link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 april 2021

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van april 2021

• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.

• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Energie/Gezondheid: Afschrift aan PS - Raadadres gezondheidseffecten windturbines
2
Omgevingsverordening: Ingekomen brief inwoners over misbruik Ruimte-voor-ruimte regeling (C-agenda RWK 19-04-2021)
De niet-geanonimiseerde versie is voor Statenleden beschikbare in het afgesloten gedeelte voor stukken met NAW-gegevens.
3
Energie: Openbaarmaking en besluitvorming RES 1.0 (C-agenda RWK 19-04-2021)
GS attenderen PS op de openbaarmaking van de RES 1.0 op 21 april a.s. in verband met de reflectiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers op 19 mei a.s.
4
Water: Aanwijsbesluit zwemlocaties 2021 (C-agenda NLG 19-04-2021)
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocaties. Voor zwemseizoen 2021 worden 153 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2020 zijn er 2 nieuwe locaties. Dit zijn de locaties Uitdam Noord en Hemmeland Strand 4 in Waterland.
5
Alle commissies: Brief GS aan PS inz. Strategische samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland en regio Gooi en Vechtstreek (C-agenda van alle commissies in april)
Met dit besluit wordt de samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek bestuurlijk bevestigd. Daarmee zetten regio en de provincie een stap verder in het traject van het meer regionaal werken. In deze regionale samenwerkingsagenda (RSA) stellen Regio en provincie bepaalde thema’s centraal zoals benoemd in bijvoorbeeld het provinciale coalitieakkoord en de eigen Gooi en Vechtstreek agenda. We onderschrijven hiermee dat we de benoemde thema’s belangrijk vinden, en hierop (intensiever) gaan Strategische samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland en Regio Gooi en Vechtstreek samenwerken. Daarnaast verstevigt het de samenwerking. In de RSA zijn onderwerpen opgenomen die zonder de betrokkenheid van de provincie niet of minder goed van de grond komen. De RSA is daarmee in feite een concretisering van afspraken die we met de regio hebben gemaakt over de uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie. Hierin is de RSA benoemd als instrument.
6
Bestuur: Brief burger met Verzoek om verordening Provincie NH mbt Financieel onderzoek jeugdzorg (het is aan de individuele fracties om hier eventueel actie op te ondernemen (C-agenda EFB 22-4-2021; de brief met NAW gegevens staat in de ingekomen stukkenlijst met NAW gegevens).
7
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Motie 2020-21 opvang kinderen Moria (B-agenda EFB 22-4-2021)
In de Statenvergadering van 9 maart 2020 is de motie ‘Vang de kinderen van Moria op’ aangenomen. Het College van GS heeft PS een brief gezonden met het voorstel om deze motie als afgedaan te beschouwen.
8
Brief Stichting Behoud Waterland realiseren NAtuurdoelen (C-agenda NLG 19-04-2021)
9
Infrastructuur: Duurzaamheidsambities provinciale infrastructuur 2021-2023 (A-agenda M&B 22-04-2021)
Provinciale Staten hebben vorig jaar een budget € 7,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het verduurzamen van de infrastructurele projecten. Dit budget is voor 3 jaar (2021-2023). Om invulling te geven voor 2021 en een doorkijkje te maken naar de volgende 2 jaren is een inventarisatie gemaakt van de verduurzamingsmaatregelen en wordt de dekking hiervan weergegeven. Voor de uitvoering van de investeringsprojecten 2021 worden kredieten aangevraagd. Uitgangspunt is verduurzaming van de eigen infrastructuur. Denk daarbij aan het planten van extra groen, toepassen van asfalt dat kan worden hergebruikt en het tegengaan van wateroverlast.
10
Luchtvaart: Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) op ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (C-agenda M&B 22-04-2021)
Het kabinet werkt aan de verankering van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel voor Schiphol (het zogenaamde geluidpreferent vliegen) in wet- en regelgeving. Met ingang van 2 maart 2021 heeft het kabinet met het oog hierop de “Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol” ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor een ieder om tot en met 29 maart 2021 een zienswijze in te dienen. De Bestuurlijke Regie Schiphol heeft een gezamenlijke zienswijze opgesteld.
11
Mobiliteit: Besluit Uitvoeringsovereenkomst N516 AVANT (C-agenda M&B 22-04-2021)
Door de groei van het aantal gebruikers van de N516 in Zaandam en Oostzaan neemt de verkeersdruk toe. Het project Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) heeft als doel om de doorstroming en veiligheid op de N516 Thorbeckeweg te verbeteren voor reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer, fietsers en automobilisten. Om de samenwerking en vervolgfase te bekrachtigen, tekenen de Vervoerregio Amsterdam (trekker), de provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad en Oostzaan op 7 april een uitvoeringsovereenkomst.
