link naar deze pagina

PS-vergadering - 5 oktober 2020

Locatie: Hotel Zuiderduin - Egmond aan Zee
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen? Er is in hotel Zuiderduin een aparte ruimte ingericht als publieke tribune om de vergadering op TV-schermen live te volgen. Vanwege Corona maatregelen en beperkte plaatsen op de publieke tribune moet u zich als bezoeker aanmelden. Dat kan via een link in het document "informatie aanmelden" gepubliceerd hieronder bij de agendabijlagen.

Online op 28-09-2020:
. gewijzigde agenda, voordrachten 43 en 48 zijn toegevoegd aan de hamerstukken.

Online op 25-09-2020:
. gewijzigde agenda, voordracht 47 is toegevoegd aan de hamerstukken.

Later online:
. overzicht spreektijden en vergaderduur volgt na cie RWK 29-9;
. ontwerp-besluit initiatiefvoorstel voordracht 46 volgt na cie EFB 28-9;
. adviezen cie's RWK, NLG en EFB bij voordrachten 44 t/m 51;
. Strategische Statenagenda's commissies RWK, EFB en M&B;
. lijst ingekomen stukken maand september;
. memo en lijst moties.
Bundel:
pdf Agendabundel (65.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie tijdelijk Statenlid fractie GroenLinks.
2.b
Beëdiging en installatie duo-commissieleden fracties GroenLinks, PvdA en SP.
2.c
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 14 september 2020.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
De lijst moties met memo afdoeningsvoorstellen wordt na de commissievergaderingen van 28 en 29 september gepubliceerd. Op vrijdag 2 oktober volgt er nog een gewijzigde versie na cie NLG van 1 oktober.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
Zienswijze concept uitvoeringsprogramma visie Spaarnwoude Park 2020-2024 (VD-49).
8.b
Zienswijze financiële jaarstukken Plassenschap Loosdrecht e.o. 2019 (VD-50).
8.c
Zienswijze resultaatbestemming 2019 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (VD-51).
8.d
Zienswijze PS tbv Vergadering MRA Regiegroep oktober 2020 incl. financiële stukken (VD-47).
8.e
Nota Leningen en Garantstellingen (VD-48).
8.f
Herbenoeming van de bestuurder-directeur van de Randstedelijke Rekenkamer (VD-43).
9
Omgevingsverordening NH2020 (VD-44).
10
Concept-Regionale Energiestrategieën -RES- (VD-45).
11
Initiatiefvoorstellen tot wijziging Referendumverordening van Forum voor Democratie (VD-46).
12
Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)
13
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Sluiting.