link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 20 september 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 17:15
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: De vergadering vindt plaats in de statenzaal.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden nog géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis. De publieke tribune blijft nog gesloten.
Het is mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 17 september 2021) bij commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (61.1MB)
Algemene documenten:

1 10:00
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 10:05
inspreekhalfuur
4
A-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
4.a 10:35
Zienswijze PS op de resultaatbestemming 2020 van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek
Toelichting / behandelvoorstel:
De resultaatbestemming 2020 is door de OFGV op 30 juni 2021 aan Provinciale Staten gezonden zodat deze een zienswijze op de stukken kunnen geven.
5
Rondvraag gedeputeerde Stigter (OD NHH en OFGV)
6
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu:
Er zijn 4 insprekers aangemeld en 1 schriftelijk inspreekbijdrage (zie 6.0)
6.0
Inspreekbijdragen agendapunt 6 (zie toelichting)
De volgende insprekers hebben zich aangemeld (agendapunt 6b):
-Mw. Verbrugge namens Stichting Frisse Wind.nu
-Mw. Valent namens Dorpsraad Wijk aan Zee
-2 insprekers op persoonlijke titel

-1 schriftelijke inspreekbijdrage over Tata Steel (bijgaand)
6.a 10:50
RIVM-rapport Depositieonderzoek IJmond 2020
Behandelvoorstel:
Het rapport met elkaar en gedeputeerde bespreken.

Toelichting:
Het RIVM voert in opdracht van de provincie en IJmondgemeenten een breed gezondheidsonderzoek uit in de regio IJmond. Het tweede deel van de resultaten van dit onderzoek is nu beschikbaar gekomen en gaat over stofdepositie in de IJmond. Het rapport is op 2 september gepubliceerd. Om vragen van bewoners, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden te beantwoorden heeft op 2 september 2021 om 19.30 uur (en op 3 september 2021 om 20.00 uur) een online openbaar webinar plaatsgevonden. Over beide is PS geïnformeerd.
6.b 12:20
Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 14 september 2021
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
7
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu en OD NZKG en ODIJ)
8 12:45
Lunch 12:45-13:15
9
Tweede begrotingswijziging
9.a 13:15
Financiën: Voordracht Tweede begrotingswijziging 2021
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2021.
10 13:55
A-agenda Recreatie
10.a
Bestuursbureau recreatieschappen organisatieverordening
De algemene besturen van 5 recreatieschappen in Noord-Holland hebben besloten een bestuursbureau in te stellen om de governance te verbeteren. Daartoe moet de organisatieverordening van elk schap worden aangepast. Eén van die aanpassingen is het instellen van een werkgeverscommissie voor de medewerkers van het bestuursbureau. Provinciale Staten (en de betrokken gemeenteraden) worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierover aan de besturen kenbaar te maken. De provincie zal het werkgeverschap en het gastheerschap van het bestuursbureau voor de recreatieschappen op zich nemen.
11
B-agenda Dierenwelzijn
11.a 14:25
Afdoeningsvoorstel Motie 50 Incidentele subsidie coronasteun opvangcentra voor wilde dieren
12
Rondvraag gedeputeerde Zaal
13 14:35
B-agenda Water
13.a
Agenderingsverzoek VVD: de brief waterrecreatie IJsselmeergebied van de C- naar de B- agenda te verplaatsen
14
Rondvraag gedeputeerde Loggen
15
B-agenda Natuur
15.a 15:10
Verzoek PvdD brief van de C- naar B-agenda inzake Goedkeuring Faunabeheerplan Ganzen
Het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2024 is door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) op 17 juni 2021 bij GS ter goedkeuring ingediend. In het plan staat op welke wijze het ganzenbeheer in Noord-Holland wordt uitgevoerd. GS hebben het Faunabeheerplan goedgekeurd.
15.b.1 15:50
Aanvraag Uitvoeringsprogramma Natuur Noord-Holland 2021-2023
Provincie NH heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een bedrag van 44 miljoen euro in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De maatregelen in dit programma zijn primair gericht op het herstel van natuur die schade ondervindt van de hoge stikstoflast. Ook is een bedrag aangevraagd om 30 hectare bos te compenseren dat door kap voor natuurdoelen verdwijnt of is verdwenen. De periode van uitvoering van dit programma is tot eind 2023, met een uitloop van 2 jaar voor de uitvoering.
15.b.2
Programma Natuur, aanvullende stukken voor commissie NLG
Op 8 juni hebben GS ingestemd met de aanvraag voor een uitvoeringsprogramma in het kader van de Specifieke Uitkering (SPUK) Programma Natuur. Op 20 september is het onderwerp op de agenda geplaatst van de commissievergadering NLG. De aanvraag zelf was nog niet aan PS gezonden, hetgeen volledigheidshalve nu gebeurt. Ook de beschikking van het Ministerie van LNV wordt ter informatie meegezonden.
15.c 16:35
Afdoeningsvoortel Motie 149-2020 bescherming bedreigde diersoorten
Als invulling van de motie M149-2020 hebben wij de onderbouwing van de nieuwe Rode Lijst Zoogdieren bestudeerd, met de vraag of het huidige beleid en de regelgeving voor soortenbescherming debet zijn aan de geconstateerde achteruitgang van de populaties hazen en konijnen. De conclusie hieruit is dat er geen aanleiding is om het beleid ter bescherming van soorten en de daaraan gerelateerde regelgeving aan te passen. Dit is nader toegelicht in een brief aan Provinciale Staten.
15.d 16:55
Afdoeningsvoorstel Motie 92-2019 groencertificaten
Provinciale Staten hebben op 11 november 2019 een motie aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten worden verzocht te onderzoeken in hoeverre het mogelijk om natuurontwikkeling mede te financieren door middel van het uitgeven van groencertificaten. Na onderzoek is gebleken dat dit weinig kansrijk lijkt. Hierover worden Provinciale Staten per brief geïnformeerd.
16
Rondvraag gedeputeerde Rommel
17
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof
17.a
Natuur: Brief hangbuikzwijntjes lopen al 20 jaar op veldje in Huizen (C-agenda NLG 20-09-2021)
17.b
Natuur: Bestuurlijke Informatiebrief Goois Natuurreservaat (C-agenda NLG 20-09-2021)
17.c
Fauna: Opvolgingsonderzoek boekjaarsubsidie Faunabeheereenheid Noord-Holland (C-agenda NLG 20-09-2021)
In 2016 heeft de provincie de boekjaarsubsidie Faunabeheereenheid Noord-Holland geëvalueerd. De provincie heeft onderzocht of het nuttig en noodzakelijk is om deze subsidie op dit moment opnieuw te evalueren. Dit blijkt niet het geval. Aanbevolen is de subsidie in 2023 weer te evalueren.
17.d
Grond: Grondverkoop aan TenneT en Liander t.b.v. realisatie transformatorstation op SLP-zuid (C-agenda NLG 20-09-2021)

