link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 18 januari 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Miriam van Meerten-Kok
Toelichting: Voorafgaand aan de vergadering wordt aan de commissie een online presentatie gegeven door ROCOV-NH (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer NH).

**De commissievergadering start om 19.30 uur.**

I.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus vindt de commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving plaats.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl

Ook is het mogelijk om (digitaal) in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.

Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 15 januari 2021) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (81MB)
Algemene documenten:

0
Presentatie ROCOV-NH (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer NH) 18.30-19.00 uur
1 19:30
Opening en mededelingen
2 19:35
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en lijsten moties en toezeggingen
2.a 19:40
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
3 19:45
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie behoren
• Voor het inspreekhalfuur zijn 2 aanmeldingen binnengekomen:
\- Inspreker namens de Verkeersgroep Waardpolderhoofdweg over de verkeersveiligheid op de N248\, met name t\.h\.v\. het kruispunt Waardpolderhoofdweg en de N248;
\- Inspreker namens Saense Onderwonenden Schiphol \(SOS\) over de nationale luchthaven Schiphol\.
4 20:15
Rondvraag gedeputeerde Pels (Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens)
5
A-agenda Luchtvaart (incl. Schiphol)
5.a 20:20
Voordracht luchthavenbesluit (LHB) Amsterdam Heliport
De provincie is verantwoordelijk voor de vergunning van regionale luchthavens in Noord-Holland, waaronder die van Amsterdam Heliport. De bestaande vergunning van Amsterdam Heliport moet omgezet worden in een luchthavenbesluit (LHB) conform de regelgeving voor burgerluchthavens. Bij deze verplichte omzetting wordt de vergunning op drie punten geactualiseerd: aanpassing van de route, het aantal vluchten waarbij rekening is gehouden met ruimte voor traumahelikoptervluchten en het voldoen aan de stikstofvereisten. Het ontwerp-luchthavenbesluit heeft van 9 oktober t/m 19 november ter inzage gelegen.
6 21:20
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur en Luchtvaart)
7 21:25
Sluiting
8
C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
8.a
Nieuw verzoek onteigening N239
De herinrichting van de N239 tussen Opmeer en Medemblik vindt plaats om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er is nog niet met alle eigenaren overeenstemming bereikt. Om het werk uiteindelijk uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de onteigeningsprocedure te starten. Vanwege een omissie in de gevolgde procedure, wordt een hernieuwd besluit genomen. Dit heeft geen consequenties voor de doorlooptijd van de procedure. Ondertussen blijft de provincie proberen om tot minnelijke overeenstemming te komen.

