link naar deze pagina

Ruimte & Wonen - 18 september 2017

Locatie: Wilhelmina van Pruisenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Jos de Wit
Toelichting: Voorafgaand aan de vergadering is er een technische briefing over verdroging (i.c.m. de commissie NLM) van 17.00 tot 17.30 uur in zaal 1.4.

Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (351.1MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
Op 4 september is in de agendacommissie bijgevoegde notitie voor het Presidium besproken over de optie om de portefeuilles Water en Waterrecreatie van RWW/EEB naar NLM over te hevelen.
Alvorens dit voorstel aan het Presidium wordt voorgelegd is in de agendacommissie besloten om deze optie eerst ter advisering aan de betreffende commissies voor te leggen.
Bij de behandeling van de mededelingen zal de voorzitter de commissie vragen hoe zij over het voorstel denkt.
2 18:20
Vaststellen agenda, verslag vorige vergadering, strategische statenagenda, moties en toezeggingen.
3 18:30
Inloophalfuur
4
A-agenda Algemeen
4.a 19:00
Voordracht Zomernota
Voorstel voor behandeling: die onderwerpen bespreken die tot de portefeuille van de commissie RWW behoren ter voorbereiding op de vergadering van PS van 2 oktober 2017.
5 19:30
Rondvraag Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
6
A-agenda Ruimte
6.a 19:35
Voordracht definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Windmolenpark Nieuwe Hemweg
Voorstel voor behandeling: Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden behandeld in de PS-vergadering van 2 oktober 2017.

De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) dient te worden afgegeven om de aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van de herstructureringsaanvraag voor windpark Nieuwe Hemweg te kunnen vergunnen. Dit windpark is gelegen tussen de Nieuwe Hemweg en de Westhavenweg te Amsterdam.

Met de commissie RWW is op 19 juni 2017 afgesproken dat de ontwerp-vvgb dit keer niet ter bespreking in de commissie zou worden geagendeerd, als extra stap bovenop het reguliere besluitvormingsproces. Eventuele aandachtspunten konden tijdens de ter visie periode via technische vragen kenbaar worden gemaakt bij de griffier zodat deze bij het opstellen van de definitieve vvgb konden worden meegewogen. Hier is geen gebruik van gemaakt.
6.b 19:55
Voordracht definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) Windmolenpark Havenwind
Voorstel voor behandeling: Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden behandeld in de PS-vergadering van 2 oktober 2017.

De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) dient te worden afgegeven om de aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van de herstructureringsaanvraag voor windpark Havenwind gelegen nabij de Noordzeeweg te Amsterdam te kunnen vergunnen.

Met de commissie RWW is op 19 juni 2017 afgesproken dat de ontwerp-vvgb dit keer niet ter bespreking in de commissie zou worden geagendeerd, als extra stap bovenop het reguliere besluitvormingsproces. Eventuele aandachtspunten konden tijdens de ter visie periode via technische vragen kenbaar worden gemaakt bij de griffier zodat deze bij het opstellen van de definitieve vvgb konden worden meegewogen. Hier is geen gebruik van gemaakt.
7
B-agenda Ruimte
7.a 20:15
Stimuleringsgebieden zonne-energie/Groene Hoek
Wat wordt er aan de commissie gevraagd?
De commissie wordt gevraagd om de ontwerpwijziging (ontwerpbesluit en de bijbehorende toelichting) te bespreken en GS eventuele suggesties te doen met betrekking tot de inhoud ervan.

