link naar deze pagina

PS - 12 november 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Algemene Beschouwingen.

Na vergadering online:
- geamendeerde definitieve versie Omgevingsvisie bij punt 10;
- notulen PS 12 en 19 november;
- besluitenlijst PS 12 en 19 november;
- aangenomen en aangehouden moties bij punten 9a en 13;
- verworpen en ingetrokken moties (bundel);
- moties/amendementen m.b.t. Omgevingsvisie;
- bijzondere motie 48-2018.
Bundel:
pdf Agendabundel (77.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 8 oktober 2018.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Vijfde Nota Grondbeleid (VD-68).
8.b
Data-strategie van de Provincie Noord-Holland (VD-65).
8.c
Laatste begrotingswijziging 2018 (VD-63).
8.d
Nota Reserves 2018 (VD-64).
8.e
Wijziging Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 (VD-66).

8.f
Wijziging Waterverordeningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (VD-67)
8.g
Wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap Rijnland (VD-74).
8.h
Wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (VD-75).
8.i
Wijziging Provinciale Milieuverordening 2018, tranche 10A (VD-71).
9
Begroting 2019 (VD-60).
9.a
Aangenomen en aangehouden moties/amendementen bij Begroting
10
Vaststelling Omgevingsvisie NH2050 (VD-72) eerste termijn.
10.a
Amendementen bij Omgevingsvisie NH 2050
11
Concept programmabegrotingen 2019 IPO en BIJ12 (VD-69).
12
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 (VD-61).
13
Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2019-2026 (VD-62).
14
Schuift door naar PS 19-11-2018: Programma Natuurontwikkeling 2019-2023 (VD-70).
De stukken kunt u raadplegen bij de vergaderstukken uitloopdatum PS 19 november 2018.
15
Schuift door naar PS 19-11-2018: Initiatiefvoorstel PvdD 'Groen doet kinderen goed' (NR-73).
De stukken kunt u raadplegen bij de vergaderstukken uitloopdatum PS 19 november 2018.
16
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
Er zijn geen mondelinge vragen ingediend.
17.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de Dag ingediend.
17
Schorsing.
Vervolg van deze vergadering op 19 november 2018.