link naar deze pagina

Mobiliteit & Financiën - 19 februari 2018

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Hanneke Kaamer van Hoegee
Toelichting: 27/2: Onder algemene documenten is het concept-verslag van deze vergadering gepubliceerd.

19/2: Aan agendapunt 3 een bezwaarschrift van dhr. Van der Gugten toegevoegd ter ondersteuning van inspreker Koenen. Aan hetzelfde agendapunt zijn de inspraaktekst met bijlagen van inspreker André Burger en de inspraaktekst van Jan Koek toegevoegd.

16/2: Aan agendapunt 3 is een document van inspreker Jos Koenen toegevoegd. Aan agendapunt 9b is een document van inspreker Hein Steegmans toegevoegd.

15/2: Aan agendapunt 8a2 is het verslag van de Rekeningencommissie 5 februari jl. toegevoegd omdat daarin gesproken is over het onderzoeksrapport Reserves en Fondsen. Aan agendapunt 9b is een verslag van het overleg met gemeenten over de N236 toegevoegd. Aan de algemene documenten is de beantwoording van de technische vragen toegevoegd. Aan agendapunt 8a3 is een brief van GS, een voordracht en een begrotingswijziging toegevoegd. Aangezien het nu om de bespreking van een voordracht gaat, wordt voorgesteld agendapunt 8a te verschuiven naar de A-agenda.

15/2: Aan agendapunt 9a is een memo toegevoegd die de SP-fractie wil betrekken bij dit onderwerp. Aan agendapunt 2b is een agenderingsverzoek met bijlage toegevoegd van de CU-SGP-fractie.

14/2: Aan agendapunt 4 is een bijgewerkte versie van de toezeggingenlijst toegevoegd.

12/2: Het presidium heeft bepaald dat de afdoening van motie 35-2017 nogmaals moet worden besproken in de commissie, dit punt is aan de B-agenda toegevoegd.

8/2: Behandelvoorstel agendapunt 8a aangepast. Ook bestedingsvoorstel 3 dient in de commissie M&F te worden besproken.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (B-agenda) of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Peter Koekoek: koekoekp@noord-holland.nl.

De in de agenda genoemde tijden van behandeling zijn richttijden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het inloophalfuur kunnen de tijden vanaf de daaropvolgende agendapunten eerder aanvangen.

Voor leden van de commissie vindt voorafgaand aan de vergadering een BOT-overleg plaats over Smart Mobility. Deze vindt plaats van 12.30 tot 13.30 in zaal 1.5.

Na afloop van het BOT-overleg en voorafgaand aan de commissievergadering staan voor de commissieleden broodjes klaar buiten de vergaderzaal.
Bundel:
pdf Agendabundel (62.5MB)
Algemene documenten:

1 13:30
Opening en mededelingen
2 13:35
Terug- en vooruitblik
2.a
Terugkoppeling werkbezoeken
Commissieleden krijgen bij dit agendapunt de gelegenheid om terugkoppeling te geven van werkbezoeken waarbij zij aanwezig zijn geweest.
2.b
Vooruitblik komende vergaderingen
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen. Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen.
3 13:50
Inloophalfuur
Tijdens het inloophalfuur kan worden ingesproken op onderwerpen die niet op de agenda staan. Het presidium heeft bepaald dat een inspreker slechts één keer over een onderwerp kan komen inspreken tijdens het inloophalfuur. Totale inspreektijd bij dit agendapunt is 30 minuten. Inspreektijd is max. 3 minuten per inspreker, door de voorzitter kan deze inspreektijd verkort worden als er meer dan 10 insprekers zijn. Naar aanleiding van de inspraak is er kort gelegenheid voor de commissie om verhelderende vragen te stellen. Er is geen gelegenheid voor discussie.
4 14:20
Vaststelling agenda 19 februari, verslagen 22 en 25 januari, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
5 14:25
Rondvraag portefeuille dhr. Remkes en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Rondvraagpunten dienen van tevoren bij de griffie ingediend te zijn. Naast rondvraagpunten kunnen hier ook korte vragen worden gesteld over tot de portefeuille van dhr. Remkes behorende punten uit de c-agenda.

Er zijn geen rondvraagpunten of vragen voor de portfeuille van dhr. Remkes ontvangen.
6 14:25
Rondvraag portefeuille dhr. Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Rondvraagpunten dienen van tevoren bij de griffie ingediend te zijn. Naast rondvraagpunten kunnen hier ook korte vragen worden gesteld over tot de portefeuille van dhr. Loggen behorende punten uit de c-agenda.

Er zijn geen rondvraagpunten of vragen voor de portfeuille van dhr. Loggen ontvangen.
7 14:25
A-agenda Financien
7.a
Eerste begrotingswijziging 2018
PS adviseren bijgevoegde voordracht te behandelen in haar vergadering van 26 maart 2018
7.b
Eerste begrotingswijziging randstedelijke rekenkamer
PS adviseren bijgevoegde voordracht te behandelen in haar vergadering van 26 maart 2018
8 14:45
B-agenda Financien
8.a
Afdoening tweede deel motie 110-2017
In de PS vergadering van 6 november 2018 hebben de coalitiepartijen bijgevoegde motie 110 ingediend (statenbreed aangenomen) waarin GS verzocht wordt zo spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de nu bekende financiële gevolgen van het regeerakkoord en zo spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de financiële mogelijkheden die uit een doorlichting van bestaande reserves en voorzieningen voortkomen. Bij de overwegingen in de motie is aangegeven dat u uiterlijk begin 2018 aanvullende initiatieven wilt nemen op de terreinen van waterrecreatie, infrastructuur, tegengaan bodemdaling in veenweidegebieden, ecologische oevers, handhaving in natuur- en stiltegebieden, fietsinfrastructuur en versterking van de regionale (duurzame) economie door aanleg van snel internet en C02-leidingen.

