link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 22 juni 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: Extra vergadering RWK n.a.v. presidium verzoek om op de B-agenda een bespreking van de concept-RES'en te agenderen.

Reguliere agendapunten zijn behandeld op 8 juni jl.
De volgende reguliere vergadering van de commissie RWK is op maandag 24 augustus, dan staan vaste agendapunten als inspreekhalfuur en rondvragen aan gedeputeerde weer op de agenda.

Het is mogelijk om (online en digitaal) in te spreken in de vergadering bij agendapunt 2.a.. Het is ook mogelijk een schriftelijke bijdrage vooraf te geven.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 19 juni) bij de commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl
Let op: Indien u nu gebruik maak van de inspraak bij agendapunt 2.a. dan vervalt het recht op inspraak bij hetzelfde punt op de commissieagenda van 21 september a.s. (zie hiervoor ook de toelichting bij het agendapunt).

Er geldt een aangepaste spreektijdregeling voor 2 vergaderuren
Bundel:
pdf Agendabundel (10.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststelling agenda
2
B-Agenda Energie
2.a
Energie: Concept-Regionale Energiestrategieën (RES) (C-agenda RWK 08-06-2020 - B-agenda RWK 22-06-2020 - A-agenda RWK 21-09-2020)
Bespreking op verzoek van de PvdA in het presidium van de concept-RES Noord-Holland noord en concept-RES Noord-Holland zuid.
Op 21 september volgt de inhoudelijke bespreking op de A-agenda van de commissie RWK van de voordracht om wensen en bedenkingen door PS op de concept-RES'en in te brengen. De besluitvorming over de in te brengen wensen en bedenkingen volgt in PS van 5 oktober.
De bespreking van de B-agenda kan gezien worden als een bespreking in eerste aanleg van de concept-RES'en.

Toelichting
GS hebben ingestemd met het besluit over de concept-Regionale Energiestrategieën (RES) voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. De concept RES’en zijn een uitkomst van een intensieve samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie en netbeheerders. Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is een belangrijk aspect daarbij. Daarom zijn vanaf het begin ook inwoners, energiecoöperaties, experts, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken. Het hart van de concept RES’en is een bod voor duurzame energieopwekking op land en de zoekgebieden waar dat mogelijk zou kunnen zijn. GS hebben in hun brief aan PS een aantal aandachtspunten benoemd over raakvlakken met onder andere natuur, landschap, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, economie landbouw en cultuurhistorie.

Proces:
In de processchema's die als bijlage zijn toegevoegd is het volledige traject opgenomen om te komen tot de RES 1.0 voor beide energieregio's.
In de brief van GS aan PS van 23 april jl. is de toelichting op het proces en de wijzigingen ivm uitstel van enkele deadlines door de Coronacrisis vanuit het landelijk bureau Energiestrategie verder toegelicht.

Alle informatie over het proces is ook te vinden op de website van het RES-bureau:
https://energieregionhz.nl/proces
https://energieregionhn.nl/procesLink Concept-RES Noord-Holland noord: https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-NHN-15-april-2020.pdf
Link Concept-RES Noord-Holland zuid: https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-Noord-Holland-Zuid-22-april-2020.pdfSpecifieke informatie voor Statenleden (en gemeenteraadsleden) over het RES-proces is vinden op:
https://energieregionhz.nl/informatie-volksvertegenwoordigers
https://energieregionhn.nl/informatie-volksvertegenwoordigersInsprekers:
Het onderwerp komt tweemaal ter bespreking op de agenda van de commissie RWK. Op 22 juni in eerste aanleg en op 21 september als A-agendapunt voor de definitieve bespreking over de wensen en bedenking.
Van het inspraakrecht kan slechts bij één van deze vergaderingen gebruik gemaakt worden, conform Artikel 72 lid 7 van het Reglement van Orde van PS en commissies. Voor insprekers tijdens de vergadering op 22 juni, vervalt het inspraakrecht op 21 september bij het agendapunt over de concept-RES.
2.a.1
Ingekomen schriftelijke reacties aan PS / cie RWK
3
Sluiting