link naar deze pagina

PS-vergadering - 9 november 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: ALGEMENE BESCHOUWINGEN

De vergadering heeft vanwege de strengere corona maatregelen online plaats gevonden. De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 9 en 16 november 2020, de schriftelijke stemronde is afgerond;
. notulen PS 09-11-2020;
. ingediende moties bij punten 9 en 9b.
Bundel:
pdf Agendabundel (21.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie tijdelijk Statenlid fractie Forum voor Democratie.
2.b
Beëdiging en installatie duo-commissielid fracties VVD en ChristenUnie.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergaderingen van 5 en 22 oktober 2020.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
Verplaatsen portefeuilles circulaire economie en MRA(regiegroep) naar EFB (VD-52).
8.b
Protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2020 (VD-54).
9
Begroting 2021 en Memorie van Antwoord (VD-53).
9.1
Ingediende moties en amendementen bij Begroting
pdf M155-2020 -AANGENOMEN- CDA-CU-PvdA-SP-GL Ondersteuning vrijwilligers in corona tijden (165KB)
pdf M174-2020 -AANGENOMEN- GroenLinks-D66-PvdA-PvdD - Helder Taalgebruik (237KB)
pdf M175-2020 -AANGENOMEN- GroenLinks - Bibliotheken (151KB)
pdf M177-2020 -AANGENOMEN- D66-GL - Maatwerkdemocratie (158KB)
pdf M178-2020 -AANGENOMEN- D66-PvdA - Onderzoek-naar-toepassing-gelijkstroom (177KB)
pdf M179-2020 -AANGENOMEN- D66 - Meer laadpalen (138KB)
pdf M183-2020 -AANGENOMEN- PVV en SP Waar nodig extra provinciale ondersteuning voedselbanken-voedseluitgiftepunten die geconfronteerd worden met tekorten (220KB)
pdf M184-2020 -AANGENOMEN- PvdA-D66-SP Investeren in stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren (256KB)
pdf M152-2020 -VERWORPEN- FvD Focus op revolverende investeringen (164KB)
pdf M153-2020 -VERWORPEN- FvD Heronderzoek steun van getroffen factoren (183KB)
pdf M154-2020 -VERWORPEN- FvD Extra corona-steun Maatschappelijk Middenveld Noord-Holland (183KB)
pdf M156-2020 -AANGEHOUDEN- CDA Steun voor stikstofinnovaties (115KB)
pdf M157-2020 -VERWORPEN- PvdD Het 1.5C -doel minimaal als maat hanteren (131KB)
pdf M158-2020 -VERWORPEN- PvdD Maak de noodzakelijke keuzes over Tata en Schiphol (125KB)
pdf M159-2020 -VERWORPEN- PVV Schrappen provinciale ondersteuning voor aardgasvrije woningen (148KB)
pdf M160-2020 -AANGEHOUDEN- PVV - Geen voorrangsregeling meer voor statushouders (148KB)
pdf M161-2020 -INGETROKKEN- PVV - Waar nodig extra provinciale ondersteuning voor voedselbanken die geconfronteerd worden met tekorten (152KB)
pdf M162-2020 -VERWORPEN- PVV-FvD Diversiteit geen onderdeel van provinciaal personeels- en sponsorbeleid (194KB)
pdf M163-2020 -INGETROKKEN- SP - Voedseloverschot bij boeren naar de Voedselbank (490KB)
pdf M164-2020 -VERWORPEN- SP - Voor 14 - ook in de provincie Noord-Holland (479KB)
pdf M165-2020 -INGETROKKEN- SP - Stimuleren stageplekken MBO-studenten (480KB)
pdf M166-2020 -AANGEHOUDEN- SP - Steun renovatie monumentaal aquarium Artis (526KB)
pdf M167-2020 -AANGEHOUDEN- SP - Steun voor museum Het Schip (536KB)
pdf M168-2020 -AANGEHOUDEN- ChristenUnie - Betaalbare woningen (493KB)
pdf M169-2020 -VERWORPEN- 50PLUS/PvdO - Gedeputeerde Ouderenbeleid (140KB)
pdf M170-2020 -VERWORPEN- 50PLUS/PvdO - Naleven VN-verdrag Handicap (140KB)
pdf M171-2020 -VERWORPEN- 50PLUS/PvdO - Ouderenbeleid Noord-Holland 2020-2024 (141KB)
pdf M172-2020 -VERWORPEN- 50PLUS/PvdO - Eenzaamheid bij kwetsbare ouderen (140KB)
pdf M173-2020 -VERWORPEN- 50PLUS/PvdO - NH meest ouderenvriendelijke provincie (515KB)
pdf M176-2020 -AANGEHOUDEN- D66-GL-VVD - Impuls voor agrotoerisme (190KB)
pdf M180-2020 -INGETROKKEN- PvdA Investeren in stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren (223KB)
pdf M181-2020 -VERWORPEN- PvdD - Onderzoek 50 procent reductie aantal dieren (178KB)
pdf M182-2020 -VERWORPEN- PvdD - Inzetten op integraal beleid voor preventie van pandemieën (184KB)
9.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
9.b
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
9.c
Schorsing vergadering tot 16 november 2020.