link naar deze pagina

PS - 29 mei 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online geplaatst:
- aangenomen amendement;
- verworpen en ingetrokken moties;
- besluitenlijst;
- geammendeerd besluit VD-29;
- notulen;
- brief GS inzake bekrachtiging geheimhouding.
Bundel:
pdf Agendabundel (75,6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Installatie en beëdiging tijdelijk Statenlid PVV.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 10 april 2017.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) Brug Ouderkerk (VD-28).
pdf Brief GS aan PS bij Voordracht PIP brug Ouderkerk.pdf (51KB)
pdf PIP brug Ouderkerk.pdf (1,6MB)
pdf Nota van Beantwoording PIP brug Ouderkerk.pdf (98KB)
pdf PIP Brug Ouderkerk verbeelding 20170327 def.pdf (367KB)
pdf PIP Brug Ouderkerk regels 20170330 def.pdf (39KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 1 Variantenstudie.pdf (694KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 2 Actualisatie verkeersonderzoek.pdf (139KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 4 Watertoets.pdf (5,1MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 5 Archeologisch onderzoek.pdf (2,9MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 6 Natuuronderzoek ECOlogisch september 2014.pdf (1,1MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 7 Natuuronderzoek ECOlogisch maart 2016.pdf (46KB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 8 Natuuronderzoek ECOlogisch oktober 2015.pdf (1,3MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 9 Natuuronderzoek Zoogdierenvereniging april 2015.pdf (2,3MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 10 Natuurtoets integraal.pdf (1,1MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 11 Compensatierapport natuur.pdf (1,2MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 12 Akoestisch onderzoek.pdf (3,1MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 13 Luchtkwaliteitonderzoek.pdf (4,3MB)
pdf Bijlagen bij toelichting_Bijlage 14 Niet gesprongen explosieven.pdf (2,8MB)
pdf Beeldkwaliteitsplan PIP Brug Ouderkerk.pdf (28,5MB)
pdf Voordracht 28-2017 vd-besluit vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) Brug Ouderkerk.docx (326KB)
pdf Advies M&F Voordracht Vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) Brug Ouderkerk (VD-28).docx (108KB)
8.b
Kredietverhoging Leeghwaterbruggen (VD-27).
8.c
Conceptbegroting 2018, Ontwerp Uitvoeringskader 2017-2026 en jaarstukken 2016 gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (VD-30).
8.d
Voordracht financiering Aanleg ecologische oevers (VD-25).
9
CO2 monitoring (VD-29).

10
Verklaring van geen bedenkingen Windpark Waardpolder (VD-32).
11
Verklaring van geen bedenkingen Windpark Westeinde (VD-31).
14
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
14.a
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
15
BESLOTEN GEDEELTE: Benoeming voorzitter Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum (VD-26).
16
Sluiting.