link naar deze pagina

PS-vergadering - 12 april 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: De vergadering vindt vanwege corona maatregelen online plaats.
De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 12-04-2021;
. notulen PS 12-04-2021;
. ingediende moties bij punten 10 en 11.
Bundel:
pdf Agendabundel (108.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Er zijn geen agendapunten waarvoor de reguliere spreektijd geldt. Daarom zal er geen overzicht van spreektijden worden toegevoegd aan de agenda.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 8 maart 2021.
Wijziging in notulen: op pagina 69 in de bijdrage van gedeputeerde Stigter (regels 2894/2895) was het woord "niet" weggevallen.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.
8.a
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-15).
8.b
Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Cruquiusbrug (VD-16).
8.c
Regiegroep Metropoolregio Amsterdam (MRA) 9 april 2021 (VD-17).
9
Vragenuur.
*Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.*

De ingediende mondelinge vragen van fractie PvdD inzake Stichting Waternet zijn op 8 april weer ingetrokken.
10
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
10.a
Moties bij actualiteit Waterverbruik Datacenters
10.b
Motie bij actualiteit TATA
11
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
12
Sluiting.