link naar deze pagina

Economie, Energie & Bestuur - 27 november 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:20
Voorzitter: Servaz van Berkum
Toelichting: Van 17.30 tot 18.00 uur is het interview van Debat.nl met de leden van de commissie EEB i.v.m. de evaluatie van de Agendacommissie (besloten; alleen voor de leden van de commissie EEB; in zaal 1.5 nieuwe vleugel, Dreef 3).
U wordt uitdrukkelijk verzocht hierbij aanwezig te zijn.

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (64,1MB)
Algemene documenten:

0
Interview met commissie voor Evaluatie Agendacommissie en werkwijze commissies van 17.30 uur tot 18.00 uur (besloten; alleen voor leden commissie; in zaal 1.5 nieuwe vleugel Dreef 3).
1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:20
Inloophalfuur
3 18:50
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten..
4 18:55
B-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
4.a
Brief GS aan PS inz. provinciale arhi-procedure Gooi en Vechtstreek
Voorstel voor behandeling:
De brief is u toegestuurd in het kader van de actieve informatieplicht door GS. Het betreft hier de stand van zaken van de Arhi procedure die momenteel in handen van GS ligt. Aan de commissie wordt op dit moment geen besluit gevraagd.
Gelet op de gemaakte afspraken in de commissie, om dergelijke brieven ter bespreking te agenderen, staat deze nu op de B-agenda om u de gelegeheid te geven over de inhoud brief vragen te stellen en met de gedeputeerde en elkaar van gedachten te wisselen.
4.a.1
Ingekomen stukken derden (ter kennisname) bij punt Arhi Gooi-en Vechtstreek.
De volgende brieven van derden zijn bij dit punt binnengekomen:
- mail hr. Calis, fractievoorzitter Larens Behoud
5
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
6 19:45
A-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)
6.a
Rapport Randstedelijke Rekenkamer inz. onderzoek recreatieschap Spaarnwoude en brief GS aan PS inz. stand van zaken modernisering recreatieschappen. Bij dit agendapunt worden ook de leden van de commissie NLWM uitgenodigd.
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht en bespreken stand van zaken brief GS modernisering recreatieschappen. Hierbij graag antwoord geven of u zich kunt vinden in het voorstel van de hr. Tekin om in december2017/januari 2018 een BOT overleg te houden over wezenlijke kenmerken en waarden (WKW)/balans natuur/recreatie in de recreatiegebieden.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Tekin behorende punten uit de c-agenda stellen)
8 20:35
B-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
8.a
Brief GS aan PS inz. jaarprogramma 2018 Kop Werkt
Voorstel voor behandeling:
De commissie wordt gevraagd opmerkingen aan GS mee te geven ten
behoeve van de inhoud van de projecten in het ‘jaarprogramma 201 8
De Kop Werkt” dat uitwerking is van de samenwerkingsovereenkomst
met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.
9
Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen)
10 21:20
Sluiting
11
C-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
11.a
Water: brief GS aan PS: Interprovinciale gebiedsagenda IJsselmeergebied (C-agenda's RWW (leidend) en NLM 4-12-2017 en EEB 27-11-2017)
11.b
Ruimte/Mobiliteit/Bedrijventerreinen: brief van omwonenden bedrijventerrein Zevenhuis - Heroverwegen besluit windpark West Frisia (C-agenda RWW 18-10-2017 leidend, C-agenda EEB en M&F 27-11-2017)
De commissie wordt voorgesteld om GS te vragen de brief inhoudelijk te beantwoorden.
11.c
Economie: Brief GS aan PS: Wob-verzoek Berkhout is Boos dd 28 augustus 201 7
11.d
Ruimte/Economie: Brief GS inz. Uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Economische Ontwikkelingsstrategie (C-agenda R&W 4-12-2017 en c-agenda EEB 27-11-2017)
11.e
Ruimte/Economie: brief GS inz. Beleidsvoornemen Distriport (C-agenda EEB 27-11-2017 en R&W 4-12-2017)
12
C-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
12.a
Ruimte/Duurzame energie: brief GS aan PS: Voornemen verlenen ontheffing voor de plaatsing kleine windmolen in de Rijp gemeente Alkmaar (C-agenda RWW 4-12-2017 (leidend) en c-agenda EEB 27-11-2017)
12.b
Ruimte/Duurzame energie: brief GS aan PS, Wijziging uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne energie t.a.v. dorpslinten en stimuleringsgebieden (C-agenda RWW 4-12-2017 (leidend) en c-agenda EEB 27-11-2017)
12.c
Milieu / Energie: Brief GS aan Greenpeace over Hemwegcentrale (NLM (leidend) 19-10-17 en EEB 16-10-17)
12.d
Heel PS: Maandelijkse MRA Raads- en Statenledenbericht, editie 7 (C-agenda M&F en EEB 27-11-2017 en NLM en RWW 4-12-2017).
12.e
Brief GS aan PS: Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
12.f
Brief CdK aan PS: Nieuwe nevenfunctie CdK
12.g
Bestuur: Brief B&W van Blaricum, Laren, Huizen aan GS inz. Arhi proceduren, GR en HBL (de toezending van de brief is u toegezegd in de commissie EEB van 16 oktober 2017; C-agenda EEB 27-11-2017).
12.h
Brief GS aan PS inz. uitstel oplevering Monitor en Staat van de Energietransitie.
12.i
Monumenten: Brief GS aan PS inz. aanwijzing tot provinciaal monument Middenweg 44 te Zaandam
12.j
Monumenten/recreatieschappen: Brief GS aan PS inz. Beheer Monument MH17
12.k
Inkoop: Brief GS inz. Inkoopbeleid “Samen Inkopen voor Noord-Holland 2017-2021
12.l
Monumenten: brief GS inz. Voornemen uitschrjving uit provinciale monumentenlijst in gemeente Zaanstad
12.m
Social Domein: Brief GS aan PS inz. uitstel reactie GS op initiatiefvoorstel GL N-H Regenboogprovincie (C-agenda EEB 27-11-2017)
13
C-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)
13.a
Waterrecreatie: Brief GS aan PS: Verdeling uitvoeringsmiddelen Waterrecreatie 2017 (NLWM leidend)
13.b
Water/Natuur/Recretaie: brief GS aan PS: Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (C-agenda RWW 18-10-2017 leidend, C-agenda NLM 4-12-2017 en EEB 27-11-2017)
13.c
Recreatieschappen: Agenda AB van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 22 november 2017 (C-agenda EEB 27-11-2017 en NLM 4-12-2017)
13.d
Recreatieschappen: Agenda openbare vergadering van het AB van Groengebied Amstelland op 2 november 2017 (C-agenda EEB 27-11-2017 en NLWM 4-12-2017)
13.e
Arbeidsmarkt: brief GS inz. Brief GS inz. procesverloop evaluatie Werkambassadeur Noord-Holland.
13.f
Natuur: Uitdunning Gaasperpark (C-agenda NLWM 4 december 2017 en EEB 27-11-2017).)
14
C-agenda Algemeen
14.a
Laatste begrotingswijziging 2017 A-agenda M&F 27-11-2017, C-agenda EEB 27-11-2016, C-agenda NLWM/R&W 4-12-2017)
14.b
Voor alle PS leden: MRA nieuwsbrief 8 (bericht bevat tevens aanmeldfunctie voor de MRA Raads- en Statenleden Conferentie van 16 februari 2018 ; c-agenda M&F en EEB van 27-11-2017 en NLWM en R&W van 4-12-2017)