link naar deze pagina

WEB - 9 februari 2015

Locatie: Wilhelmina van Pruisen
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: mw. T.E.M. van Leeuwen
Bundel:
pdf Agendabundel (67,9MB)

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Inloophalfuur
4
Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en toezeggingenlijst
5
Rondvraag portefeuille mw. Sweet (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Sweet behorende punten uit de c-agenda stellen).
6
A-agenda Water
6.a
Voordracht Uitvoeringsprogramma Kust: projecten De Nieuwe Afsluitdijk: Noord-Hollands deel Afsluitdijk fietspad) en Vismigratierivier (de samenwerkingsovereenkomst die in de voordracht wordt genoemd stond geagendeerd op de c-agenda van WEB van 24 november 2014 en is nu tkn digitaal bij dit punt gevoegd).
7
Rondvraag portefeuille mw. Geldhof (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Geldhof behorende punten uit de c-agenda stellen).
8
A-agenda Economie
8.a
Reactie GS op gewijzigd initiatiefvoorstel SP "Geen vrijkaartjes in ruil voor sponsoring (het betreft hier een doorgeschoven agendapunt van de vergadering van 24 november 2014; de toen gevraagde (oude) evaluaties zijn nu bijgevoegd, evenals de laatstgehouden evaluatie (december 2014).
9
B-agenda Economie
9.a
Afschrift van brief van GS aan St. behoud Waterland inz. regionale samenwerking bedrijventerreinen Waterland (op verzoek van de commissie wordt dit punt, mede naar aanleiding van de inspraak van de Stichting Waterland, op de b-agenda geplaats. De brief is ook onderwerp van gesprek geweest in de commissie R&M van 12 januari 2015. Een uittreksel uit het verslag van die vergadering waar dit besproken is, is bijgevoegd).
9.b
Uitvoering motie 73/2014 detailhandelbeleid 2015-2020.
9.c
Brief GS inz. afhandeling Motie 55/2014 inzake SWOT analyse clusters.
10
Rondvraag portefeuille dhr. Van Run (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Run behorende punten uit de c-agenda stellen).
11
A-agenda Financien
11.a
Voordracht 1e begrotingswijziging 2015
11.b
Voordracht financieel toezicht: vorm en bevindingen 2015.
12
B-agenda Financien
12.a
Managementletter 2014 (normaal wordt de managementletter niet in de vakcommissie behandeld maar in de Auditcommissie; zoals u weet was de managementletter te laat voor agendering in de geplande Auditcommissievergadering voor januari; om u toch de mogelijkheid te geven om opmerkingen te maken wordt de managementletter bij uitzondering in de commissie WEB geagendeerd)
12.b
Knelpuntenanalyse groen grondbeleid (bij dit agendapunt worden ook de leden van de commissie R&M uitgenodigd).
13
Rondvraag portefeuille mw. Post (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Post behorende punten uit de c-agenda stellen).
14
Sluiting
15
C-agenda Economie
15.a
Duurzame energie/economie: Persbericht Innozaam, 2015 duurzaamheid van overheid naar markt
15.b
Economie: brief GS inz. verslag studiereis hr. Van Run naar Stockholm.
15.c
NZKG, monitor Werkgelegenheid 2013 & Bedrijventerreinen 2012/2013
15.d
Brief GS inz. Uitkomsten Bestuurlijke Overleg MIRT 13 oktober 2014
15.e
Energie/economie :Brief Ondernemers Federatie Schagen inz. verplaatsing Milena-Olga uit Alkmaar naar Groningen.
15.f
Economie: Uitvoeringsregeling HIRB Overaanbod 2015
15.g
Brief GS inz. Update Provinciaal Herstructurerings Programma 2014 2017
15.h
Economie: brief GS inz. wijzigen uitvoeringsregeling HIRB 2015 en vaststellen subsidieplafond HIRB 2015.
15.i
Economie: brief GS inz. arrest Distriport
15.j
Economie: brief GS inz. Uitvoeringsregeling Kredietunies MKB
15.k
Economie: brief gemeente Koggenland inz. Distriport
16
C-agenda Bestuur
16.a
Bestuur; advies aan BZK over Gooi en Vechtstreek.
16.b
Bestuur; brief GS inz. kort verslag uitvoering Interbestuurlijk Toezicht 2012-2014
16.c
Bestuur: Openbare besluitenlijst IPO-bestuur 11 december 2014 en en brief hr. Deetman inz. evealuatie transitie.
16.d
Bestuur: brief GS inz. waarnemend burgemeesterschap Zaanstad/Haarlemmermeer
16.e
Randstad Europa werkplan 2015 en Meerjarenverslag 2011-2015 (staat op de c-agenda van alle vakcommissies).
17
C-agenda Financien
18
C-agenda Water