Het eerste deel van de motie, de analyse van het nieuwe regeerakkoord en de financiële gevolgen voor de provincie, heeft op de commissieagenda's van januari gestaan. Het tweede deel van de motie betreft de doorlichting van de reserves. Uit de doorlichting blijkt dat €69 miljoen uit de reserves kan worden onttrokken en kan worden besteed, de brieven hierover zijn opgenomen als agendapunten 8a1 en 8a2.

GS hebben uw motie opgevat als een uitnodiging om u een aantal beleidsinitiatieven voor te leggen (zie agendapunt 8a3).
Voor de commissie M&F betreft het punt 10 Duinpolderweg (25 miljoen eenmalig) en punt 3 Gezonde leefomgeving (2,6 miljoen eenmalig en 0,1 miljoen structureel jaarlijks)

Voorstel voor behandeling:
- Bespreken doorlichting reserves en voorgestelde besteding middelen uit de reserves.
- PS via het Presidium adviseren motie 110 als afgedaan te beschouwen.
pdf M110-2017.pdf (75KB)
8.a.1
Toezegging onderzoek reserves en uitvoering motie 110 (ook op C-agenda andere commissies)
8.a.2
Onderzoeksrapport Reserves en Fondsen (ook op C-agenda andere commissies)
8.a.3
Aanvullende voorstellen uitvoering motie 110 (ook op B-agenda andere commissies)
8.b
Afdoening motie 70-2016 Taakstelling Provinciefonds
PS via het Presidium adviseren motie 70-2016 als afgedaan te beschouwen
8.c 15:30
Afdoening motie 35-2017 (GL, CU, SGP, 50p) 10 juli 2017
PS via het Presidium adviseren motie 35-2017 als afgedaan te beschouwen
9 15:45
B-agenda Mobiliteit
9.a
Initiatiefvoorstel PvdA en CDA Pilot OV en doelgroepenvervoer Schagen
Bespreken initiatiefvoorstel zodat initiatiefnemers kunnen beslissen over behandeling in PS
9.b
Afdoening motie 27-2016 Pilot Burgerparticipatie Franse Kampweg
Bespreken resultaat uitwerking motie 27- 27 juni 2016. In de commissievergadering van 27 november 2017 heeft gedeputeerde Post toegezegd in gesprek te gaan met gemeenten Gooise Meren en gemeente Hilversum over een eventuele bijdrage van deze gemeenten. Het gesprek heeft plaats gevonden, de resultaten daarvan zijn teruggekoppeld aan de commissie in haar vergadering van 22 januari 2018. De gemeenten hebben aangegeven niet bij te dragen. Voor de commissie ligt daarom nu opnieuw de vraag voor wat de vervolgstap moet zijn.
10 16:45
Rondvraaag portefeuille mw. Post en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Rondvraagpunten dienen van tevoren bij de griffie ingediend te zijn. Naast rondvraagpunten kunnen hier ook korte vragen worden gesteld over tot de portefeuille van mw. Post behorende punten uit de c-agenda.

Er zijn geen rondvraagpunten of vragen voor de portfeuille van mw. Post ontvangen.
11 16:45
C-agenda Financien
11.a
Opgave BTW-compensatiefonds 2017
Ter kennisgeving aannemen
12 16:45
C-agenda Mobiliteit
12.a
Brug Monnickendam Jos Koenen
GS verzoeken bijgevoegde brief te beantwoorden
12.b
Investeringen in toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland
Ter kennisgeving aannemen
Toezegging van 8 mei 2017 als afgedaan beschouwen en afvoeren van de toezeggingenlijst
12.c
Tussenevaluatie Beleidskader Verkeersmanagement
Ter kennisgeving aannemen
Onderwerp verkeersmanagement afvoeren van strategische agenda
12.d
Planstudie KANS
Ter kennisgeving aannemen
12.e
NS dienstregeling 2019
GS verzoeken bijgevoegde brief te beantwoorden
12.f
Mobiliteit: Afslag A9 Heiloo als casus (C-agenda M&F 19 feb 2018)
Ter kennisgeving aannemen
12.g
Mobiliteit: Ondertekening intentieverklaring MRA fietsroutes (C-agenda M&F 19 feb 2018)
Ter kennisgeving aannemen
12.h
Mobiliteit: Standpunt CHG Duinpolderweg (C-agenda M&F 19 feb 2018)
Wordt volgens gebruikelijk procedure als zienswijze behandeld door GS
12.i
Mobiliteit: Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT 7 dec 2017 (C-agenda M&F 19 feb 2018)
Ter kennisgeving aannemen
12.j
Ingekomen zienswijze aan PS Oeververbindingen in Noord-Holland van de ASV (ook op C-agenda NLWM)
13 16:45
C-agenda Algemeen
13.a
Maandelijkse MRA Raads en Statenleden bericht - editie 10, januari 2018 (C-agenda alle commissies)
Ter kennisgeving aannemen
13.b
Nevenfuncties leden Randstedelijke Rekenkamer
Ter kennisgeving aannemen
14 16:45
Sluiting