link naar deze pagina

PS-vergadering - 30 september 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Na vergadering online:
- besluitenlijst;
- notulen;
- ingediende moties bij punten 2b, 9, 10 en 13.


Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (15.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Installatie en beëdiging duo-commissieleden fracties FvD, PVV en PvdD.
2.b
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 8 juli 2019.
Op verzoek van fractie D66 zijn er in regels 1091 en 1092 een tweetal correcties doorgevoerd.
Tevens is een correctie in naam uitgevoerd op pagina 4. Vastgestelde notulen zijn hierbij ingevoegd na de vergadering.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Tijdelijke benoeming plaatsvervangend griffier voor Statenvergadering (VD-66).
8.b
Vergaderschema PS en commissies 2020 (VD-72).
8.c
Tweede Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 (VD-69).
8.d
Derde begrotingswijziging 2019 (68-2019).
8.e
Wijziging Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999 (VD-71).

9
Startnotities Regionale Energiestrategieën (VD-65).
10
Uitbreiding fondsvermogen, voorstel tot scopewijziging, Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH, VD-70).
11
Benoemen nieuw jurylid en nieuwe voorzitter jury Ribbius Peletier Penning (VD-67).
12
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)
M.b.t. de mondelinge vragen inzake Circuit Zandvoort en Formule 1: fractie PvdD zal in het geval de Staten instemmen met behandeling van de ingediende actualiteit van fractie SP over ditzelfde onderwerp, deze vragen bij die actualiteit aanvullend aan de orde stellen.
13
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Sluiting.