link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 september 2018

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van september 2018.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.

1
Mobiliteit: Persbericht Kwartaalrapportage Q2 2018 OV Loket (C-agenda M&F 15-10-2018)
2
Mobiliteit:Brief GS aan PS inz. verzoek landschapsplan Heemskerkalternatief (C-agenda M&F 15-10-2018)
3
Energie: afschrift van mail aan gemeenteraad Amsterdam van democratisch Energie Initiatief inz. manifest aan gem. en waterschappen (C-agenda EEB 15-10-2018)
4
Energie: Brief GS aan PS inz. Samenwerkingsovereenkomst Warmte en Koude MRA 2018-2021 (c-agenda EEB 15-10-2018)
5
Juridische Zaken: Voordracht Wijziging Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 (A-agenda EEB 15-10-2018)
6
Toezicht: Brief GS aan PS inz. Agenda toekomst van het toezicht (C-agenda EEB 15-10-2018)
7
Financiën: brief GS aan PS inz. Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2018(C-agenda M&F 15-10-2018)
8
Grond: brief GS aan PS inz. Kavelruil Stroe & Nesse (C-agenda M&F 15-10-2018)
9
Grond: brief GS aan PS inz. Kavelruil De Waard(C-agenda M&F 15-10-2018).
10
Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Ontwerp PIP N247(C-agenda M&F 15-10-2018).
11
Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie fietsknelpunten NH 2018 (C-agenda M&F 15-10-2018).
12
Brief stichting PURMER-MEER inzake de omgevingsvie PNH2050 (C-agenda R&W 24-09-2018)
De afzender van deze brief komt ook inspreken in het inspreekhalfuur voor het publiek van de commissievergadering van de commissie Ruimte en Wonen van 24 september aanstaande.
13
Ruimte: Brief GS aan PS beoordeling Landschappelijke inpassing tankstation Haarlemmermeer (C-agenda R&W 24-09-2018)
14
Ruimte: Brief GS aan PS inzake de totstandkoming van de omgevingsverordening (C-Agenda R&W 24-09-2018)
15
Milieu: Gebiedsbeheerplan Dammerweg e.o. Nederhorst den Berg conform Wet bodembescherming (C-agenda NLWM 29-10-2018)
16
Water: Voordracht wijziging Waterverordeningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (A-agenda NLWM 29-10-2018)
17
Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Halfjaarrapportage HOV in ’t Gooi (C-agenda M&F 15-10-2018).
18
Natuur: Ingekomen mail aan commissie Aftakeling van natuur en biodiversiteit (C-agenda NLWM 29-10-2018)
19
Mobiliteit: Stand van zaken Leeghwaterbrug (C-agenda M&F 17-09-2018)
20
Archieven: Brief GS aan PS inz. Archiefinspectie 2017 (c-agenda EEB 15-10-2018).
21
(heel PS): Brief hr. Remkes aan PS inz. Voorbereiding amendementen en moties
22
Brief directie en OR Provincie N-H aan fractievoorzitters inzake profielschets (PS 12-09-2018).
23
Monumenten: Brief Erfgoedvereniging Heemschut, Boerderijenstichting N-H en Westfries Genootschap inzake Stolpendiscussie (brief kan betrokken worden bij discussienotitie Redt de Stolp op de b-agenda EEB van 17-9-2018)
24
Economie: brief GS aan PS inz. Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2018 (C-agenda EEB 17-9-2018).
25
Energietransitie: Brief GS aan PS inz. Stand van zaken projecten energietransitie vanuit motie 2017-110 (C-agenda EEB 17-9-2018).
26
Mobiliteit: brief GS aan PS Gemeentelijke bijdrage burgerparticipatie - N236 Franse Kampweg – 2e gesprek (C-agenda M&F 17-9-2018)
27
Mobiliteit: brief GS aan PS Vertraging in gunning van het hoofdcontract HOV t Gooi (C-agenda M&F 17-9-2018)
28
Natuur: Intentieverklaring 'Verbinden van natuur, verbinden van kennis' (C-agenda NLWM 24-09-2018)
29
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. beantwoording brief van B&W van Wijdemeren van 11 juli 2018 over arhi-procedure (c-agenda EEB 17-9-2018).
30
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. Gemeenteraadsverkiezingen nieuwe gemeente Haarlemmermeer (C-agenda EEB 17-9-2018).
32
Recreatieschappen: Recreatie N-H brief RvC aan GS inz modernisering recreatieschappen nav verhelderend gesprek met gs
33
Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Wob-verzoek samenwerkende natuur- en milieuorganisaties inzake totstandkoming Duinpolderweg (C-agenda M&F 17-9-2018).
34
Economie: Brief GS aan PS inz. Consultatie over Derde Tranche Pallas (B-agenda EEB 17-9-2018).