link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 15 juni 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:45
Voorzitter: Miriam van Meerten-Kok
Toelichting: Voorafgaand aan deze commissievergadering in de online vergaderomgeving:
-masterclass Luchtvaart
en
-technische briefing over de winnende aanbieder OV-concessie Gooi en Vechtstreek

**De commissievergadering start om 20.00 uur**. **I.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.**

**Commissieleden die niet zijn ingelogd bij de vooroverleggen kunnen dit om 19.45 uur doen.**

De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl/.

Het is mogelijk om (online en digitaal) in te spreken tijdens de vergadering. Het is ook mogelijk een schriftelijke bijdrage vooraf te geven.

Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.

Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 12 juni) bij de commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (77.1MB)
Algemene documenten:

0.1
Masterclass Luchtvaart: algemeen en luchtvaartnota (18.30-19.10 uur)
0.2
Technische briefing over winnende aanbieder OV-concessie Gooi en Vechtstreek (19.15-19.45 uur)
1 20:00
Opening & mededelingen
2 20:10
Inspreekhalfuur
3 20:40
Vaststelling agenda, verslag vorige vergadering, strategische agenda, moties en toezeggingenlijsten en C-agenda
4 20:45
A-agenda algemeen: Jaarstukken en Kadernota
4.a
Voordracht Jaarstukken 2019 (rapport accountant en reactie van GS daarop volgt nog)
Toelichting:
In de jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde output in het jaar 2019.
4.a.1
Concerncontrol: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging per 1 maart 2020 (NLG en RWK 8-6-2020 en EFB en M&B 15-6-2020)
De accountant, de provinciearchivaris, de Randstedelijke Rekenkamer en de sector concerncontrol van de provincie hebben allemaal een bepaalde (wettelijke) rol om te onderzoeken of de provincie goed werkt. Hun conclusies en aanbevelingen worden gebruikt om de nodige verbeteringen door te voeren. Met behulp van de auditopvolgingslijst wordt bijgehouden hoe het daarmee staat en kunnen de nodige acties worden gepland. Twee maal per jaar wordt hierover gerapporteerd aan GS en PS. GS hebben de auditopvolging per 1 maart vastgesteld en sturen die door naar PS.

\- Brief kan betrokken worden voor de relevante onderwerpen van de commissie M&B bij de bespreking van de Jaarstukken 2019\.
4.b
Kaderbrief 2021 (NLG en RWK 8-6-2020 en EFB en M&B 15-6-2020)
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2021 die in november door PS zal worden behandeld.

Behandelvoorstel:

Bespreking van de Kaderbrief 2021 en verder voor die onderdelen die onder de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid vallen.
5 21:30
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur, Luchtvaart en Schiphol)
6
B-agenda Circulaire Economie
6.a 21:35
Discussienotitie Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025
De Actieagenda Circulaire Economie 2017-2020 loopt dit jaar af. Met het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ blijft het college zich inzetten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Voor de uitvoering van deze ambitie wordt een nieuwe actieagenda opgesteld. In de discussienotitie worden de hoofdlijnen voor de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 geschetst, ter bespreking met de leden van de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.
6.b
Voortgangsrapportage 2019, Actieagenda Circulaire Economie 2017-2020
De voortgangsrapportage 2019 beschrijft de inzet van de provincie in de transitie naar een circulaire economie. Er zijn tal van ondernemingen en startups op weg geholpen met de provinciale investeringsinstrumenten. Daarnaast is ingezet op ruimte, regelgeving, ketenvorming en de eigen, circulaire organisatie. Beschreven successen en leermomenten uit deze voortgangsrapportage worden meegenomen bij het opstellen van een nieuwe actieagenda 2021-2023 in de loop van dit jaar.
7 22:35
Rondvraag gedeputeerde Pels (Circulaire Economie, Zeehavens en Noordzeekanaalgebied)
8 22:40
Sluiting
9
C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
9.a
Ingekomen brief over hard rijden Hilversumseweg
9.b
Verantwoording 2019 Investeringsagenda Openbaar Vervoer
Deze verantwoording bevat een overzicht van de investeringen in 2019 voor openbaar vervoerprojecten in Noord-Holland. Deze investeringen hebben als doel de snelheid en betrouwbaarheid van het provinciaal buslijnennet te vergroten en tegelijkertijd de efficiency te verbeteren. De projecten vinden veelal plaats op gemeentelijke grond en worden uitgevoerd met subsidie van de provincie.
9.c
Ingekomen mail BO-MIRT Zuidasdok, Lelylijn en OV-SAAL
9.d
Ingekomen mail MIRT OV-SAAL + Lelylijn
9.e
Ingekomen mail MIRT casus Lelylijn publicatie rapport quickscan binnenkort (C-agenda M&B 15-06-2020)
Bijlage 2 Economic Analyses of High Speed Rail in Europe kon niet worden toegevoegd (beveiligd bestand)
9.f
Brief PS over 24u centrale bediening
In maart 2020 is door PS is ingestemd met een extra budget van € 9,5 mln voor het programma 24u-centrale bediening. Gebleken is het extra budget van € 9,5 mln voor het aansluiten van 32 kunstwerken toch onvoldoende is; de aannemer heeft moeten constateren hiervoor geen overeenkomst te kunnen sluiten met PNH. Dit is aanleiding voor de nieuwe bestuurlijke afweging over het vervolg van dit project. Dit roept wel de vraag op hoe om te gaan met de huidige werkzaamheden van de aannemer. Jeroen Olthof op 6 april 2020 aangegeven voor het scenario te willen kiezen om nog 5 bruggen aan te sluiten, totaal dus 12 bruggen. Tevens is het voorstel om een brief aan PS te versturen over de stand van zaken.
9.g
Ruimte/ Mobiliteit: Concept Bestedingsplan OV-Fonds (B-agenda RWK 08-06-2020, met uitnodiging van M&B - C-agenda M&B 15-06-2020)
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken is het OV-fonds aangekondigd. Het OV-fonds bedraagt 20 miljoen euro en waarmee de komende jaren geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de deur-tot-deurreis, het beter bereikbaar maken van woon- en werklocaties in Noord-Holland en een toekomstbestendig openbaar vervoernetwerk. Het Concept Bestedingsplan OV-fonds laat de doelstellingen zien, brengt prioritering in de projecten aan en laat zien hoe het budget op efficiënte en doelmatige wijze kan worden besteed.

