link naar deze pagina

Interim-Statencommissie - 20 mei 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:45
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Rosan Kocken
Toelichting: 22-05-2019:
Het concept-verslag in voorvisie is bij de algemene documenten gepubliceerd.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd op de A- of B-agenda.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl

17-05-2019:
De antwoorden op de vooraf gestelde technische vragen zijn bij de algemene documenten van deze vergadering toegevoegd.
Bundel:
pdf Agendabundel (31.4MB)
Algemene documenten:

1 13:45
Opening en mededelingen
2 13:50
Vaststelling agenda
3
A-agenda Landbouw / Ruimte
3.a 13:55
Landbouw / Ruimte: Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening betreffende geitenhouderij (A-agenda interim-commissie)
Reden voor agendering 20-05-2019:
Op 10 december 2018 hebben Provinciale Staten door middel van een voorbereidingsbesluit besloten om nieuwvestiging, uitbreiding van en omschakeling naar geitenhouderijen niet meer toe te staan. De reden hiervoor is het voorzorgprincipe vanuit de volksgezondheid.

De regels voor de Provinciale Ruimtelijke Verordening, die nu voorliggen, zijn tot stand gekomen in overleg met andere provincies en door consultatie van LTO Noord, de Noord-Hollandse geitenhouders, gemeenten, RUD, OD’s en de GGD van Noord-Holland.

De ontwerpwijziging van de PRV is op 26 februari 2019 door GS vastgesteld en van 1 t/m 28 maart 2019 ter inzage gelegd.

Definitieve besluitvorming door PS over de PRV wijziging moet uiterlijk 6 maanden na het door PS genomen voorbereidingsbesluit (uiterlijk 10-6-2019).

De volledige zienswijzen zijn conform de AGV niet openbaar gepubliceerd. Statenleden kunnen de volledige zienswijzen inzien in de afgesloten agenda in iBabs 'ingekomen stukken met NAW-gegevens'.
4
B-agenda Ruimte / Landbouw
4.a 14:40
Ruimte / Landbouw: Voornemen tot wijziging begrenzing glastuinbouwconcentratiegebied in PRV (B-agenda interim-commissie)
Reden voor agendering 20-05-2019:
Voornemen tot wijziging van de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied ex artikel 26c lid 8 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Op 8 maart 2019 hebben de gemeente Haarlemmermeer en Amstelveen een verzoek ingediend om de begrenzing glastuinbouwconcentratiegebied ter plaatse van het gebied rondom de woonkern Rijsenhout en het gebied Noorder Legmeerpolder te wijzigen. Omdat de PRV rechtstreeks doorwerkt in gemeentelijke bestemmingsplannen is het van belang dat de aanduiding glastuinbouwconcentratiegebied op correcte wijze op kaart is weergegeven conform de feitelijke situatie ter plaatse. Hoe sneller deze wijzigingen worden doorgevoerd, hoe sneller de gemeenten het juiste provinciale ruimtelijke beleid kunnen toepassen.
5
A-agenda Recreatie
5.a 15:00
Recreatieschappen: Voordracht wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
GS en PS nemen deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van de documenten en gevraagde besluiten.
De wijzigingen betreffen:
• het onderbrengen van het Aagtenpark in de gemeenschappelijke regeling;
• aanpassingen in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen;
• aanpassing van de verdeelsleutel voor deelnemersbijdrage voor het deelgebied De Buitenlanden;
• redactionele verbeteringen in de gemeenschappelijke regeling.

Reden voor agendering 20-5-2019:
* De reactie-termijn van 3 maanden is reeds eind april verlopen
* De nieuwe verdeelsleutel binnen de gemeenschappelijke regeling moet met terugwerkende kracht per 01-01-2019 in werking treden
* Pas na besluitvorming door PS en publicatie van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling in het Provinciaal Blad treedt de nieuwe GR in werking. Hoe langer de provincie wacht met vaststelling, des te meer de bovenstaande processen vertraging zullen oplopen.
5.b 15:10
Recreatieschappen: Voordracht wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude
De provincie Noord-Holland neemt deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude. In de bijlage wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van de documenten en gevraagde besluiten.
De wijzigingen betreffen:
• noodzakelijke wijzigingen die een gevolg zijn van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en
• als gevolg daarvan en van een herindeling van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 een wijziging van de samenstelling van het algemeen bestuur.