Reden van agendering in de commissie RWW
GS zijn voornemens Groene Hoek aan te wijzen als stimuleringsgebied voor zonne-energie, door middel van een wijziging van de Uitvoeringsregeling voor opstellingen van zonne-energie in het landelijk gebied. Het regime van deze stimuleringsgebieden - waar opstellingen zonne-energie groter dan 25 hectare mogelijk worden gemaakt - is opgenomen in de Beleidsnota ‘Perspectief voor Zon in Noord-Holland’. Groene Hoek is aangedragen door de gemeente Haarlemmermeer waarbij onder meer haalbaarheid en draagvlak zijn onderbouwd. Conform de beleidsnota leggen GS plannen die haalbaar zijn en voldoende draagvlak hebben voor aan PS.
8 20:45
Rondvraag Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
9 20:50
Rondvraag Geldhof en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
10 20:55
Sluiting
11
C-agenda Algemeen
11.a
(Heel PS): Maandelijks MRA Raads en Statenleden Bericht - editie 3- 2017 (c-agenda M&F en EEB 11-09-2017 en NLM en RWW 18-09-2017).
11.b
Economie: Brief GS Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 “Ruimte voor werken in de MRA 2017-2030" (C-agenda EEB 11-9-2017 en RWW 18-9-2017)
11.c
Heel PS: Maandelijkse MRA Raads en Statenleden bericht - editie 4 (C-agenda M&F/EEB 11-9-2017 en NLM/RWW 18-9-2017).
11.d
Voor heel PS; Bestuur: Brief GS inz. globale MRA Begroting 2018 (de definitieve begroting komt nog en zal u ter consultatie worden aangeboden (c-agenda cie EEB en NLM 11-9-2017 en NLM en RWW 18-8-2017)
11.e
Heel PS: Maandelijkse MRA Raads en Statenleden bericht - editie 5 (C-agenda M&F/EEB 11-9-2017 en NLM/RWW 18-9-2017).
11.f
Grondzaken: brief GS aan PS, afsprakenkader koopovereenkomst Crailo (C-agenda RWW 18-9-2017 en M&F 16-10-2017)
12
C-agenda Ruimte
12.a
Bestuur/RO: Ingekomen mail over 6 miljoen gemeente Zaanstad (C-agenda EEB 11-09 en RWW 18-09-2017)
12.b
Omgevingsvisie: Opbrengsten participatiecampagne Koersfase (C-agenda alle commissies, RWW 18-09-17 leidend)
12.c
RO/Duurzame energie (RWW leidend): Brief GS aan PS inzake monitor Wind op Land 2016 (C-agenda RWW 18 09 2017 en EEB 11 09 2017))
12.d
RO/Duurzame energie (RWW leidend): Brief GS aan PS inzake vergunningen windpark Ferrum (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.e
RO/Duurzame energie (RWW leidend): Brief GS aan PS inzake vergunningen windpark Groetpolder (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.f
RO/Duurzame energie (RWW leidend): Brief GS aan PS inzake vergunningverlening windpark Waardpolder (C-agenda RWW 18 09 2017 en EEB 11 09 2017)
12.g
RO/Duurzame energie (RWW leidend): Brief GS aan PS inzake verleende vergunning Windpark Westeinde (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.h
RO/Duurzame energie (RWW leidend): Brief GS aan PS met kennisgeving over verlenen ontwerp vergunning windpark Havenwind (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.i
RO/Duurzame energie (RWW leidend): Brief GS aan PS met kennisgeving over verlenen ontwerp vergunning windpark Nieuwe Hemweg (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.j
RO/Infra: mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur -Rli- aan PS inzake advies Grond voor gebiedsontwikkeling (C-agenda RWW 18 09 2017 en M&F 11 09 2017)
link naar het advies: http://www.rli.nl/publicaties/2017/advies/grond-voor-gebiedsontwikkeling
12.k
RO/Omgevingsvisie: Brief GS aan PS met voorstel besluitvorming Koersdocument NH2050
12.l
RO/Water: Brief GS aan PS inzake voorgenomen wijziging art 8a en 29a uit de PRV en handreiking overstromingsrobuust inrichten (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.m
RO: Brief gemeenten Westfriesland aan PS inzake structuurschets Westfriesland (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.n
RO: Brief GS aan PS inzake toekomstperspectief en zonering Kust (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.o
RO: Brief GS aan PS inzake UNESCO nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.p
RO: Brief GS aan PS met Ruimtelijk Economische visie Greenport Noord Holland Noord (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.q
RO: Brief omwonenden Zevenhuis, Zwaagdijk West aan PS inzake hoogbouw op bedrijventerrein Zevenhuis (C-agenda RWW 19 09 2017)
12.r
