link naar deze pagina

PS - 11 juni 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 15:00
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online geplaatst:

* notulen;
* besluitenlijst;
* aangenomen motie (bij punt 2);
* verworpen motie;
* lijst geheime stukken bij punt 3b, aangevuld na PS-vergadering;
* brief GS opheffing geheimhouding documenten SHIP.
Bundel:
pdf Agendabundel (8.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 23 april 2018.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Concept-begroting 2019 Randstedelijke Rekenkamer (VD-31).
8.b
Wijziging gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. (VD-30).
8.c
Wijziging verordening ambtelijke bijstand (VD-29).
9
Initiatiefvoorstel PvdA-CDA-D66 "Pilot naar combinatie Openbaar Vervoer met Doelgroepenvervoer in Schagen" (NR-32).
10
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
11.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
11
Sluiting.