link naar deze pagina

Commissie Leefomgeving - 27 november 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Tessa van Wijnen
Toelichting: De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 24 november 2023) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (54MB)
Algemene documenten:

Energie/Ruimtelijke Ontwikkeling: Brief Energie Samen Noord-Holland betreffende windpark Noorder IJ-plas (C-agenda Leefomgeving -leidend- 22-01-2024 en Ruimte 15-01-2024)
1
Opening en mededelingen
2 18:15
Inspreekhalfuur
3
Vaststellen agenda, verslag 16-10-2023 en 19-10-2023, lijst moties en lijst toezeggingen
3.a
Doorkijk agendering onderwerpen portefeuilles Leefomgeving 2024
4
A-agenda Klimaat en Energie
4.a 18:45
Initiatiefvoorstel Zon Voor Allen (SP)
Behandelvoorstel:
De commissie kan met de indiener, elkaar en gedeputeerde het voorliggende initiatiefvoorstel en de reactie van GS bespreken, alvorens het voorstel eventueel voor besluitvorming wordt doorgeleid naar PS.
4.a.1
Reactie GS op initiatiefvoorstel SP Zon Voor Allen
Toelichting:
GS adviseren over het initiatiefvoorstel ‘Zon voor Allen’ dat door de SP-fractie is ingediend. Het voorstel betreft een plan voor het verlagen van de energierekening en versnellen van de overgang naar schone energie.
4.a.2
Uitstelbrief Initiatiefvoorstel SP Zon Voor Allen
5
B-agenda Klimaat en Energie
5.a 19:10
C- naar B-agenderingsverzoek JA21 Aanwijzing stimuleringsgebieden Zon
Toelichting: 
JA21 heeft in september jl. bijgaand C- naar B- agenderingsverzoek ingediend voor de stukken bij 5a1 en 5a2 (oorspronkelijk geagendeerd op de C-agenda van de commissie Ruimte van 11 september 2023).

Behandelvoorstel: 
De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde in gesprek gaan over bijgaand agenderingsverzoek van JA21.
5.a.1
Aanwijzing stimuleringsgebied Zon Hoofdweg te Haarlemmermeer (van C-agenda commissie Ruimte 11-09-2023)
Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de Hoofdweg ten noorden van Hoofddorp. Na het doorlopen van deze procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten om dit stimuleringsgebied aan te wijzen, het als werkingsgebied van artikel 6.4 van bijlage 11 bij de OVNH2022 toe te voegen en het samen met de stukken van de Wijzigingwerkingsgebieden & bijlagen OV NH2022 ronde 2023-II in ontwerp ter inzage te leggen.
5.a.2
Aanwijzing stimuleringsgebied Zon Vijfhuizerweg te Hoofddorp (van C-agenda commissie Ruimte 11-09-2023)
Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de Vijfhuizerweg ten noorden van Hoofddorp. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van dit verzoek en besloten om dit stimuleringsgebied als werkingsgebied van artikel 6.4 van bijlage 11 bij de OVNH2022 toe te voegen en het samen met de stukken van de Wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2022 ronde 2023-II in ontwerp ter inzage te leggen.
6
Rondvraag gedeputeerde Kocken (Klimaat en Energie)
7
A-agenda Algemeen
7.a 19:35
Financiën: Laatste begrotingswijzing 2023 (A-agenda alle commissie nov 2023)
Toelichting:
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2023 op basis van de huidige verwachtingen.

Behandelvoorstel:
Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de laatste begrotingswijziging die betrekking hebben op de commissie Leefomgeving.
8
A-agenda Gezondheid en Milieu
8.a 19:55
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (gedeputeerde Beemsterboer)
Toelichting:
De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd. Voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om een zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond.

Behandelvoorstel:
De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde de stukken bespreken ter advisering aan PS.
9
Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (eigenaarschap Omgevingsdiensten)
10
B-agenda Gezondheid en Milieu
10.a 20:20
VTH Taken: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 20 november 2023
Het college van Gedeputeerde Staten informeert voorafgaand aan ieder vergadering van de Commissie Leefomgeving over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening , toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
10.b 20:55
Gewijzigd voornemen projectbesluit Heracless-Groen Staal MET AFDOENINGSVOORSTEL VOOR M126-2023
Toelichting:
De provincie wijzigt op verzoek van Tata Steel het voornemen in de projectprocedure voor de realisatie van het project Heracless-Groen Staal.

