link naar deze pagina

Ruimte & Wonen (2015-2019) - 25 februari 2019

Locatie: Wilhelmina van Pruisenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Jos de Wit
Toelichting: 25-2-2019 de nummering van de ingekomen brieven bij agendapunt 4 aangepast.

Deze vergadering wordt voorafgegaan door een technische briefing over de evaluatie van het ruimtelijk beleid Zonnepanelen om 17:30u in zaal 1.5

22-02-2019:
De beantwoording van de vooraf gestelde technische vragen voor R&W van 25-02-2019 is toegevoegd aan de algemene documenten voor deze vergadering.
Bundel:
pdf Agendabundel (135MB)
Algemene documenten:

Ruimte: Concept Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort (t.z.t. C-agenda)
GS nemen kennis van de concept Ontwikkelvisie voor het gebied rond NS-station Haarlem Spaarnwoude. In de visie wordt voorgesteld om dit gebied, Haarlem Oostpoort, duurzaam te ontwikkelen tot woon- werk en recreatiegebied. Het is een gezamenlijk resultaat van een intensief traject met een brede groep publieke, private, maatschappelijke en particuliere partijen. Binnenkort wordt de visie vrijgegeven voor inspraak door de gemeente Haarlem.
0
Technische briefing ruimtelijk beleid zonnepanelen
1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen Agenda, verslag vorige vergadering, Strategische Statenagenda, Moties en Toezeggingen
3
Inloophalfuur
4
B-agenda Ruimte
4.a
Klimaat: Brief van GS aan PS inz. Ontwerp van het Klimaatakkoord (B-agenda alle commissie in februari; let op er komt nog een aparte brief van GS ter voorbereiding van de consultatie in de commissies).
Behandelvoorstel:
Bespreking van de brieven van GS aan PS en het ontwerp van het Klimaatakkoord voor zover het onderwerpen van de commissie R&W betreft.
4.b
Ruimte: Evaluatie Ruimtelijk Beleid Zonnepanelen
Behandelvoorstel:
Het herijkingsonderzoek en de voorgestelde beleidswijzigingen te bespreken en eventuele suggesties te doen aan het college met betrekking tot de
inhoud ervan.
4.c
Ruimte: financiele bijdrage OV-knooppuntontwikkeling Heerhugowaard (C-agenda R&W 24-01-2019)
Dit dossier is geagendeerd op basis van de inventarisatie van de behoefte om dit dossier te bespreken, die is uitgevoerd op verzoek van het college. Het lid Struben (D66) agendeert dit dossier zodat hij er technische vragen ter voorbereiding op kan stellen.
4.c.1
Ingekomen mail met bijlage over subsidieaanvraag stationsgebied Heerhugowaard (Betrekken bij B-agendapunt 4.c. R&W 25-02-2019)
De niet-geanonimiseerde versie van de gestuurde e-mail treffen PS en duo-leden in iBabs bij de agenda 'Ingekomen stukken met NAW-gegevens'
4.c.2
Inspreekreactie naar aanleiding van subsidiebesluit OV-knooppunt Heerhugowaard
4.c.3
Ingekomen mail met brieven 26 bedrijven stationsgebied Heerhugowaard (Betrekken bij B-agendapunten 4.c.en 4.d. R&W 25-02-2019)
De niet-geanonimiseerde versie van de gestuurde e-mail treffen PS en duo-leden in iBabs bij de agenda 'Ingekomen stukken met NAW-gegevens'
4.c.4
Aanvullende ingekomen mail over stationsgebied Heerhugowaard
De niet-geanonimiseerde versie van de gestuurde e-mail treffen PS en duo-leden in iBabs bij de agenda 'Ingekomen stukken met NAW-gegevens'
4.d
Ruimte: Reservering OV-knooppunten MIRT Corridor Amsterdam Hoorn (C-agenda R&W 24-01-2019)
Dit dossier is geagendeerd op basis van de inventarisatie van de behoefte om dit dossier te bespreken, die is uitgevoerd op verzoek van het college. Het lid Struben (D66) agendeert dit dossier zodat hij er technische vragen ter voorbereiding op kan stellen. Mevrouw de Groot (SP) agendeert dit dossier, niet om de subsidies te bespreken maar om het gehele dossier te bespreken naar aanleiding van geluiden die zij heeft opgevangen van verschillende gemeenteraadsleden.
