link naar deze pagina

PS-vergadering - 8 maart 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:45
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: De vergadering vindt vanwege corona maatregelen online plaats.
De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Er heeft een schriftelijke besluitvorming plaats gevonden. De uitslag daarvan is via de besluitenlijst gepubliceerd bij de vergaderstukken.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 08-03-2021;
. notulen PS 08-03-2021;
. ingediende moties en amendementen bij punten 9 t/m 12 en punt 15.
Bundel:
pdf Agendabundel (32.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie duo-commissielid fractie GroenLinks.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 1 februari 2021.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.
8.a
Randstedelijke Rekenkamer Eerste begrotingswijziging 2021voor zienswijze (VD-09).
8.b
Subsidievaststelling op fractiebijdragen periode 15 maart 2019 t/m 14 maart 2020 (VD-11).
8.c
Eerste begrotingswijziging 2021 (VD-12).
9
Zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD10).
10
Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer "Stof tot nadenken" (VD-14).
11
Zienswijzen concept toekomstvisie 2030 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (VD-08).
12
Vaststellen onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld (ROVT) Noord-Holland en Flevoland (VD13).
13
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen voorzien van het onderwerp in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
14
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
15
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
16
Sluiting.