(Eerder verzoek: Ingekomen stukkenlijst 31-12-2020 brief 1513789/1514804)
8.b
Herstart buurtbussen
TNO heeft onderzoek gedaan naar het verantwoord inzetten van buurtbussen tijdens de coronacrisis. Hieruit is gebleken dat met kuchschermen, ventilatie-units én actieve luchtfiltering ook de buurtbussen weer op verantwoorde wijze de weg op kunnen. Nadat de buurtbussen in de Noord-Hollandse concessies zijn omgebouwd kan de herstart plaatsvinden. Buurtbusverenigingen beslissen zelf wanneer ze weer gaan rijden, dit is te allen tijde vrijwillig. Zolang de buurtbus niet rijdt blijft de Buurtbus-taxi beschikbaar als alternatief.
8.c
Samenwerkingsovereenkomst Cruquiusbrug
De Cruquiusbrug is aan vervanging toe. Bij de vervanging wordt de brug richting Heemstede verbreed en komt er een nieuwe fietsonderdoorgang. Door de Cruquiusbrug op een innovatieve en duurzame wijze te vervangen werkt de provincie ook haar duurzaamheidsambities verder uit. De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente Haarlemmermeer ondertekenen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken voor de realisatie van de Cruquiusbrug worden vastgelegd.
8.d
Bod van de nationale alliantie voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de ringlijn Amsterdam
Een nationale alliantie van Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol heeft het voornemen om een substantiële gezamenlijke bijdrage van €1,025 miljard te doen voor het realiseren van twee nieuwe metrolijnen: het doortrekken van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn Amsterdam.
Het doortrekken van de Amsterdamse NoordZuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn (een directe verbinding tussen Isolatorweg/station Sloterdijk en Amsterdam Centraal) zorgen voor grote voordelen, met name op het gebied van internationale, nationale en regionale bereikbaarheid, woningbouw en het verdienvermogen van Nederland.
Met deze gezamenlijke bijdrage laten partijen zien dat zij bereid zijn zich in te spannen om beide metrolijnen samen met het Rijk te realiseren. Deze handreiking naar het Rijk vergroot de kans op een financiële bijdrage aan deze metrolijnen uit Rijksfondsen.
8.e
Reservering subsidie voor Poort van Hoorn - OV-fonds (C-agenda RWK 11-01-2021 en M&B 18-01-2021)
De gemeente Hoorn werkt sinds 2018 samen met NS, ProRail en de provincie Noord-Holland aan de integrale ontwikkeling van het stationsgebied, de Poort van Hoorn. Gemeente Hoorn heeft een aanvraag ingediend voor een reservering van een bijdrage uit het OV-fonds. Hierop besluiten GS om een bedrag van maximaal €5.500.000,- te reserveren voor de ontwikkeling van knooppunt Hoorn.
8.f
Advies Notitie Reikwijdte en Detailniveau project-MER A7/A8 Amsterdam-Hoorn
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de milieueffecten onderzoeken van voorgenomen aanpassingen op het traject A7/A8 Amsterdam-Hoorn. De provincie laat het Ministerie weten het eens te zijn met de voorgestelde reikwijdte en het detailniveau van dat onderzoek, omdat zij constateert dat werelderfgoederen daar onderdeel van zijn, dat de natuurverbindingen zijn opgenomen en dat noodzakelijke onderwerpen vanuit Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland zijn geadresseerd.
8.g
Uitkomsten BO MIRT 25 november 2020
Op 25 november 2020 vond het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Noordwest-Nederland plaats. Dit is een overleg tussen de regio Noordwest-Nederland en het Rijk (I&W, BZK en EZ). Gedeputeerde Bereikbaarheid & Mobiliteit, Jeroen Olthof, was namens de provincie Noord-Holland, één van de deelnemers aan dit overleg. Op de agenda staan projecten of programma’s die Rijk en regio betreffen.
Het GS- besluit betreft het kennisnemen van de afspraken in het kader van bestuurlijk overleg MIRT d.d. 25 november 2020 en het instemmen met het informeren van Provinciale Staten hierover.
8.h
Water / Groen / Recreatie / Mobiliteit / Ruimte: Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (B-agenda NLG 08-02-2021 (leidend) en C-agenda RWK 11-01-2021, C-agenda EFB & M&B 18-01-2021)
8.i
Nieuwsbrief Verbinding A8-A9 - terugblik 2020
8.j
Ingekomen mail Help slechte wetgeving te corrigeren!
8.k
Ingekomen mail Elektrificatie en spoorgoederenvervoer. Ook volgens China per HSL mogelijk
9
C-agenda Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens
9.a
Aansluitingsverzoek Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
De provincie Noord-Holland heeft de wens om aan te sluiten bij de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. De Green Deal past bij de provinciale inzet op het gebied van luchtkwaliteit, verandering richting vervoer over water en ontwikkelingen van nieuwe technieken voor de verduurzaming van de scheepvaartsector. Een verzoek tot toetreding tot de Green Deal wordt ingediend.
10
C-agenda Algemeen
10.a
Stikstof: Brief GS aan PS inz. verkenning toegankelijkheid Noord-Hollandse innovatiefondsen voor stikstofinnovaties (C-agenda alle commissies januari 2021; NLG leidend)
Het college heeft tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 9 november 2020 toegezegd expliciet na te gaan op welke manier stikstofinnovaties gebruik kunnen maken van de Noord-Hollandse MKB-innovatie-instrumenten. Conclusie is dat stikstofinnovaties gebruik kunnen maken van de MKB-instrumenten.
10.b
MRA: Maandelijks-MRA-Raads-en-Statenleden-Bericht-editie-44 (C-agenda alle commissies januari 2021)
10.c
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 45 (C-agenda EFB en M&B 18-1-2021 en NLG en RWK 8-2-2021)