link naar deze pagina

Natuur, Landbouw, Water & Milieu - 24 januari 2019

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Hermen de Graaf
Toelichting: 31-01-2019:
Het concept-verslag in voorvisie van de vergadering van 24-01-2019 is bij de algemene documenten toegevoegd.

29-01-2019:
De inspraakbijdragen bij agendapunt 5.a. en 9.b. zijn toegevoegd aan de stukken.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/

De leden van de commissie EEB zijn uitgenodigd voor agendapunt 7.a.
De leden van de commissie EEB en M&F zijn uitgenodigd voor agendapunt 9.b.

Voorafgaand aan de vergadering is er een technische briefing voor de commissieleden over Bodemtaken (12.30-13.10 uur, vergaderzaal 1.5).

14-01-2019:
Op verzoek van de commissie is agendapunt 7.b. toegevoegd aan de agenda.
Bij agendapunt 9.b. is de brief van GS met advies op het initiatiefvoorstel toegevoegd.
Er is een gewijzigde concept-agenda gepubliceerd.

18-01-2019:
De antwoorden op de technische vragen zijn aan de algemene documenten toegevoegd.
Bundel:
pdf Agendabundel (131.8MB)
Algemene documenten:

0 12:30
Technische briefing Bodemtaken provincie Noord-Holland (vergaderzaal 1.5)
De briefing wordt gegeven door mevrouw Holst-Touber, Beleidsadviseur omgevingsbeleid bij de provincie Noord-Holland.
1 13:15
Opening en mededelingen
2.a 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
2.b
Vaststellen verslag besloten vergadering 10-12-2018
Indien er opmerkingen zijn op het verslag of naar aanleiding van dan dient dit in besloten te gebeuren (aan het eind van de vergadering).
3 13:25
Inspreekhalfuur
4
A-agenda Water
4.a 13:55
Water: Voordracht wijziging reglement voor Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (A-agenda NLWM 24-01-2019)
De commissie kan de voordracht bespreken met de gedeputeerde en adviseren voor de Statenvergadering van 4 februari 2019.
5
B-agenda Water
5.a 14:05
Water: Ingekomen brief aan PS. Contracten camping Bakkum (C-agenda NLWM 03-12-2018, B-agenda 24-01-2019 op verzoek van SP)
Bespreking op verzoek van de heer Bruggeman (Statenlid SP)

Behandelvoorstel SP:
Het gaat hier om een wijziging in het verhuurbeleid van Camping Bakkum, onderdeel van Kennemer Duincampings B.V., onderdeel van Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. PWN. Wanneer eigenaren hun stacaravan of huisje op de camping willen verkopen, werkt Kennemer Duincampings niet langer mee aan overdracht van de grondhuur aan de nieuwe eigenaar. Dit kan leiden tot onverkoopbaarheid van caravan of huisje.

Enkele gedupeerde huurders willen hun standpunt verwoorden in het inspreekhalfuur in de komende vergadering van de commissie. Teneinde leden van de commissie in de gelegenheid te stellen daarop eventueel kort te reageren en zo nodig de gedeputeerde daarover te bevragen, is het doelmatig het agendapunt te verplaatsen naar de B-agenda.
6 14:35
Rondvraag gedeputeerde Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
7
B-agenda Landbouw & Faunabeheer
7.a 14:40
Landbouw / Economie: Discussienota PvdA inz. "Gezonde voeding toegankelijk voor iedereen!" (met uitnodiging EEB)
Dit is een doorgeschoven agendapunt van de commissievergadering van 3 december 2018.

De commissie kan de discussienota van de PvdA met elkaar en GS bespreken incl. de vragen van de PvdA aan de commissie:

1. Is de commissie van mening dat aandacht voor gezonde voeding van belang is voor onze Noord-Hollandse inwoners?;
2. Dat bijgaand programma (zie bijlage 1) aanknopingspunten kan bieden om initiatieven te bevorderen op het gebied van betaalbare en gezonde voeding?;
3. De verschillende werkgroepen (zie bijlage 3) zullen activiteiten ontwikkelen die aansluiten op de vraagstukken van hun eigen thema’s. Wij van de PvdA Noord-Holland zouden graag nadat de werkgroep ‘Gezonde voeding’ haar plannen heeft gepresenteerd met andere partijen willen onderzoeken hoe we dit onderwerp verder kunnen brengen. Welke partijen willen er met ons meedenken?

