link naar deze pagina

M&W - 16 februari 2015

Locatie: Wilhelmina van Pruisen
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: dhr. H.W. Struben
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden van behandeling zijn richttijden.
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van agendapunt 3 wordt de genoemde aanvangstijd bij de volgende punten een half uur vervroegd.
11-02-2015 toegevoegd aan de agenda: 10.h. en 10.j.
13-02-2015 toegevoegd aan de agenda: 10.k.
Bundel:
pdf Agendabundel (48.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Inloophalfuur
4
Vaststellen a. conceptverslag van 19 januari 2015 b. toezeggingenlijst (nazending) c. langetermijnagenda (nazending)
5
Rondvraag portefeuille mw. Geldhof
6
C-agenda Wonen; stukken ter kennisname.
pdf C-Agenda (253KB)
6.a
Wonen, Quick scan huisvesting tijdelijke werknemers op agrarische percelen. Op 6 mei 2013 hebben PS besloten om een wijziging door te voeren in de toenmalige PRVS (hierna te noemen: PRV) waardoor het mogelijk werd om in bestemmingsplannen huisvesting van tijdelijke werknemers op agrarische percelen toe te staan (zie bijlage 1). GS hebben daarbij toegezegd om eind 2014 voorgestelde wijziging te evalueren. Met de quick scan is een blik gegeven op het gebruik van de mogelijkheid in de Provinciale Ruimtelijke Verordening om tijdelijke werknemers te huisvesten op een agrarische bouwperceel. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geadviseerd om het artikel in de PRV in zijn huidige vorm te handhaven.
6.b
Wonen, Noord-Hollands Woningbouwberaad. Het Platform Noord-Hollands Woningbouwberaad is in 2013 ingesteld. Deze instelling volgde uit het besluit tot vaststelling van de 'Uitvoerings Versnellings Acties'in 2012. In bijgaande brief een terugblik en vervolg.
6.c
Handreiking Transformatie Woonmilieus Bij de Handreiking Transformatie Woonmilieus is gekozen voor een site als middel om kennis bij elkaar te brengen en beschikbaar te stellen. Op deze manier wordt een laagdrempelig en optimaal toegankelijk kennisplatform gecreëerd, dat ook nog aangepast kan worden in de loop van de tijd (www.handreikingwoonmilieus.nl). De site moet niet alleen kennis beschikbaar maken maar ook alle stakeholders inspireren om ria te denken over hun eigen mogelijkheden, opgave en rol bij de transformatie van woonmilieus.
7
A-agenda Mobiliteit
7.a
Reparatie Provinciaal Inpassingsplan N244.
7.b
Tussentijdse kredietaanvraag projecten Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur NH 2015-2019
8
B-agenda Mobiliteit
8.a
HOV Velsen, Voortgangsrapportage 1e half jaar 2014
8.b
N23 Westfrisiaweg, Voortgangsrapportage 3e tertiaal 2014
8.c
Projectplan Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve
8.d
Uitvoeringsprogramma Visie OV 2020, Voortgangsrapportage
8.e
Vervoerregio, Convenant Samenwerking Verkeer en Vervoer
9
Rondvraag portefeuille mw. Post
10
C-agenda Mobiliteit
pdf C-Agenda (253KB)
10.a
MRA ontwikkelagenda spoor; Ontwikkelopgaven
10.a
Randstad Europa werkplan 2015 en Meerjarenverslag 2011-2015 (staat op de c-agenda van alle vakcommissies).
10.b
OV, Gunning OV-concessie Haarlem-IJmond 2016-2025
10.c
Reconstructie Velsertraverse Betreft hoger uitvallen van de kosten PMI-project. GS laten weten dat zij uw Staten medio juni 2015 willen voorstellen bij de tussentijdse kredietaanvragen PMI 2015-2019 het huidig uitvoeringskrediet voor de reconstructie Velsertraverse van €5.225.000,- met € 850.000,- te verhogen.
10.d
Bestedingenplan Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer 2015.
10.e
Verkeer en Vervoer, Stand van zaken nieuwe P+R-terreinen
10.g
Voordracht 1e begrotingswijziging 2015 (omdat het hier om een technische aangelegenheid gaat is de 1e begrotingswijziging alleen als bespreekpunt in de commissie WEB geagendeerd).
10.h
Investeringsagenda doorstroming OV 2015-2020 'De agenda bevat een beleidslijn die is gericht op het verhogen van de kwaliteit voor de reizigers en op het verhogen van de efficiency van het provinciaal OV. In de agenda zijn concrete projectvoorstellen opgenomen. '
10.i
OV, brief BenW Den Helder over 'Verhoging tarief losse buskaartjes Julianadorp-Den Helder.
10.j
Brief van H. van Doorn over de ontwikkeling van de spoorverbinding van Hoorn Kersenboogerd naar Enkhuizen.
11
Sluiting