link naar deze pagina

PS-vergadering - 17 mei 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: De vergadering vindt vanwege corona maatregelen online plaats.
De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 17-05-2021;
. notulen PS 17-05-2021;
. ingediende moties/amendementen bij agendapunten 9, 10, 11 en 14.
Bundel:
pdf Agendabundel (29.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 12 april 2021.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.
8.a
Randstedelijke Rekenkamer Conceptbegroting 2022 voor zienswijze (VD-21).
9
Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek (VD-18).
10
Duurzaamheidsambities provinciale infrastructuur 2021-2023 (VD-19).
11
Focus Smart Mobility (VD-20).
12
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
13
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
14
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
15
Sluiting.