Reden voor agendering 20-5-2019:
* De reactie-termijn van 3 maanden is reeds enige tijd verlopen
* Het betreft een technische wijziging als gevolg van een herindeling van gemeenten per 1-1-2019
* Pas na besluitvorming door PS en publicatie van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling in het Provinciaal Blad treedt de nieuwe GR in werking. Hoe langer de provincie wacht met vaststelling, des te meer de bovenstaande processen vertraging zullen oplopen.
6
A-agenda Milieu / Luchtvaart / Schiphol
6.a 15:20
Milieu: Voordracht wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD NHN
De Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord wil haar naam wijzigen in Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Reden voor agendering commissie 20-05-2019:
* De RUD Noord-Holland noord heeft verzocht de naamswijziging zo spoedig mogelijk te behandelen. De naam RUD Noord-Holland noord en Omgevingsdienst Noord-Holland noord wordt in de praktijk nu beide gebruikt en dat kan verwarring opleveren
* De naamswijziging moet met terugwerkende kracht per 01-03-2019 ingaan
* Hiervoor is wijziging van de gemeenschappelijke regeling nodig. Provinciale Staten wordt gevraagd toestemming te verlenen aan deze wijziging.
* Pas na besluitvorming door PS en publicatie van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling in het Provinciaal Blad treedt de nieuwe GR in werking. Hoe langer de provincie wacht met vaststelling, des te meer de bovenstaande processen vertraging zullen oplopen.
6.b 15:30
Luchtvaart / Schiphol: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (A-agenda interim-commissie)
Reden voor agendering commissie 20-05-2019:
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol heeft in de vergadering van 9 april 2019 besloten tot opheffing van het Schadeschap Schiphol en vraagt van de deelnemers om instemming met dit besluit tot opheffing. Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt met dit besluit Provinciale Staten om in te stemmen met opheffing van het Schadeschap Schiphol.

Het Schadeschap Schiphol wordt per 1 juni 2020 opgeheven. Er moet volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen een termijn van 1 jaar zitten tussen het besluit tot opheffing en de daadwerkelijke opheffing. In dit jaar moet een aantal zaken worden geregeld, zoals het maken en uitvoeren van een liquidatieplan en de overdracht van het archief. Om die reden moet de provincie uiterlijk 1 juni 2019 aangegeven hebben ingestemd te hebben met het besluit tot opheffing.
7
A-agenda Water
7.a 15:40
Water: Voordracht met zienswijze op Concept-begroting 2020 en jaarstukken 2018 Waddenfonds (A-agenda Interim-commissie)
Reden voor agendering commissie 20-05-2019:
PS is in de gelegenheid zienswijzen in te dien op de financiële stukken van het Waddenfonds. Formeel kan dit tot 24 mei a.s. Eventuele inbreng uit de commissie kan reeds gedeeld worden met het Waddenfonds. Over een eventuele zienswijze van PS kan op 27 mei definitief besloten worden in de Statenvergadering.

De drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland) hebben gezamenlijk het Waddenfonds opgericht. Het Waddenfonds is verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. Het Waddenfonds heeft de conceptbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 aangeboden aan de Provinciale Staten van de deelnemende Waddenprovincies. Zij worden in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen in te dienen bij deze concept-begroting. GS adviseert PS geen zienswijzen in te dienen, omdat wij hiertoe geen aanleiding zien.
8
B-agenda Mobiliteit
8.a 15:50
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Ontwerp Programma van Eisen openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek (B-agenda)
Reden voor agendering commissie 20-05-2019
Het voorliggende Ontwerp Programma van Eisen is op 19 maart jl. in GS vastgesteld en heeft daarna 6 weken ter inzage gelegd (tot 1 mei). In deze periode wordt normaliter het stuk ook in de commissie geagendeerd zodat de Staten GS nog aandachtspunten kunnen meegeven aan GS. Het PvE is het minimumniveau waaraan de nieuwe vervoervoerder tenminste gedurende de concessie aan moet voldoen en dus een belangrijk concessiedocument.
GS kunnen de periode voor agendering op de B-agenda in een commissie van PS nog iets oprekken (tot 20 mei 2019) maar daarna moeten de besluitvormende stukken (definitieve PvE en Nota van Zienswijzen) voor GS in orde gemaakt worden.

In de eerste week van juli 2019 wordt het bestek, waaronder het definitieve Programma van Eisen (PvE), de Nota van Zienswijzen en de aanbestedingsleidraad, in GS ter besluitvorming geagendeerd. Het is belangrijk om een GS-besluit voor het zomerreces 2019 te hebben.
Dit omdat we anders parallel gaan lopen met een andere (grote) OV aanbesteding Zaanstreek/Waterland (concessie van de vervoerregio). Dat is een veel grotere en daarmee interessantere concessie voor vervoerders omdat er meer reizigersinkomsten en subsidie aan verbonden is. Als vervoerders dus keuzes moeten maken (wetende dat ze maar 1 tenderteam hebben) zal dat ten koste van de aanbesteding Gooi en Vechtstreek zijn.
9
A-agenda PS-zaken
9.a 16:35
Randstedelijke Rekenkamer: Voordrachten voor ontwerp-Begroting 2020 en Begrotingswijziging 2019 Randstedelijke Rekenkamer
Reden voor agendering in commissie 20-05-2019:
PS zijn in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de financiële stukken van de Randstedelijke Rekenkamer. In dit geval de Begrotingswijziging 2019 en de Begroting 2020. Een eventuele zienswijze kan tot uiterlijk 7 juni a.s. worden ingediend. Indien niet op 27-05 middels voordracht aan PS is voorgelegd, is PS formeel niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
Het advies is om geen zienswijzen in te dienen.
10 16:45
Sluiting