De provincie verkoopt een gedeelte van het terrein SLP-zuid te Rijsenhout rechtstreeks aan TenneT en Liander voor de bouw van een 150kV/220v-transformatorstation. De elektriciteitsvoorziening voor nieuwe aansluitingen staat onder grote druk in deze regio. Een nieuw transformatorstation is noodzakelijk om elektriciteitsvoorziening in de toekomst te borgen.
17.e
Natuur: Brief toekomst landschap Gooi en de Vechtstreek (C-agenda NLG 20-09-2021)
18
C-agenda Water
18.a
Water: Brief waddenvereniging Aardgaswinning Waddenzee (C-agenda NLG 20-09-2021)
18.b
Water: persbericht Gaswinning Waddenzee Ternaard (C-agenda NLG 20-09-2021)
19
C-agenda Landbouw, Recreatie & Dierenwelzijn
19.a
Recreatie: Wijziging verordening Plassenschap Loosdrecht (C-agenda NLG 20-09-2021)
De provincie Noord-Holland neemt deel in de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht.
Op 28 juni 2021 heeft de Plassenraad, het algemeen bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o., besloten in te stemmen met de bijgaande ontwerp wijziging van de Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. Conform art. 10 van de GR Plassenschap Loosdrecht e.o. ontvangen de deelnemers het bestuursvoorstel en de ontwerp gewijzigde Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. om hen in de gelegenheid te stellen in een schriftelijke reactie aan te geven of zij van mening is dat de gewijzigde verordening in zijn geheel of gedeeltelijk buiten de taak van het Plassenschap valt.
19.b
Recreatie: Brief participanten reacties op zienswijzen jaarstukken recreatieschap Spaarnwoude (C-agenda NLG 20-09-2021)
20
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
20.a
Mobiliteit/Milieu/Klimaat: Ingekomen mail Verzoek optreden tegen Milieu en Verkeershinder (C-agenda M&B -trekker- 06-09-2021, NLG en RWK 20-09-2021)
21
C-agenda Algemeen
22
sluiting