link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 20 november 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Marianne Poot
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 17 november 2023) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (298.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2 18:15
Inspreekhalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen
4 18:45
A-agenda Financiën
4.a
Financiën: Laatste begrotingswijzing 2023 (A-agenda alle commissie nov 2023)
Toelichting: 
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2023 op basis van de huidige verwachtingen.

Behandelvoorstel:
Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de laatste begrotingswijziging die betrekking hebben op de commissie Ruimte.
5
Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (portefeuille Wonen)
6 19:30
A-agenda Ruimtelijke ontwikkeling
6.a
RO: Tweede herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022
Toelichting:
GS stellen de Tweede herziening van de Omgevingsverordening NH2022 in eindconcept vast. Deze herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals verblijfsrecreatie in het Natuurnetwerk Nederland, datacenters en energie-infrastructuur. De wijzigingen hebben van 22 juni t/m 2 augustus 2023 ter inzage gelegen en worden nu aan PS ter vaststelling aangeboden.

Behandelvoorstel:
Adviseren aan PS over de Statenvoordracht Tweede herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2022. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 11 december 2023.
7 20:15
B-agenda Ruimtelijke ontwikkeling
7.a
Agenderingsverzoek C- naar B- agenda Plan de Lange Weeren
Toelichting indiener agenderingsverzoek: Brief van gemeente Edam-Volendam over Plan de Lange Weeren van de C- naar de B-agenda te verplaatsen.

Doel van agendering: De brief is een vooraankondiging van een plan van de gemeente Volendam/Edam om te bouwen in de Lange Weeren. Aangezien het hier om een project in bijzonder provinciaal landschap gaat met ook een belangrijke waterbergingsfunctie wil de D66-fractie met de fracties en de gedeputeerde kunnen debatteren over de noodzakelijkheid en wenselijkheid van het project.

Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde deze brief bespreken.
7.b
RO: Wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2022 ronde 2023-II
Toelichting:
Gedeputeerde Staten stellen de wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2022 ronde 2023-II en de Nota van beantwoording vast. In deze ronde gaat het om wijzigingen in onder meer het Landelijk Gebied, Glastuinbouwconcentratiegebied, Cultureel Erfgoed en Stimuleringsgebied Zonne-energie. Iedereen kon van 22 juni t/m 2 augustus op de voorgestelde wijzigingen reageren.

Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde deze brief van GS aan PS inzake de wijziging werkingsgebieden en bijlagen Omgevingsverordening NH2022 plus de bijlagen bespreken.
7.c
RO: Consultatie ontwikkelperspectief NOVEX Groene Hart 1.0
Het Ontwikkelperspectief NOVEX Groene Hart 1.0 biedt zicht op de toekomst van het Groene Hart, met een horizon van 2050. Het schetst wat de belangrijkste ruimtelijke opgaven zijn en benadrukt het belang van meervoudig gebruik van de schaarse ruimte. Aangezien niet alle opgaven ruimtelijk ingepast kunnen worden of strijdig zijn met elkaar moeten er keuzes gemaakt worden. Het Ontwikkelperspectief NOVEX Groene Hart 1.0 beschrijft daarvoor, binnen al bestaande randvoorwaarden, een aantal principes. Deze ontwikkelingsprincipes zijn, in onderlinge samenhang, het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het Groene Hart.

Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde de het concept Ontwikkelperspectief NOVEX Groene Hart bespreken.
8
Rondvraag gedeputeerde Rommel (portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling)
9 21:35
B-agenda Mobiliteit
9.a
Agenderingsverzoek C- naar B-agenda VVD brief OFN inzake Motie reclameafspraken aanpassen duurzaamheidsbeleid
Toelichting indiener agenderingsverzoek: Er is een brief ontvangen van OFN naar aanleiding van de motie die is aangenomen, waarin de Provincie niet langer reclame maakt voor producten die verband houden met vis, vlees of fossiele brandstoffen in haar bushokjes. Daarin wordt aangegeven dat de motie niet uitvoerbaar is volgens OFN en mogelijk negatieve financiële gevolgen heeft voor de Provincie NH.

Op 6 november 2023 is er een brief vanuit GS met een toelichting hierop toegevoegd aan de stukken. toelichting brief: Op 19 december 2022 hebben PS een motie aangenomen waarmee de Provincie Noord-Holland besluit om geen ruimte meer te bieden voor reclames voor producten met fossiele brandstoffen als energiebron of voor vlees- en visproducten. Bij de uitvoering van deze motie blijkt dat meerdere scenario’s mogelijk zijn, met in ieder scenario verschillende aandachtspunten. GS willen de scenario’s voorleggen aan de commissie Ruimte en informeren PS hierover per brief.