RO: mail aan PS met reactie van GS aan gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude inzake wijzigingsverzoek kerktorens en verlening subsidie nav vragen Groen Links (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.s
RO: E-mail Stichting Beemstergroen (o.a.) inzake aantasting Werelderfgoederen Droogmakerij De Beemster en De Stelling van Amsterdam (C-agenda RWW 18-9-2017)
12.t
RO/ Duurzame energie (RWW leidend): Brief gemeente Diemen aan PS met afschrift van brief aan GS met verzoek tot intrekken belemmerende provinciale regels windenergie (C-agenda RWW 18 09 2017)
12.u
RO/Duurzame energie (RWW leidend): Brief fam Hendriksma aan PS inzake zienswijze def VVGB WP Spuisluis (C-agenda's EEB 12-06-2017 en RWW 19-06-2017)
12.v
RO/Duurzame energie (RWW leidend): afschrift aan PS van Mail dhr Weidema aan mw Keuken inzake verslechtering leefomgeving Velsen bij plaatsen windmolens (C-agenda's EEB 8 5 2017 en RWW 18 05 2017)
12.w
RO: Mail dhr Den Blanken aan PS met verzoek om reactie op zijn zienswijze op bestemmingsplan Beethoven tweede fase Amsterdam (C-agenda RWW 18 09 2017)
Voorstel aan PS om de beantwoording van de mail in handen te stellen van GS
12.x
RO/Duurzame Energie (RWW leidend): mail dhr Weidema aan PS met krantenartikel over woonbootbewoners nabij beoogd WP Spuisluis (bijgevoegd bij A-agenda punt RWW 19-06-2017 en C-agenda EEB 12-07-2017)
12.y
Milieu / Ruimte: Ingekomen mail over Roet en roetoverlast (C-agenda NLM (leidend) en RWW 18-09-2017)
12.z
Mobiliteit: brief Stichting Oer-j mnet verzoek aandachts voor landschapsbelangen bij verbinding A8 - A9 (C-agenda alle commissies, MenF leidend)
12.z.a
Omgevingsvisie: brief GS aan PS, Omgevingsvisie, Discussiedocument, drie verhaallijnen op weg naar de Koers NH2050 (Alle commissies: technische briefing 21-9-2017 en PS 9-10-2017)
12.z.b
Ruimte: brief GS aan PS, reisvoornemen gedeputeerde J. Geldhof naar Curasao in het kader van werkbezoek Stichting Werelderfgoed Nederland (C-agenda RWW 18-9-2017)
12.z.c
Ruimte: Brief GS aan PS inzake beoordeling Plan van Aanpak illegale bebouwing Bergen (C-agenda RWW 18-9-2017)
12.z.d
Ruimte: Brief GS aan PS met akkoord vrijgave Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak (C-agenda RWW 18-9-2017)
12.z.e
Omgevingswet: brief van GS aan PS, Omgevingswet (C-agenda RWW 18-9-2017, Technische briefing alle commissies 21-9-2017)
13
C-agenda Water
13.a
Sportvisserij: Jaarverslag 2016 Sportvisserij MidWest Nederland (C-agenda EEB 11-9-2017 en NLM en RWW 18-9-2017). U kunt het jaarverslag vinden op: https://issuu.com/koninginvorm/docs/20170503_-_jaarverslag_smwn_2016 of via de website van Sportvisserij MidWest Nederland.
13.b
Water/Natuur (RWW leidend): Brief GS aan PS inzake goedkeuring projectplan Prins Hendrikzanddijk Texel (C-agenda RWW en NLM 18 09 2017 )
13.c
Water: Aanbiedingsbrief griffie aan PS inzake adviesrapport 'Een doeltreffend waterbeheersysteem' (C-agenda RWW 18 09 2017)
13.d
Water: Brief GS aan PS met beantwoording openstaande vragen cie RWW inzake Waddenfonds (C-agenda RWW 18 09 2017)
13.e
Water: Brief partij Senioren Hollands Kroon SHK inzake Hoogwaterkering Den Oever en Afsluitdijk (C-agenda RWW 18-9-2017)
13.f
Water: Mail Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West aan PS inzake publicatie Schoon Water in Beeld 2017 (C-agenda RWW 18 09 2017)
13.g
Wegen/ Water: Brief bewoner inzake wateroverlast vanaf dijklichaam N236 Amsterdam Zuidoost (C-agenda's M&F 11 09 en RWW 18 09 2017)
De gegevens van de bewoners zijn geanonimiseerd.
Bij het schrijven zijn tevens foto's en filmpjes toegevoegd. Deze zijn bij de griffie in te zien of op te vragen en zullen in het laatste geval per we transfer aan u gezonden worden.
13.h
Water: Brief GS aan PS inzake versterking Markermeerdijken coordinatie uitvoeringsbesluiten conform Waterwet (C-agenda RWW 18-9-2017)
14
C-agenda Wonen
14.a
Wonen: Brief dhr. Oosterbaan aan PS inzake vraag D66 over voortgang Pilot Waterland (C-agenda RWW 18 09 2017)
14.b
Wonen: Brief Gemeente Drechterland aan PS met brochure Vitale Dorpen (C-agenda RWW 18 09 2017)
14.c
Wonen: Brief GS aan PS inzake Bevolkingsprognose Noord Holland 2017 2040 (C-agenda RWW 18 09 2017)
14.d
Wonen: Brief GS aan PS inzake RAPs wonen Westfriesland Alkmaar en Kop van Noord-Holland (C-agenda RWW 18 09 2017)
14.e
Wonen: Brief GS aan PS met Vaststelling RAP's Noord-Holland Zuid (C-agenda RWW 18-9-2017)