link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 24 februari 2020

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 14:15
Eindtijd: 17:20
Voorzitter: Fabian Zoon
Toelichting: Door de twee technische briefings die voorafgaand aan de vergadering worden gehouden zal de aanvangstijd van de commissie worden verschoven van 13.15 uur naar 14.15 uur. De technische briefings worden gehouden in zaal 1.4 Dreef 3 en de commissievergadering in de Statenzaal.
Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/


Bundel:
pdf Agendabundel (22.6MB)
Algemene documenten:

0
Technische briefing Cultuur in kader van actualisatie cultuurbeleid (eerste fase BOB proces) van 12.00 uur tot 13.00 uur
0.1
Technische briefing voortgang Pallas project door de hr. Van der Lugt, directeur Stichting Pallas van 13.30 uur tpt 14.15 uur
1 14:15
Opening en mededelingen
2
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
3 14:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4 14:50
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
4.a
Vooruitblik op de komende vergadering aan de hand van de Strategische agenda
5
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Van der Hoek)
5.a 14:55
Voortgang Pallasproject; mogelijkheid tot het stellen van politieke vragen mede naar aanleiding van de technische presentatie voorafgaande aan deze vergadering
Voorstel voor behandeling:
Mogelijkheid tot het stellen van politieke vragen en het maken van opmerkingen over de voortgang van het project, mede naar aanleiding van de eerder gehouden technische briefing.

Als achtergrondinformatie is nog bijgevoegd de brief van GS over de voortgang van het Pallasproject die eerder op de c-agenda EFB van 16 september 2019 heeft gestaan
5.a.1
Inspreektekst Vereninging Pettemerduinen over Pallas (de vereniging komt inspreken op 24 februari)
5.b 15:30
Discussienotitie van Forum voor Democratie over de Referendumverordening N-H
Voorstel voor behandeling:
De commissie kan de discussienota van Forum voor Democratie met elkaar en GS bespreken.

Forum voor Democratie wil graag de volgende door hun geconstateerde knelpunten in de Referendumverordening met elkaar bespreken om mogelijk tot gezamenlijke verbeterpunten te komen:
1. Het referendum is beperkt tot besluiten van PS. Drie dagen vóórdat PS zo’n
besluit neemt moet er een kennisgeving gedaan worden.1 Deze eis geldt
1 Artikel 10 Referendumverordening Noord-Holland.
terwijl de gedetailleerde agenda pas twee weken van tevoren gepubliceerd
wordt, en de strategische agenda – zoals iedereen weet – erg beperkt is. Dit
is in de praktijk vrijwel onmogelijk. Juist op dit punt verschilt de provinciale
verordening dan weer van de wet op het raadgevend referendum, waarin
twee weken ná een besluit een kennisgeving gedaan kon worden.
2. De verordening vereist voor een inleidend verzoek de handtekeningen van
10.000 kiesgerechtigden in de provincie Noord-Holland.2 3 Het landelijk
referendum vereiste ook een drempel van 10.000, op de kiesgerechtigde
bevolking van het hele land.
3. De uitkomstdrempel van 30% zaait mogelijk verwarring. PS kan immers zelf
besluiten wat het doet met een uitslag, terwijl de verordening nu een andere
indruk geeft.

De referendumverordening is op 23 april 2018 door PS vastgesteld. Zie de stukken daar in Ibabs.

