link naar deze pagina

PS-vergadering - 8 juli 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: (Jaarstukken en Kadernota)
Na vergadering online:
- notulen;
- besluitenlijst;
- aangenomen, aangehouden en verworpen moties bij punt 10, 11a en 13.


Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (98.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Installatie en beëdiging duo-commissieleden fracties VVD, PvdA, CDA en PvdD.
2.b
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergaderingen van 27 mei en 17 juni 2019.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Instellen Statencommissies en Rekeningencommissie (VD-60).
8.b
Aanwijzen voorzitters en plaatsvervangende voorzitters Statencommissies en Rekeningencommissie (VD-61).
8.c
Aanwijzen Statenlid als 3e vaste lid van de Programmaraad Rekenkamer (VD-49).
8.d
Aanwijzen lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. (VD-62).
8.e
Aanwijzen vast en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (VD-63).
8.f
Onteigening Brug Ouderkerk aan de Amstel (VD-53).
8.g
Dit punt (PDENH) is behandeld bij punt 11a.
8.h
Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 Omgevingsdienst IJmond (VD-55).
8.i
Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (VD-56).
8.j
Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en 1e begrotingswijziging Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (VD-57).

8.k
Zienswijze ontwerpbegroting 2020, jaarstukken 2018 en resultaatbestemming RUD NH-Noord (VD-58).

8.l
Zienswijze financiële stukken recreatieschappen Groengebied Amstelland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Spaarnwoude en Twiske-Waterland (VD-59).
8.l.1
Financiële stukken Groengebied Amstelland.
8.l.2
Financiële stukken recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
8.l.3
Financiële stukken recreatieschap Spaarnwoude.
8.l.4
Financiële stukken recreatieschap Twiske-Waterland.
9
Jaarstukken 2018 (VD-50).
10
Kaderbrief 2020 (VD-51).
11
Tweede begrotingswijziging 2019 (VD-52).
11.a
Verzoek tot uitbreiding fondsvermogen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH, VD-54).
12
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
12.a
Fractiedebat ChristenUnie en CDA inzake openstaande vragen coalitieakkoord (onder voorbehoud instemming PS).
13
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Sluiting.