Er is grote samenhang in ruimtelijk beleid (OV-knooppunten) en mobiliteitsbeleid (OV-concessie). GS heeft in de brief aan PS het voorstel gedaan de brief en onderliggende stukken te bespreken in de commissie RWK. De gedeputeerden Loggen en Olthoff zijn aanwezig bij de bespreking.

Het betreft in de commissie een oordeelsvormende bespreking op de B-agenda, de inbreng van de commissie wordt door GS meegenomen in de uitwerking naar het definitieve bestedingsplan van het OV-fonds.
9.h
Mobiliteit: Verbinding A8-A9: haalbaarheid tunnelvariant
In het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!' staat over de Verbinding A8-A9 dat gekeken wordt of de weg verdiept of in een tunnel aangelegd kan worden om het landschap te sparen. In het kader van het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 is onderzocht of een tunnelvariant haalbaar is. Uit het onderzoek blijkt dat een tunnel geen meerwaarde heeft voor het behouden of versterken van de bijzondere, unieke waarde van de Stelling van Amsterdam. Het is daarom niet zinvol om een tunnelvariant verder uit te werken. GS studeren wel verder op de mogelijkheden voor een verdiepte ligging van de weg.
9.i
Mobiliteit: Voortgang transitie brug- en sluisbediening
De provincie neemt vanaf 1 november 2020 de bediening van bruggen en sluizen weer in eigen hand. Dat betekent dat de provincie een vaste kern van bedienaren zelf in dienst neemt. Daarnaast wordt de benodigde flexibele schil via een nadere offerte aanvraag uitbesteed aan meerdere marktpartijen. Voorts wordt de organisatie en planning voor het aankomende vaarseizoen 2020 voorbereid zodat de bediening in het komend vaarseizoen op orde is.
9.j
Mobiliteit: Uitkomsten onderzoek effect snelheidsverlaging op stikstofdepositie
Ter beantwoording van motie M94/2019 (motie snelheidsverlaging provinciale wegen) hebben GS onderzoek gedaan naar het effect van snelheidsverlaging op provinciale wegen op de stikstofdepositie in nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De uitkomsten zijn nu bekend. Slechts vijf wegdelen hebben een significant stikstof verlagend effect én kunnen voor die lagere snelheid zo worden ingericht dat ze redelijkerwijs kunnen voldoen aan de landelijke richtlijnen voor verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig). De mogelijke snelheidsverlaging op deze wegdelen wordt in de gebiedsgerichte aanpak per Natura 2000-gebied nader uitgewerkt en afgewogen.
10
C-agenda Luchtvaart en Schiphol
10.a
Ingekomen brief Vliegen moet minder en duurzamer
11
C-agenda Circulaire Economie
12
C--agenda Zeehavens
12.a
Energiehaven IJmond: Convenant
n.v.t.
13
Noordzeekanaalgebied (NZKG)
13.a
Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2020
14
C-agenda Algemeen
14.a
Algemeen: Brief van GS aan PS met actualiteitenoverzicht 7
14.b
Algemeen: Brief van GS aan PS met actualiteitenoverzicht 8 met bijlagen
14.c
Algemeen: Brief GS aan PS inz. Verlenging samenwerking Amsterdam Smart City (C-agenda alle comissies juni 2020)
Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende opgaven: energietransitie, circulaire economie, mobiliteit en digitale stad. Vanwege de relevantie van deze gebieden voor het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" heeft het college van GS besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City voor de duur van één jaar te verlengen.