link naar deze pagina

PS-vergadering - 6 februari 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkt aantal plaatsen bij voorkeur aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 06-02-2023;
. notulen PS 06-02-2023;
. ingediende moties en amendementen bij punten 2, 2a en 9.
Bundel:
pdf Agendabundel (12.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Afscheid Statenlid Forum voor Democratie.
2.b
Beëdiging en installatie Statenlid Forum voor Democratie.
2.c
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
De lijst geheime stukken PS is geactualiseerd na de PS-vergadering van 19 december jl. conform voordracht 61-2022.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de Statenvergadering van 19 december 2022.
Op verzoek van fractie PvdA zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd (geel gearceerd) op pagina's 31 en 34.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Benoeming Accountant (VD-01).
8.b
(Punt 8b is onthamerd en wordt behandeld als punt 10a.)
9
Actualisatie Reglement van Orde PS en Statencommissies Noord-Holland 2015 (VD-03).
10
Initiatiefvoorstel ChristenUnie "Stimulering Grijs- en regenwatersystemen" (NR-04).
De ChristenUnie heeft in oktober 2022 het initiatiefvoorstel “Stimulering grijs- en regenwatersystemen” ingediend. GS heeft op 30 november per brief een reactie gestuurd. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie NLG van 16 januari jl. heeft de ChristenUnie een kleine aanpassing gedaan om duidelijk te maken dat een inventarisatie van de mogelijkheden om grijs- of regenwatersystemen toe te passen in provinciaal vastgoed alleen aan de orde is bij nieuwbouw of grootschalige aanpassing. In de definitieve versie van het initiatiefvoorstel is de gewijzigde tekst op de laatste pagina rood gemarkeerd.
10.a
Onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer Fietsbeleid Noord-Holland (VD-02).
11
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
12
Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
13
Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten.
14
Sluiting.