link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 29 november 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Michel Klein
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats.
De vergadering is openbaar, wordt uitgezonden en is online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl.
Er worden géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis.  De  publieke tribune is weer gesloten.
Het is mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.
Voor het inspreken dient u zich aan te melden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 26 november 2021) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (21.2MB)
Algemene documenten:

1 18:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en lijsten moties en toezeggingen
2.a
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
3 18:35
Inspreekhalfuur: geen insprekers, wel schriftelijke inbreng (zie toelichting en bijlage)
Er zijn geen insprekers aangemeld. Wel is bijgaande schriftelijke bijdrage ontvangen die door gedeputeerde schriftelijk en rechtstreeks aan afzender zal worden beantwoord, met een afschrift aan de commissie.
4
A-agenda Algemeen
4.a 19:05
Financiën: Voordracht Laatste begrotingswijziging 2021(A-agenda EFB en M&B 29-11-2021 en c-agenda NLG en RWK 22-9-2021)
Voorstel voor behandeling:
De commissie wordt gevraagd over besluit 1, dat betrekking heeft op het vakgebied van de commissie M&B, te adviseren aan PS.
De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 13 december 2021.

De commissie EFB adviseert over de begrotingswijziging vanuit algemeen financieel oogpunt en op onderwerpen die tot de portefeuille van de commissie EFB behoren, en zal over de andere besluiten in de voordracht adviseren.

Toelichting:
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging
omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2021 op basis van de huidige verwachtingen.
5
B-agenda Algemeen
5.a 19:35
Coalitieakkoord: Brief GS aan PS inz. Midterm review coalitieakkoord
Behandelvoorstel bespreking Midterm review:
\- De leden van de commissie kunnen met elkaar en met de gedeputeerden de midterm review van het coalitieakkoord waar het de portefeuilles
  en onderwerpen van de commissie aangaat bespreken (voor onderwerpen M&B zie bijgevoegd lijstje).
  Er kan gereflecteerd worden op de resultaten van de afgelopen twee jaar en er kunnen aandachtspunten meegegeven worden aan het college
  over de focus voor het restant van de collegeperiode en welke prioritering gegeven moet worden, mede op basis van de voortgang van de Strategische agenda.

\- In de eerste termijn ligt de focus op het benoemen van uw eigen voorstellen voor aandachtspunten en prioritering\.
  Hierna krijgen GS het woord om hier kort op te reflecteren.
\- In de tweede termijn wordt u gevraagd in te gaan op de aandachtspunten en prioritering van de andere fracties
\- Na de tweede termijn zal de voorzitter proberen samenvattend te concluderen welke aandachtspunten en prioritering vanuit de commissie aan GS wordt meegegeven
  op basis van de midterm review voor het vervolg van deze Statenperiode.

Toelichting:
GS hebben de midterm review van het coalitieakkoord vastgesteld. In de midterm review wordt de voortgang van het coalitieakkoord in beeld gebracht. Daarnaast kijken GS vooruit naar de tweede helft van de collegeperiode. Uit de midterm review blijkt dat het college ondanks ingrijpende nieuwe ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, goed op koers ligt. De komende tijd legt het college de focus op de uitvoering.
6
Rondvraag gedeputeerde Pels (Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens)
7
B-agenda Luchtvaart (incl. Schiphol)
7.a 20:35
Aanpassing luchthavenbesluiten in de omgevingsverordening
Voorstel voor behandeling:
Bijgaande brief met elkaar en gedeputeerde bespreken.
Volgens de planning ligt de besluitvorming over de Omgevingsverordening bij Provinciale Staten voor in maart 2022.
Invoering van de nieuwe Omgevingsverordening valt samen met de invoering van de Omgevingswet. Deze is nu voorzien voor juli 2022.

Toelichting:
In de luchthavenbesluiten voor de luchthavens Texel en Hilversum is een contour opgenomen met een geluidsmaat, die niet meer is voorgeschreven. Daarnaast zijn de beperkingen in deze luchthavenbesluiten niet in lijn met de sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie (“Lokaal wat kan, regionaal wat moet”). Gedeputeerde Staten zien geen bijzonderheden om nadere beperkingen op te leggen. Deze beperkingen worden daarom in de Omgevingsverordening NH2022 herzien. In geval van een ruimtelijke ontwikkeling binnen de 48 dB(A) Lden contour is het straks aan de gemeenten om een afweging te maken over de toedeling van functies. Hierbij dienen zij in het kader van kwaliteit van de fysieke leefomgeving rekening te houden met het luchtvaartgeluid.
8
B-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
8.a 21:15
Voortgang project N247-16 (verplaatst van M&B 28-10-2021)
Voorstel voor de behandeling:
De brief over de voortgang project N247-16 met elkaar en gedeputeerde bespreken.

Toelichting:
De provincie werkt aan de verbetering van de doorstroom van verkeer en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Dat doet ze samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Amsterdam onder de naam Bereikbaarheid Waterland. Onderdeel daarvan is de aanleg van drie onderdoorgangen bij kruispunt Het Schouw. Door o.a. een hogere grondwaterstand kunnen die onderdoorgangen niet worden uitgevoerd zoals bedacht. Daarvoor moet er terug worden gegaan naar de tekentafel. In afwachting van de vervolgstappen die nodig zijn om de bereikbaarheid te verbeteren wordt het tot nu toe uitgevoerde werk bij Het Schouw netjes afgerond zodat de weg veilig is en blijft.
9
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur en Luchtvaart)
10
Sluiting
11
C-agenda Algemeen
11.a
CO2 Impact Analyse: Brief GS aan PS inz. CO2 impact analyse Noord-Holland (C-agenda RWK en NLG 22-11-2021 en EFB en M&B 29-11-2021)
Het rapport 'CO2- impactanalyse Noord-Holland‘ van CE Delft is afgerond. Aanleiding van deze studie is dat de provincie Noord-Holland, zoals aangegeven in het huidig coalitieakkoord, graag wil weten wat de impact is van haar beleid op de CO2-uitstoot.
12
C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
12.a
Zienswijze op concept actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ (C-agenda M&B -trekker- 29-11-2021 en RWK 10-01-2022)
De gemeente Amsterdam heeft de concept actualisatie van de Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ ter inzage gelegd. De provincie dient een zienswijze in om haar ondersteuning voor het project uit te spreken en nogmaals te wijzen op de provinciale belangen bij de aansluiting op regionale fietsroutes, het belang van de cruisevaart, de doorgang van scheepvaart en de regionale context.
12.b
Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 2022 (C-agenda M&B 29-11-2021)
De steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector worden verlengd tot 1 september 2022.
12.c
Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad II (C-agenda M&B 29-11-2021)
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Bestuursovereenkomst hoogwaardig Openbaar Vervoer Randstad II. Direct na de ondertekening van het bestuursakkoord door alle betrokken partijen op 2 december a.s. zal hierover een nieuwsbericht worden verzonden.
12.d
Persbericht kwartaalrapportage OV ombudsman Q3 2021 (C-agenda M&B 29-11-2021)
13
C-agenda Luchtvaart (incl. Schiphol)
13.a
Beantwoording mail C-agenda M&B 28-10-2021 Geluidsoverlast en last van luchtdrukverplaatsing helikopters Amsterdam heliport_Geredigeerd.pdf (C-agenda M&B 29-11-2021)