Doel van agendering: Hoe kijkt de Gedeputeerde en andere partijen naar de brief en argumenten van OFN en de uitvoerbaarheid en wenselijkheid van deze motie?

Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde deze brief bespreken.
9.b
Afdoening motie M4-2021 Behoud servicebalies op stations
Toelichting: Provinciale Staten hebben met motie M4-2021 het college opgeroepen om met de directie van de NS in gesprek te gaan, te spreken over oplossingsrichtingen en zo nodig te bepleiten dat de loketfunctie op o.a. de stations Alkmaar, Hoorn en Hilversum behouden blijft. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.

Behandelvoorstel:
Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie Ruimte wordt gevraagd of motie 4-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.
10
Rondvraag gedeputeerde Olthof (portefeuilles Mobiliteit, Luchtvaart, OV Knooppunten)
11
Sluiting
12
C-agenda Ruimtelijke Ontwikkeling
12.a
RO: Ontheffingsverzoek De Kwakel 40 Wijdemeren (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
De gemeente Wijdemeren heeft een ontheffingsverzoek ingediend voor de plaatsing van 10 woonunits voor 30 opvangplekken voor huisvesting van Oekraïense ontheemden. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing in ontwerp te verlenen.
12.b
Energie/Ruimte: Ontheffing windmolens forteiland Pampus (C-agenda's Leefomgeving 16-10-2023 en Ruimte 20-11-2023)
De gemeente heeft een ontheffingsverzoek ingediend voor de plaatsing van 2 windturbines op forteiland Pampus. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.
12.c
RO: Overeenkomst tot samenwerking Spoorzone Hoofddorp (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
In Spoorzone Hoofddorp werken rijk, regio, provincie, gemeente en marktpartijen aan de ontwikkeling van een hoogstedelijk gebied met internationale allure. In dit gebied worden komende jaren 15.500 woningen gebouwd, waarmee een deel van de woningbehoefte voor de Haarlemmermeer én de Metropoolregio Amsterdam kan worden ingevuld.
12.d
Omgevingswet: Stand van zaken implementatie Omgevingswet (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van de zaken van de implementatie Omgevingswet binnen de Provincie Noord-Holland.
12.e
Ruimtelijke ordening: Brief De Groenen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - Lutkemeerpolder (Commissie Ruimte 20-11-2023)
12.f
RO: Lutkemeerpolder niet bebouwen (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
12.g
Asiel: Brief Crisisopvang Schagen-Oost van inwoner (C-agenda Bestuur 27-11-2023 en Ruimte 20-11-2023)
13
C-agenda Mobiliteit (incl. luchtvaart, OV)
13.a
Mobiliteit: Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030 (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
De provincie stelt het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030 vast. Dit Uitvoeringsprogramma beschrijft maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, en is samen met een groot aantal partijen opgesteld: waaronder 30 gemeentes, politie en meerdere maatschappelijk partijen in de regio's Alkmaar, Gooi en Vechtstreek, Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Zuid-Kennemerland IJmond. De deelnemende partijen bepalen op basis van dit programma welke maatregelen waar en wanneer worden uitgevoerd. De maatregelen bevatten activiteiten voor zowel veiligere infrastructuur, voorlichting voor veilig gedrag als handhaving om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen.
13.b
Mobiliteit: Regionale Agenda Mobiliteit regio Alkmaar (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
Samen met de zes gemeenten uit regio Alkmaar is een Regionale Agenda Mobiliteit (RAM) opgesteld, waarin wij de maatregelen hebben gebundeld die wij de komende periode gezamenlijk gaan oppakken op het gebied van mobiliteit. De regionale agenda is een belangrijke stap in het slimmer samenwerken door scherpere keuzes en prioriteitstelling. Met deze werkagenda wordt uitvoering gegeven aan het Perspectief Mobiliteit dat in 2021 is vastgesteld in Provinciale Staten.
13.c
Mobiliteit: Hubstrategie provincie Noord-Holland (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
De Hubstrategie is een onderdeel van het thema Duurzame gebiedsontwikkeling binnen de Focus Smart Mobility 2022-2025 Provincie Noord-Holland. In 2022 is samen met externe partijen gewerkt aan het opstellen van een Hubstrategie voor Noord-Holland. Deze hubstrategie geeft een aantal mogelijkheden weer voor de ontwikkeling van hubs als onderdeel van een duurzaam mobiliteitssysteem en bouwsteen in de mobiliteitstransitie. Ook geeft het aan wanneer en welke mogelijke rollen voor de provincie zijn weggelegd. De hubstrategie biedt een kader waarbinnen de provincie een dialoog met stakeholders kan voeren om tot concrete afspraken en uitvoering te komen.
13.d
