link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 december 2021

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van december 2021.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Mobiliteit: Ingekomen mail over Radenbijeenkomst Zuid-Kennemerland en IJmond op 17 november 2021 (C-agenda M&B 17-01-2021)
2
Natuur: Uittreding uit Stichting Goois Natuurreservaat (C-agenda NLG 10-01-2022)
De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam willen uittreden uit de Stichting Goois Natuurreservaat. Voor zowel de provincie als de gemeente Amsterdam is een uittredingsovereenkomst opgesteld, waarin afspraken staan hoe deze uittreding wordt vormgegeven en hoe de provincie in de toekomst betrokken zal blijven bij de Gooise natuur. Om deze betrokkenheid vorm te geven is onder andere een Gooise Natuuragenda opgesteld en investeert de provincie de komende jaren in de Gooise natuur.
3
Stand van zaken Tata Steel en Plan van Aanpak "Op naar een gezondere leefomgeving in de IJmond" (c-agenda NLG 10-1-2022)
Door de Tweede Kamer zijn in september 2021 verschillende moties aangenomen over Tata Steel. Ook heeft I&W een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Het PvA en de reactie op verschillende moties is in nauwe samenspraak met de provincie Noord-Holland tot stand gekomen. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken en over het plan van aanpak.
4
Water: Afdoening motie dierenwelzijn Waddenfonds (B-agenda NLG 10-01-2022)
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 september 2021 een motie aangenomen waarin het Waddenfonds opgeroepen wordt meer rekening te houden met dierenwelzijn.
5
Recreatie: Agenda en stukken vergadering AB recreatieschap Spaarnwoude op 16-12-2021 (C-agenda NLG 10-01-2022)
6
Europastrategie 2022-2030 -herziene versie na cie EFB d.d. 29-11-2021 (te betrekken bij PS 13-12-2021)
In de Europastrategie beschrijven wij voor prioritaire onderwerpen welke Noord-Hollandse belangen er op Europees niveau spelen en welke Europese activiteiten en samenwerkingen bijdragen aan het realiseren van de provinciale opgaven.
7
Grond: Kavelruil Keverdijk-Noordpolder (NLG 10-01-2022)
In de regio noordelijke Vechtstreek is de provincie Noord-Holland in 2016 gestart met een kavelruil- en verkoopproject ten behoeve van de agrarische structuurversterking en realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. De kavelruil Keverdijk-Noordpolder is de eerste fase van dit traject.
8
Natuur: Convenant Westeinderscheg (C-agenda NLG 10-01-2022)
Door de ondertekening van het convenant Westeinderscheg op 17 december 2021 geven de partners te kennen samen aan de realisatie van de Westeinderscheg te willen werken. En geven opdracht voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De ondertekening van het convenant Westeinderscheg is tevens het eindresultaat van de verkenningsfase
9
Arbeidsmarkt en Onderwijs: Brief GS aan PS inz. definitieve vaststelling Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2020-2023 (C-agenda EFB 17-1-2022).
Het beleid van de provincie is gericht op een duurzame en veerkrachtige Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De ambitie is het realiseren van voldoende gekwalificeerde medewerkers in de techniek en technologie ten behoeve van de transitieopgaven, waarbij we streven naar inclusiviteit. Het manifest Werken & Ontwikkelen 2030 Noord-Holland is een belangrijk instrument als onderliggend visiedocument op de provinciale uitvoeringsagenda 2021-2023.
10
Bestuur: Brief van de CdK aan PS inz. spoedverzoek kabinet extra opvangplekken asielzoekers (C-agenda EFB 17-1-2022)
Op 19 november jl. is een kabinetsbrief verstuurd aan alle rijksheren, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. In de kabinetsbrief wordt onder meer verzocht om nog voor het einde van het jaar 1200 extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De rijksheer informeert Provinciale Staten over de kabinetsbrief en de wijze waarop dit verzoek wordt opgepakt.
11
Bestuur: Brief CdK aan PS inz. Beleidskader verboden handelingen (C-agenda EFB 17-1-2022)
Op basis van artikel 15 van de Gemeentewet en de Provinciewet mogen politieke ambtsdragers een aantal handelingen niet verrichten omdat deze zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Voor enkele verboden handelingen kan ontheffing worden verleend. GS hebben hiervoor een beleidskader vastgesteld. Het beleidskader is te raadplegen via www.overheid.nl.
12
Landbouw: Brief publicatie Boeren met Toekomst (C-agenda NLG 10-01-2022)
13
Recreatie: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 10-01-2022)
14
EFB: Schriftelijke beantwoording vragen, die gesteld zijn bij de behandeling van de Mid term review commissie EFB van 29 november 2021, die tot de portefeuille van de hr. Loggen behoren (C-agenda EFB 17-1-2022)