Toelichting:
Een discussienota is een beleidsmatig stuk, opgesteld door een Staten- of
commissielid, dat een bepaald probleem of voorstel schetst zonder een ontwerpbesluit.
Het doel hiervan is het voeren van een discussie in een voorbereidende
commissie van Provinciale Staten (PS) over het in de discussienota omschreven onderwerp
om bijvoorbeeld te peilen of er draagvlak is voor een mogelijke oplossingsrichting.
De uitkomsten van deze discussie kunnen leiden tot het opstellen van een initiatiefvoorstel
of tot het indienen van een motie Vreemd aan de orde van de dag in de Statenvergadering.
6
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
7
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
7.a 16:10
Burgerparticipatie: agendapunt aangedragen vanuit Presidium
Voorstel voor behandeling:
De commissie EFB wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van het proces waarin het Presidium gevraagd
heeft het onderwerp burgerparticipatie bij de commissie EFB te
bespreken;
- In de commissie zouden de leden met elkaar de volgende
vragen kunnen behandelen:
1. Welke rol ziet uw fractie weggelegd voor Provinciale
Staten in het versterken van draagvlak voor beleid
en bestuur door middel van het verbeteren van de
participatie van bewoners?
2. Welke middelen ziet u op dit moment voor inwoners
om invloed uit te oefenen op de besluitvorming door
Provinciale Staten?
3. Hoe waardeert u de toegang tot deze instrumenten
voor betrokkenen van verschillende achtergrond?
4. Op welke manier en op welk moment zou Provinciale
Staten invloed moeten hebben op de vormgeving
van de uitgangspunten van de participatie van
bewoners in de beleids- en besluitvorming aan de
kant van Gedeputeerde Staten?
- Te bespreken op welke wijze PS betrokken willen worden door
GS bij het thema burgerparticipatie en de ontwikkelingen die
binnen de provinciale organisatie in gang gezet worden.


8
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
10 16:50
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
10.a
Financien: Statenvoordracht Eerste begrotingswijziging 2020
Voorstel voor behandeling:
adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 9 maart 2020
De voordracht eerste begrotingswijziging 2020 wordt –gelet op de inhoud van de besluiten- geagendeerd op de A-agenda van de commissies NLG en EFB.
De commissie EFB adviseert vanuit algemeen financieel oogpunt en over de onderwerpen die tot de portefeuille van EFB behoren.

Bij de commissies RWK en M&B vindt agendering op de c-agenda plaats. Daar kunnen dan -indien wenselijk - politieke vragen over de begrotingswijziging die op het werkgebied van die commissies liggen, bij de rondvraag gesteld worden of technische vragen voorafgaand aan die vergaderingen volgens de geldende procedure

Toelichting
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging 2020 omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020 op basis van de huidige verwachtingen.
10.b
Financien: Statenvoordracht wijziging controleprotocol (agendapunt aangedragen vanuit de Rekeningencommissie)
Voorstel voor behandeling: adviseren aan PS over de voordracht waarin wordt voorgesteld om de rapporteringstolerantie voor de controle van de jaarstukken 2019 te wijzigen van 100.000 naar € 400.000.
De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 9 maart 2020.