6
Rondvraag Geldhof en terugkoppeling gemeenschappelijke aangelegenheden
7
Rondvraag Van der Hoek en terugkoppeling gemeenschappelijke aangelegenheden
8
Sluiting
9
C-agenda Algemeen
9.a
Heel PS: Brief GS aan PS inz. regiodeals in Noord-Holland (C-agenda M&F en EEB 21-1-2019 en NLWM en R&W 24-1-2019)
9.a
Heel PS: Brief GS aan PS inz. regiodeals in Noord-Holland (C-agenda M&F en EEB 21-1-2019 en NLWM en R&W 24-1-2019)
9.b
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 22 (c-agenda M&F en EEB 21-1-2019, NLWM en R&W 24-1-2019)
9.b
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 22 (c-agenda M&F en EEB 21-1-2019, NLWM en R&W 24-1-2019)
9.c
Financiën: Brief GS aan PS inz. Voortgang uitvoering motie 110 aanvullende initiatieven coalitieakkoord (C-agenda alle commissies: M&F & EEB 21-01-2019 / NLWM & R&W 24-01-2019)
9.d
Verslag werkbezoek gedeputeerde Geldhof aan het UNESCO-werelderfgoed Historisch centrum Wenen (C-agenda R&W 24-01-2019)
9.e
Europastrategie: Brief GS aan PS rapportage 2018 Europastrategie Noord-Holland (C-agenda M&F en EEB 11-2-2019, NLWM en R&W 25-2-2019)
9.f
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht januari 2019 (c-agenda M&F en EEB 11-2-2019 en NLWM en R&W 25-2-2019)
9.g
Ruimte: Voortgangsrapportage Regionale afspraken nieuwe stedelijke ontwikkeling" "Voortgangsrapportage Uitvoeringsregeling" (C-agenda R&W 25-02-2019)
9.g
Stelling van Amsterdam: Brief Verening Erfgoed Bond Heemschut (C-agenda R&W 25-02-2019)
9.j
Klimaat/ressen: Brief cie MER aan PS inz. regionale energiestrategie en milieueffectrapportage (C-agenda alle commissies februari 2019)
9.k
(heel PS): Brief GS aan PS inz. end term review coalitieakkoord Ruimte voor Groei (c-agenda NLWM en R&W 25-2-2019)
10
C-agenda Ruimte
10.a
Milieu/ Ruimte: Afschrift aan PS van Bedenking Dorpsraad Wijk aan Zee tegen Net op Zee Hollandse Kust (C-agenda NLWM (leidend) 24-01-2019 en RW 24-01-2019)
10.b
Economie/Ruimte: Brief GS aan PS inz. Eindrapportage Westas (C-agenda EEB 21-1-2019 en R&W 24-2-2019)
10.c
Ruimte: financiele bijdrage OV-knooppuntontwikkeling Heerhugowaard (C-agenda R&W 24-01-2019)
10.d
Ruimte: Besluit GS tot wijziging van de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied PRV (C-agenda R&W 24-01-2019)
10.e
Ruimte: Besluit GS tot wijziging van kaart 4 (ecologie) en kaart 5b (bufferzone) van de PRV (C-agenda R&W 24-01-2019)
10.f
Ruimte: Reservering OV-knooppunten MIRT Corridor Amsterdam Hoorn (C-agenda R&W 24-01-2019)
10.g
Ruimte: Lakmoesproef voor het omgevingsbeleid (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) (C-agenda R&W, NLWM, EEB en M&F)
10.h
Energie: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling Warmtetransitie in de gebouwde omgeving (C-agenda EEB 11-2-2019 en C-agenda R&W 25-2-2019)
10.i
Ruimte: Hernieuwde vaststelling Nalevingsstrategie omgevingsrecht (C-agenda R&W 25-02-2019)
10.j
Ruimte: Beantwoording prealabele vraag ontwikkeling natuurhaven muiderpoort (C-agenda R&W 25-02-2019)
10.k
Conceptgebiedsplan Wieringermeer (C-agenda R&W 25-02-2019)
10.l
Ruimte: Netverzwaring Beverwijk (C-agenda R&W 25-02-2019)
10.m
Landbouw/Ruimte: 2e openstelling POP3 verplaatsingsregeling glastuinbouwbedrijven (C-agenda NLWM en RW 25-02-2019)
11
C-agenda Wonen
11.a
Wonen: Brief GS aan PS huisvesting buitenlandse werknemers, Rapport & plan van aanpak stuurgroep (C-agenda R&W 25 februari 2019)
11.b
Wonen: Brief GS aan PS Voortgang programma verduurzaming bestaande woningvoorraad.
31/1 Er wordt nog een document nagezonden waarin de links uit bijgevoegd document aanklikbaar zijn.
11.c
Wonen: Ingekomen brief Woningmakers inzake onderzoek woningmarkt regio Alkmaar (C-agenda R&W 25-02-2019)