12
Mobiliteit: Besluit Wob-verzoek verzakkingen N231 (Legmeerdijk) (C-agenda M&B 22-04-2021)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
13
Mobiliteit: Focus Smart Mobility (A-agenda M&B 22-04-2021)
In de Focus Smart Mobility 2022-2025 voor de provincie Noord-Holland wordt richting gegeven aan het beleid en de inzet op Smart Mobility activiteiten voor slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland. Met nieuwe technologieën en slimme mobiliteitsconcepten, maakt de provincie reizen aangenamer, biedt ze meer en gezondere mobiliteitskeuzes aan de reizigers aan en zorgt er tegelijkertijd voor dat er minder schade wordt toegebracht aan mens en milieu.
14
Omgevingsverordening: Concept Ontwerp Omgevingsverordening NH2022 (B-agenda RWK 19-04-2021)
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Ontwerp-Omgevingsverordening NH2022 vastgesteld. Met deze verordening, de opvolger van de Omgevingsverordening NH2020, worden de huidige provinciale regels in lijn gebracht met de landelijke Omgevingswet. De meeste wijzigingen zijn het gevolg van de Omgevingswet. De drie meest in het oog springende wijzigingen gaan over milieu, natuur en de Regionale Energiestrategieën, (RES’en 1.0), deze laatste zijn leidend voor wind op land. Ook de reacties ontvangen tijdens de diverse consultatiesessies en de formele zienswijzen op de Omgevingsverordening NH2020 zijn meegenomen. De Omgevingsverordening NH2022 zal tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treden.
15
Participatie: Brief GS aan PS inz. Provinciedeal Digitale Democratie Noord-Holland (C-agenda EFB22-4-2021 en agenda eerstkomende vergadering werkgroep Burgerparticipatie)
De provincie Noord-Holland sluit samen met het actieprogramma Democratie in Actie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG de Provinciedeal Digitale Democratie Noord-Holland. Aanleiding zijn de ambities uit de Communicatiestrategie en Agenda Bestuurlijke Vernieuwing. Met deze Provinciedeal wordt samenwerking op het gebied van digitale participatie gestimuleerd tussen verschillende overheden en wordt kennis en ervaring uitgewisseld tussen experts, ervaringsdeskundigen en deelnemende partijen.
16
Recreatie: Brief Voortgang proces toekomstige samenwerking Recreatieschappen (C-agenda NLG 19-04-2021)
17
Water: Brief GS inzake participatie en communicatie Ambitieprogramma ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn Amsterdam (C-agenda NLG 19-04-2021)
18
Mobiliteit: Concept Perspectief Mobiliteit (B-agenda M&B 22-04-2021)
De provincie Noord-Holland wil samen met haar partners werken aan een slimme, duurzame en veilige mobiliteit in Noord-Holland. De provincie geeft een overzicht van haar beleidsprincipes op het gebied van mobiliteit in het Perspectief Mobiliteit.
19
Omgevingsverordening: Ingekomen brief fractie ROSA Zaanstad aan PS over omgevingsverordening (C-agenda RWK 19-04-2021)
20
Omgevingsverordening: Ingekomen brief fractie VVD Zaanstad aan PS over omgevingsverordening (C-agenda RWK 19-04-2021)
21
Economie: Brief GS aan PS inz. Inrichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord-Holland (B-agenda EFB 22-4-2021)
De provincie heeft het voornemen om samen met Noord-Hollandse gemeenten en het ministerie van EZK op korte termijn een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op te richten. Met deze ROM willen overheden werken aan de transitieopgaven in de economie en een duurzaam herstel uit de coronacrisis bevorderen. De provincie onderschrijft de uitgangspunten van het ontwerp van de ROM en gaat de komende weken een formeel besluit tot oprichting in gang zetten. De intentie hierbij is om een provinciale deelname in de ROM aan te gaan van € 40 miljoen.
22
Economie: Brief GS aan PS inz. HIRB+ uitvoeringsregelingen 2021 (C-agenda EFB 22-4-2021)
Met de vaststelling van het Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen programma (HIRB+ programma) is besloten om de subsidieregelingen voor ondersteuning voor bedrijventerreinen en winkelgebieden te continueren. Daarnaast is besloten om voor verblijfsrecreatie een nieuwe subsidieregeling open te stellen. Voor 2021 betreft dit de HIRB+ Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties 2021, de HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden 2021 en HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreaties 2021.