Toelichting:
Bij besluit van 11 november 2019 (Voordracht 79) hebben Provinciale het protocol voor de
controle van de jaarstukken 2019 vastgesteld. Daarbij is de rapporteringstolerantie vastgesteld
op € 100.000,-. Als een bevinding wordt gedaan van boven de 100.000 euro dan moet de
accountant daarover rapporteren.
In de Rekeningencommissie van 12 december 2019 is met de accountant van Publiek Belang
gesproken over de hoogte van dit bedrag.
De accountant gaf daarbij aan dat de goedkeuringsgrens 8 miljoen euro is. De wettelijke regels
schrijven voor dat als fouten met een omvang groter dan 5% worden geconstateerd deze
worden meegenomen in de rapportering. Blijft een bevinding onder een bedrag van 400.000
euro dan wordt deze niet in de evaluatie meegenomen. De accountant stelt voor het eerder
vastgestelde bedrag van de rapporteringstolerantie op te hogen van 100.000 naar 400.000 euro
11
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
12 17:20
Sluiting
13
C-agenda Algemeen
13.a
MRA: Besluit samenwerkingthema's Duurzaamheid Top MRA d.d. 18 oktober jl. (C-agenda RKW (trekkende cie.) 10-2-2020 en C-agenda cies. EFB en M&B 24-2-2020)
Op 18 oktober heeft de Duurzaamheid Top MRA plaats gehad. Hierbij is besloten om aan de besturen van gemeenten en provincies voor te stellen op een vijftal thema’s gezamenlijk actie te ondernemen. Het betreft de volgende actiethema’s :
1. Gezamenlijk duurzaam inkopen en opdrachtgeven via vijf inkooppakketten
2. Samen komen tot een circulaire aanpak op textiel
3. Uitwerken van duurzaam bouwen van woningen via het programma Cirkelstad
4. Onderwijs- en arbeidsmarktkansen gekoppeld aan de klimaatopgave
5. Monitoring MRA-positie en -inzet op transitie naar een duurzame economie
Hierbij heeft Noord-Holland aangeboden om als trekker op te treden voor monitoring duurzaamheid (5). Voorgesteld wordt dat wij vanwege de bestaande deelname van de provincie in het programma Cirkelstad (via c-creators), geen aanvullende afspraken in MRA verband maken op het actiethema (3) ‘Duurzaam bouwen van woningen via het programma Cirkelstad’.
14
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
14.a
Bestuur: Projectverantwoording: Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur Ondermijning & Weerbaarheid (c-agenda EFB 24-2-2020)
Ondermijning vormt een bedreiging voor onze rechtsstaat. De aanpak
van ondermijning vraagt om een weerbare overheid.
Met dit besluit informeren Gedeputeerden Staten aan Provinciale Staten over de geboekte resultaten van het project Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur en de rol die de provincie Noord-Holland de komende periode op het terrein van ondermijning en weerbaarheid op zich wil nemen.
14.b
Bestuur: brief GS aan PS inz. Onderzoek uitvoering wet Bibob door gemeenten (c-agenda EFB 24-2-2020)
De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken hoe gemeenten ervoor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit middels de wet Bibob en onderzocht of er behoefte is aan verdere ondersteuning bij de uitvoering van deze wet. Het onderzoek heeft tot een drietal aanbevelingen geleid, waarin verbetering van de uitvoering van de wet Bibob voorop staat. De gemeenten worden per brief hierover geïnformeerd. De aanbevelingen worden verder uitgewerkt in 2020.
15
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
15.a
Inkoop: Brief GS aan PS inz. samenwerking Electronics Watch (C-agenda EFB 24-2-2020)
15.b
Cultuur: Brief GS aan PS inz. museumvoordracht OCW (C-agenda EFB 24-2-2020)
De minister van OCW heeft elke provincie gevraagd om een museum voor te dragen voor subsidiering in het kader van de basisinfrastructuur 2021-2024. Hiertoe is een uitvraag gedaan onder Noord-Hollandse Musea, een jury heeft de ingediende plannen beoordeeld en advies uitgebracht. Op basis van dit advies hebben Gedeputeerde Staten besloten hiervoor het Frans Hals Museum voor te dragen dat in combinatie met het Amsterdam Museum een vernieuwend publieksplan plan ontwikkelt.
15.c
Sport: Brief GS aan PS inz. Routekaart Verduurzaming Sport (C-agenda EFB 24-2-2020)
In het coalitieakkoord staat beschreven dat de provincie sportaccommodaties wil helpen verduurzamen, waardoor zij op korte termijn besparingen kunnen inboeken. De Routekaart Verduurzaming Sport is een nationaal initiatief waarbij de provincies samen met ministerie van Volksgezondheid en Sport, NOC*NSF en de vereniging voor Sport en Gemeenten de handen ineen slaan om de verduurzaming in de sport te versnellen.
16
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Van der Hoek)
16.a
Economie: brief GS aan PS inz. vaststellen van uitvoeringsregelngen onder HIRB+ (c-agenda EFB24-2-2020)
In het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" hebben Gedeputeerde Staten besloten tot continueren van subsidieregelingen voor herstructurering van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Als uitwerking hiervoor zijn drie uitvoeringsregelingen opgesteld die in 2020 worden opengesteld. Het betreft een subsidieregeling HIRB (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen), een subsidieregeling OTW (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties), en een subsidieregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden.
17
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)