Behandelvoorstel:
De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande stukken bespreken. 
De commissie wordt expliciet gevraagd of met het afdoeningsvoorstel voor Motie 126-2023 kan worden ingestemd.
11
B-agenda Voorzieningen, Cultuur en Sport
11.a 21:35
Concept uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027 MET AFDOENINGSVOORSTEL VOOR M182-2022
Toelichting:
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het huidige evenementenbeleid wordt voortgezet. GS leggen PS de concept uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027 voor ter bespreking in de commissie Leefomgeving. Daarna stellen GS de definitieve uitgangspunten vast.

Behandelvoorstel:
De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande stukken bespreken.
De commissie wordt gevraagd of met het afdoeningsvoorstel voor Motie 182-2022 kan worden ingestemd.
12
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Gezondheid, Milieu, Voorzieningen, Cultuur en Sport)
13
Sluiting
14
C-agenda Klimaat en Energie
14.a
Energie: Ingekomen brief vereniging Heiloo Energie over Energieroute Noord-Holland (onderdeel A9 - Heiloo) (C-agenda Leefomgeving 27-11-2023)
14.b
Energie/Financiën: Alliander (C-agenda - leidende commissie - Leefomgeving en Bestuur 27-11-2023)
n.v.t.
14.c
Energie: Ingekomen brief Regioteam Energietransitie Provincie Noord-Holland, houd ruimte voor de ontwikkeling van zonneweides (C-agenda Leefomgeving 27-11-2023)
14.d
Klimaat: Actualisatie van het Actieprogramma Klimaat (C-agenda Leefomgeving 27-11-2023)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de actualisatie van het Actieprogramma Klimaat (APK).
14.e
Energie: Voortgangsbrief PS over energie-infrastructuur (C-agenda Leefomgeving 27-11-2023)
Het energiesysteem in Nederland verandert snel, ook in Noord-Holland. Het elektriciteitsnetwerk bereikt vooral door de groei van het gebruik van elektriciteit zijn maximale capaciteit. Met de voortgangsrapportage over de uitvoering van het energie-infrastructuurbeleid worden Provinciale Staten geïnformeerd naar aanleiding van de vooraankondiging netcongestie op het hoogspanningsnet die TenneT op 18 oktober jl. heeft gedaan.
14.f
Klimaat/Energie: Brief aan gemeenteraden progamma VAWOZ (C-agenda Leefomgeving 27-11-2023)
14.g
Klimaat: Uitvoeringsprogramma pMIEK Noord-Holland 1.0 en Startnotitie pMIEK Noord-Holland 2.0 (C-agenda Leefomgeving 27-11-2023)
GS hebben het Uitvoeringsprogramma provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur en klimaat (pMIEK) 1.0 en de Startnotitie pMIEK 2.0 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma bevat concrete afspraken over de uitvoering van de projecten uit de pMIEKs 1.0 NHN en NHZ. De startnotitie beschrijft de afspraken over aanpak en proces om te komen tot een Energievisie en pMIEK 2.0 voor de provincie.
15
C-agenda Gezondheid en Milieu
15.a
Omgevingsdiensten: Ingekomen mail OD NHN - Maak kennis met Lars Voskuil, de nieuwe voorzitter van de OD NHN (C-agenda Leefomgeving 27-11-2023)
15.b
Omgevingsdiensten: ODIJ AB besluiten verg. 19-7-2023 vaststelling begroting 2024, begrotingswijziging 2023, jaarverslag en eerste bestuursrapportage (C-agenda 27-11-2023)
15.c
Omgevingsdiensten: mail OD NZKG met presentaties werkbezoek 31 oktober 2023 (C-agenda Leefomgeving 27-11-2023)
16
C-agenda Voorzieningen, Cultuur en Sport
16.a
Economie/Cultuur: IPO BAC Regionale economie en Cultuur agenda 12 okt 2023 (C-agenda Cie Bestuur en Cie Leefomgeving27-11-2023)
16.b
Cultuur: Mogelijkheid aanmelden Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) Nieuwsbrief