Voor de bespreking van dit agendapunt zijn ook de leden van de commissie EEB uitgenodigd.
7.b 15:20
Fauna: Discussienota PvdD inz. uitroeien rosse stekelstaart (B-agenda NLWM 03-12-2018, NLWM 24-01-2019)
De commissie kan de discussienota van de PvdD nogmaals met elkaar en GS bespreken incl. het voorstel van de indiener om GS te verzoeken het besluit om alle rosse stekelstaarten dood te schieten in te trekken.
7.b.1
Fauna: Ingekomen brief natuurorganisaties over Rosse Stekelstaart (Betrekken bij agendapunt 7.a. NLWM 03-12-2018, 7.b. NLWM 24-01-2019)
7.b.2
Fauna: Brief GS aan PS over discussienota Rosse Stekelstaart (Betrekken bij B-agendapunt 7.b. NLWM 24-01-2019)
8 15:45
Rondvraag gedeputeerde Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
9
A-agenda Milieu
9.a 15:50
Luchtvaart: Voordracht benoeming voorzitter commissie regionaal overleg Luchthaven Texel (A-agenda NLWM 24-01-2019)
De commissie kan de voordracht bespreken met de gedeputeerde en adviseren voor de Statenvergadering van 4 februari 2019.
9.b 16:00
Milieu/ Energie/ Mobiliteit: Initiatiefvoorstel GL & PvdD Naar een toekomst zonder (plastic) Zwerfafval (A-agenda NLWM 24-01-2019, met uitnodiging cie M&F en cie EEB)
De commissie kan het initiatiefvoorstel met advies van GS bespreken met de indieners, met de overige commissieleden en met de gedeputeerde. De commissie kan vervolgens PS adviseren voor de PS-vergadering van 4 februari 2019.

