KB)
pdf M134-2020 -aangenomen- D66-PvdD-CDA Advies-commissie-MER (60KB)
pdf M135-2020 -aangenomen- D66-PvdA-VVD Burgerparticipatie (63KB)
pdf M136-2020 -aangenomen- GL-PvdD Gedragscode duurzaam in de natuur - RES (50KB)
pdf M137-2020 -aangenomen- VVD-CDA Concept-RES voortgangsrapportage andere duurzame energietechnieken (69KB)
pdf M138-2020 -aangenomen- PvdA-D66-PvdD-GL-CU Kansen voor de werkgelegenheid in de RES (78KB)
pdf M140-2020 -aangenomen- SP RES_Participatie (75KB)
pdf M143-2020 -aangenomen- SP RES Geingebied (339KB)
pdf M118-2020 -verworpen- PvdD-CDA Energiebesparing als onderdeel van de RES (56KB)
pdf M119-2020 -verworpen- PvdD Aandringen bij het Rijk om meer in lijn met consensus klimaatwetenschap te handelen (105KB)
pdf M120-2020 -verworpen- PvdD Laat houtige biomassa weg uit het Noord-Hollandse RES-beleid, ook wat betreft de warmtetransitie - na ambtelijke toets RES (107KB)
pdf M122-2020 -aangehouden- PvdD-CU Vogelvriendelijkere windmolens (103KB)
pdf M123-2020 -aangehouden- PvdD Terughoudendheid bij de uitwerking van het IJsselmeergebied als zoekgebied voor zonne- en windenergie (79KB)
pdf M124-2020 -ingetrokken- PvdD Onderzoek Bufferzone Vogelbescherming Wieringermeer (70KB)
pdf M129-2020 -verworpen- CU-CDA RES-zonnepanelen-Afsluitdijk (63KB)
pdf M132-2020 -verworpen- PVV-50PLUS/PvdO Stimuleer gemeenten tot draagvlakonderzoeken (67KB)
pdf M133-2020 -verworpen- PVV-50PLUS/PvdO Haalbaarheidsonderzoek kernenergie voor 2030 (62KB)
pdf M139-2020 -verworpen- SP Concept-RES Europese Richtlijn (128KB)
pdf M141-2020 -ingetrokken- SP Concept-RES 600 meter (46KB)
pdf M142-2020 -aangehouden- SP Concept-RES Datacentra (47KB)
pdf M144-2020 -verworpen- FvD-CDA-PVV Zoekgebieden windturbines (49KB)
11
Initiatiefvoorstellen tot wijziging Referendumverordening van Forum voor Democratie (VD-46).
12
Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)
12.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
13
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Schorsing.
Vervolg van deze online-statenvergadering vindt plaats op donderdag 22 oktober 2020 om 18.45 uur.