Mobiliteit: Gevolgen Miljoenennota 2024 voor doortrekken Noord/Zuidlijn (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
De rijksbijdrage voor de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp wordt in de Miljoenennota 2024 door het Kabinet met € 1,852 miljard verminderd. De minister benadrukt wel dat nut en noodzaak van het project niet ter discussie staan: het project is een van de pijlers om de woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam te realiseren. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vertrouwen erop dat een nieuw Kabinet de vermindering van de bijdrage herstelt. Samen met de regiopartners gaan zij in op uitnodigingen van het Rijk om hierover verder in gesprek te gaan.
13.e
Mobiliteit: Aanbevelingen uit evaluatie N247 (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
GS hebben kennis genomen van de aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie van de N247 en delen deze via een brief met PS.
13.f
Mobiliteit: Reisverslag werkbezoek Stockholm 8-9 juni 2023 (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
Gedeputeerde Olthof heeft op 8 en 9 juni van dit jaar een werkbezoek afgelegd aan Stockholm waar hij de Leadership Summit en politieke werkgroep van POLIS heeft bijgewoond. In het reisverslag wordt terugkoppeling gedaan over wat daar is besproken en de inbreng ie de gedeputeerde heeft geleverd.
13.g
Luchtvaart: Reisvoornemen gedeputeerde Olthof innovatiemissie Californië (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
Gedeputeerde Olthof zal van 17 tot en met 25 maart 2024 onderdeel uitmaken van een landelijke innovatiemissie op het gebied van duurzame en regionale luchtvaart en afreizen naar Californië. Californië is wereldwijd één van de koplopers op het gebied van Sustainable Air Mobility. Voor deze markt wordt een groot deel aan technologie en beleidskaders in Californië ontwikkeld. De Governor’s Office van Californië heeft de gedeputeerde Mobiliteit van Noord-Holland uitgenodigd om de samenwerking op het gebied Sustainable Air Mobility verder uit te breiden. De provincie ziet kansen voor Nederland en nodigt het Nederlandse netwerk uit om mee te reizen.
13.h
Mobiliteit: Brief aan PS over De motie Bikker en de positieve impact voor de OV tarieven (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
13.h
Mobiliteit: Samenwerkingsovereenkomst laadinfrastructuur II (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
Met dit besluit stemmen de Gedeputeerde Staten in met de samenwerkingsovereenkomst laadinfrastructuur II met de Rijksoverheid en de netbeheerders. Het projectbureau MRA-Elektrisch (MRA-E) heeft als doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren en publieke laadinfrastructuur te realiseren. De publieke laadinfrastructuur wordt gerealiseerd door het aangaan van concessieovereenkomsten met laadpaalexploitanten.
13.i
Mobiliteit: Noodzaak verbetering leefbaarheid Zaanstad-Noord en noodzaak aanleg verbinding A8-A9 (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
13.j
Mobiliteit: Gunning aanbesteding publieke snelladers (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
Met dit besluit stemmen de Gedeputeerde Staten in met de voorlopige gunning van de aanbesteding ‘Publieke Snelladers’ aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., NXT 50five B.V. en TotalEnergies Charging Solutions Nederland B.V. Het projectbureau MRA-Elektrisch (MRA-E) heeft als doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren en publieke laadinfrastructuur te realiseren. De publieke laadinfrastructuur wordt gerealiseerd door het aangaan van concessieovereenkomsten met laadpaalexploitanten.
13.k
Mobiliteit: Financiële verantwoording Focus Smart Mobility 2022 (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
Op 17 mei 2021 is de Focus Smart Mobility 2022-2025 door uw Staten vastgesteld. Daarbij is toegezegd PS jaarlijks te informeren over de voortgang. Een inhoudelijke rapportage over de voortgang van de Focus over 2022 is op 25 januari 2023 aan PS voorgelegd. Aan PS is toegezegd de financiële verantwoording na de zomer aan te bieden.
13.l
Mobiliteit: Startnotitie Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer ‘Op weg tussen duin, bollen en polder’ (C-agenda Ruimte 20-11-2023)
De provincies Noord- en Zuid-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, het samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen willen de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid verbeteren tussen Haarlemmermeer en de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Met het vaststellen van de startnotitie Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer ‘Op weg tussen duin, bollen en polder’ leggen deze partijen het bestuurlijk kader voor de verdere uitwerking van deze samenwerking vast.
14
C-agenda Wonen