link naar deze pagina

Presidium - 4 november 2019

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3.a
Concept-verslag presidium 14-10-2019
3.b
Lijst met actiepunten en LTA
4.a
Concept-agenda PS 11 november 2019
4.b
Concept-agenda PS 16 december 2019
5.a
Afdoeningsvoorstel Lijst aangenomen moties PS
5.b
Lijst aangehouden moties
5.c
Lijst ingekomen stukken PS
6
Statenbrede training over de Noord-Hollandse vergaderstructuur en –cultuur.
7
Benoeming lid en plv. lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude
8
Aanwijzen nieuwe voorzitter commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid
9
Subsidievaststelling fractiebijdragen over de periode 15 maart 2018 t/m 14 maart (ter kennisname)
10
Rondvraag
11
Besloten deel
12
Sluiting