23
Mobiliteit / Natuur: Brief Duinstichting gevaarlijke situatie fietspaden door zandverstuiving (C-agenda NLG 19 april & M&B 22 april 2021)
24
Natuur: Natuurnetwerk Nederland Waterland-Oost (C-agenda NLG 19-04-2021)
Om de biodiversiteit te vergroten, wil de provincie Noord-Holland een versnelling aanbrengen in de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland. Om tot die versnelling te komen, is vorig jaar besloten om het instrument van volledige schadeloosstelling bij grondverwerving ruimhartiger toe te passen. Met dit aanvullend besluit wordt het gebruik van volledige schadeloosstelling ook mogelijk in Waterland-Oost. Dit biedt agrariërs de mogelijkheid voor een bedrijfsverplaatsing uit het NNN naar een plek met meer toekomstperspectief voor de voortzetting van hun agrarisch bedrijf. In Waterland-Oost ontstaat daarmee meer ruimte voor de natuur.
25
Natuur: Optimalisatie begrenzing NNN (C-agenda NLG 19-04-2021)
Om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versnellen voert de provincie een optimalisatie van de begrenzing van het NNN uit. Hierbij is de begrenzing gecontroleerd op kaartfouten, ecologische betekenis en realisatieperspectief. Met bijgaand ‘voornemen tot herbegrenzing’ wordt op 27 locaties nieuwe NNN begrensd en tegelijk op 26 locaties NNN ontgrensd. Zowel de begrenzingen als ontgrenzingen bedragen circa 150 hectare, waardoor het NNN in omvang gelijk blijft, maar de ecologische kwaliteit en de realisatiesnelheid verbeteren. Gelijktijdig wordt de begrenzing van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) waar sprake is van landschappelijke eenheden hierop aangepast.
26
Bereikbaarheid: Ingekomen mail BO-MIRT AO Spoor 30 minuten minder quickscan (2019-2020) bestaand spoor Groningen Leeuwarden - Amsterdam (C-agenda M&B 22-04-2021)
27
Bereikbaarheid: Ingekomen mail Sfeerverslag 3e werkatelier Mirt verkenning Rottepolderplein (C-agenda M&B 22-04-2021)
28
Mobiliteit: Eindverantwoording Investeringsagenda OV 2015-2020 (C-agenda M&B 22-04-2021)
De Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020 is een (uitvoerings)programma waarbij het realiseren van diverse openbaar vervoerprojecten centraal staat. Het doel is de snelheid en betrouwbaarheid van het provinciaal buslijnennet te vergroten. Gemeenten kunnen geen subsidie meer aanvragen. Een aantal projecten is al afgerond en de komende jaren worden ook nog projecten uitgevoerd. PS worden jaarlijks over de voortgang op de hoogte gehouden. Aan PS wordt nu de verantwoording over 2020 én de eindverantwoording van het programma voorgelegd.
29
Mobiliteit: Verkeersveiligheid Rijkssubsidie bermmaatregelen N-wegen (C-agenda M&B 22-04-2021)
De provincie neemt extra maatregelen om de verkeersveiligheid van bermen langs de N-wegen te verbeteren. Denk aan verkeersveiligheidsmaatregelen als bermverharding en het plaatsen van een geleiderail. Het Rijk heeft subsidie beschikbaar gesteld voor bermmaatregelen. De provincie heeft in totaal 16 locaties vastgesteld die aangepakt worden. 9 daarvan stonden al op de planning, maar daar komen 7 projecten bij. De provincie investeert €9,1 miljoen en het Rijk €1,6 miljoen (subsidie).
30
Bedrijventerrein/laadpalen: Brief GS inz. afdoen Motie 179-2020/Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021 (afdoen motie B-agenda EFB 22-4-2021)
De provincie stelt de subsidieregeling ‘Herstructurering Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen 2021 Duurzaamheid’ open. Deze HIRB regeling wordt gefinancierd met budget uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. Met deze subsidies wordt een impuls gegeven aan duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen en zo aan de verdere toekomstbestendigheid en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland. Met deze regeling wordt tevens uitvoering gegeven aan de statenmotie 179-2020 over de aanleg van publieke laadpalen.
31
Energie: Definitief besluit aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie ten zuiden van Zwanenburg (C-agenda RWK 19-04-2021)
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 2 februari 2021 per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie langs de A9 ten zuiden van Zwanenburg. Na het doorlopen van de procedure hebben GS besloten het stimuleringsgebied aan te wijzen.