Voor de bespreking van dit agendapunt zijn ook de leden van de commissies EEB en M&F uitgenodigd.
10 16:40
Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
11 16:45
Sluiting
12
C-agenda Algemeen
12.a
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 21 (C-agenda M&F en EEB 21-1-2019, NLWM en R&W 24-1-2019)
12.b
Financiën: Brief GS aan PS inz. Voortgang uitvoering motie 110 aanvullende initiatieven coalitieakkoord (C-agenda alle commissies: M&F & EEB 21-01-2019 / NLWM & R&W 24-01-2019)
12.c
Heel PS: Brief GS aan PS inz. regiodeals in Noord-Holland (C-agenda M&F en EEB 21-1-2019 en NLWM en R&W 24-1-2019)
12.d
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 22 (c-agenda M&F en EEB 21-1-2019, NLWM en R&W 24-1-2019)
12.e
Ruimte / Heel PS: Lakmoesproef voor het omgevingsbeleid (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) (C-agenda R&W, NLWM, EEB en M&F)
13
C-agenda Natuur
13.a
Natuur/Grond: Brief GS inz. Gebiedsproces Harger- en Pettemerpolder (c-agenda NLWM 24-1-2019 en M&F 21-1-2019)
13.b
Natuur: Brief partij voor de bomen Texel aan PS. Stop grootschalige bomenkap Staatsbosbeheer (C-agenda NLWM 24-01-2019)
13.c
Natuur: Uitvoeringsregeling subsidieplafond SKNL (C-agenda NLWM 24-01-2019)
13.d
Natuur: Uitvoeringsregeling subsidie Tuinwallen Noord-Holland 2019 (C-agenda NLWM 24-01-2019)
13.e
Mobiliteit/ Natuur/ Milieu: Rapport Bijen in de berm (C-agenda M&F 21-01-2019 en NLWM 24-01-2019)
13.f
Ruimte / Natuur: Besluit GS tot wijziging van kaart 4 (ecologie) en kaart 5b (bufferzone) van de PRV (C-agenda R&W 24-01-2019 (leidend) en NLWM 24-01-2019)
14
C-agenda Milieu
14.a
Milieu: Voortgang diffuus lood in de bodem (C-agenda NLWM 24-01-2019)
14.b
Milieu / Mobiliteit: Actieplan geluid 2018-2022 (C-agenda NLWM 24-01-2019 (leidend) en M&F 21-01-2019)
14.c
Milieu: Uitvoeringsprogramma’s omgevingsdiensten 2019 (C-agenda NLWM 24-01-2019)
14.d
Milieu / Mobiliteit: Rapportage eerste geluidmeting bamboehaag N245 (C-agenda NLWM 24-01-2019 (leidend) en M&F 21-01-2019)
14.e
Milieu: Gegevensuitvraag omgevingsdiensten 2019 (C-agenda NLWM 24-01-2019)
14.f
Milieu: Definitieve resultaatbestemming Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (C-agenda NLWM 24-01-2019)
14.g
Milieu: Brief Tata met gezondheidsonderzoek RIVM n.a.v. neerslag van grafietdeeltjes (C-agenda NLWM 24-01-2019)
14.h
Milieu/ Ruimte: Afschrift aan PS van Bedenking Dorpsraad Wijk aan Zee tegen Net op Zee Hollandse Kust (C-agenda NLWM (leidend) 24-01-2019 en RW 24-01-2019)
14.i
Milieu: Voortgang aanpak Spoediocaties bodemverontreiniging en voortgang Afkopen in kader Gebiedsgericht grondwaterbeheer (C-agenda NLWM 24-01-2019)
14.j
Milieu: Vaststellen van de Begroting 2019 van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland (C-agenda NLWM 24-01-2019)
14.k
Milieu: Ingekomen mail over Houtstook en Schone lucht akkoord 2019 (C-agenda NLWM 24-01-2019)
15
C-agenda Water
15.a
Water/ Landbouw: Brief Agrifirm aan PS. Voornemens betreffende veenweidegebied in Noord-Holland (C-agenda NLWM 24-01-2019)
15.b
Water/ Landbouw: Brief CONO kaasmakers aan PS. Laat onze boeren niet verdrinken! (C-agenda NLWM 24-01-2019)
15.c
Water/ Landbouw: Brief st. Randstad-Tram aan PS. Brandbrief veenweid 'vernatten' (C-agenda NLWM 24-01-2019)
15.d
Water: Verdelingsoverzicht en - voorstel uitvoeringsmiddelen visie Waterrecreatie 2018 (C-agenda NLWM 24-01-2019)
15.e
Water: Organiseren van het Politiek Bureau van Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) 2020 in Noord-Holland
15.f
Water: Samenwerkingsovereenkomst basismonitoring Wadden (C-agenda NLWM 24-01-2019)
15.g
Water / Landbouw / Natuur: Ingekomen brief De Heus diervoeders 'Inspraak gewenst in beleidsvoorstellen terugdringen veenweidegebieden' (C-agenda NLWM 24-01-2019)
15.h
Water: Afronding aanbevelingen van Randstedelijke Rekenkamer en Noordelijke Rekenkamer uit rapport 'Het Waddenfonds gemonitord' (C-agenda NLWM 24-01-2019)
15.i
Water: Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019 (C-agenda NLWM 24-01-2019)
16
C-agenda Landbouw & Faunabeheer
16.a
Fauna: Brief Dierenbescherming over verwilderde kattenafschot (C-agenda NLWM 24-01-2019)
16.b
Landbouw: Besluitvorming inzake Gebiedsakkoord Alton (C-agenda NLWM 24-01-2019)
16.c
Ruimte / Landbouw: Besluit GS tot wijziging van de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied PRV (C-agenda R&W 24-01-2019 (leidend) en NLWM 24-01-2019)