link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 22 november 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 17:20
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: De vergadering zal in hybride vorm plaatsvinden.
Vanwege de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om fysiek in Haarlem in te spreken bij de vergadering. Inspreken kan bij deze vergadering uitsluitend digitaal of vooraf met een schriftelijke bijdrage.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 19 november 2021) bij commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Voor deze vergadering is een spreektijd van 5 vergaderuren vastgesteld.
Bundel:
pdf Agendabundel (129.4MB)
Algemene documenten:

1 12:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 12:35
Inspreekhalfuur
4 13:05
A-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
4.a
Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
De 1e begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord wordt aan Provinciale Staten toegezonden zodat Provinciale Staten een zienswijze op het stuk kan geven.
4.b
Omgevingsdienst IJmond, begrotingswijziging 2022
De begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst IJmond wordt aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. De begrotingswijziging regelt de gevolgen van het uitstel van de Omgevingswet. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij de documenten zijn, wordt PS voorgesteld om geen zienswijze te uiten.
5
Rondvraag gedeputeerde Stigter (OD NHN en OFGV)
6 13:45
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu (6a en 6b worden gevoegd behandeld)
6.a
Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 16 november 2021
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals
6.b
Geur - Ontwerpbesluiten I en II Tata Steel
De OD NZKG heeft twee ontwerpbesluiten opgesteld voor geur voor Tata Steel. Het eerste ontwerpbesluit betreft een herziening van het eerdere ontwerpbesluit voor een geurmaatregel bij Hoogoven 6. Het tweede ontwerpbesluit betreft het opstellen van geurvoorschriften voor het gehele bedrijf Tata Steel.
7
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid Milieu, OD NZKG en ODIJ)
8
B-agenda Algemeen (Stigter, Olthof, Zaal, Rommel & Loggen)
8.a 14:45
Coalitieakkoord: Brief GS aan PS inz. Midterm review coalitieakkoord
GS hebben de midterm review van het coalitieakkoord vastgesteld. In de midterm review wordt de voortgang van het coalitieakkoord in beeld gebracht. Daarnaast kijken GS vooruit naar de tweede helft van de collegeperiode. Uit de midterm review blijkt dat het college ondanks ingrijpende nieuwe ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, goed op koers ligt. De komende tijd legt het college de focus op de uitvoering.

Behandelvoorstel bespreking Midterm review
\- De leden van de commissie kunnen met elkaar en met de gedeputeerden de midterm review van het coalitieakkoord waar het de portefeuilles
              en onderwerpen van de commissie aangaat bespreken (voor onderwerpen NLG- zie bijgevoegd lijstje). Er kan gereflecteerd worden op de resultaten van de afgelopen twee jaar en er kunnen aandachtspunten
              meegegeven worden aan het college over de focus voor het restant van de collegeperiode en welke prioritering gegeven moet worden, mede op basis van de
              voortgang van de Strategische agenda.
\- In de eerste termijn ligt de focus op het benoemen van uw eigen voorstellen voor aandachtspunten en prioritering\.
  Hierna krijgen GS het woord om hier kort op te reflecteren.
\- In de tweede termijn wordt u gevraagd in te gaan op de aandachtspunten en prioritering van de andere fracties
\- Na de tweede termijn zal de voorzitter proberen samenvattend te concluderen welke aandachtspunten en prioritering vanuit de commissie aan GS wordt meegegeven
  op basis van de midterm review voor het vervolg van deze Statenperiode.
9 15:45
A-agenda Recreatie
9.a
Recreatie: Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2021 Plassenschap Loosdrecht e.o.
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 13 december 2021

Toelichting:
De provincie Noord-Holland is een deelnemer in het Plassenschap Loosdrecht e.o. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt de 1ste begrotingswijziging 2021 aan raden en Staten van alle deelnemers voor zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland zullen 13 december a.s. een oordeel vormen over deze stukken.
10 16:10
B-agenda Landbouw
10.a
Agenderingsverzoek CU van C-naar B Brief Voortgang Nationaal Strategisch Plan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
De fractie van de ChristenUnie heeft een agendaverzoek ingediend om de brief Voortgang Nationaal Strategisch Plan Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de C- naar de B-agenda te verplaatsen.

Behandelvoorstel:
met de commissie en de gedeputeerde in gesprek te gaan over de over de inzet, het proces, het compromis en het vervolg van GS. En met de commissie te spreken over de Noord-Hollandse ambities en inzet.
11
Rondvraag gedeputeerde Zaal
12 16:35
B-agenda Natuur
12.a
Agenderingsverzoek PvdD brief van C naar B: Natura 2000-beheerplan Polder Zeevang
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft een agendaverzoek ingediend om de brief Natura 2000-beheerplan Polder Zeevang van de C- naar de B-agenda te verplaatsen en te bespreken.

Behandelvoorstel:
met de commissie en de gedeputeerde in gesprek te gaan over de vraag of de commissie GS wil verzoeken over te gaan tot intrekken van het Beheerplan Natura 2000 gebied Polder Zeevang 2021-2027. En GS op te dragen een politieke discussie te starten over ganzenbeheer.
13
Rondvraag gedeputeerde Rommel
14
B-agenda Water
14.a 17:00
Water: Motie externe bedreigingen Waddenzee
Voorstel voor behandeling:
\- aangeven of u motie 92 van 2021 als afgedaan beschouwd

toelichting:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, waarin zij de minister oproepen te stoppen met gasboringen in de Waddenzee. Eerder had Provinciale Staten van Noord-Holland al in een motie deze wens uitgesproken.
15
Rondvraag gedeputeerde Loggen
16
Sluiting
17
C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
17.a
water/energie: Brief Samenwerking BuitendijksPlan GroenLeven en Van Oord (C-agenda NLG & RWK 22-11-2021)
17.b
Water: Openstelling POP3 onderdeel LEADER-projecten en wijziging openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water (C-agenda NLG 22-11-2021)
GS hebben besloten om het onderdeel uitvoering LEADER-projecten van de uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland open te stellen. Voor het onderdeel niet-productieve investeringen water hebben GS besloten om het openstellingsbesluit te wijzigen.
17.c
Water: Voortgangsrapportage Regionale Keringen 2020 (C-agenda NLG 22-11-2021)
Op grond van de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en normeren van regionale waterkeringen. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, toetsing en verbetering van deze waterkeringen. De drie waterschappen in Noord-Holland presenteren elk jaar een voortgangsrapportage over de toetsing en verbetering van de regionale waterkeringen.
17.d
Water: Vaststellen ecologische doelen overig water (C-agenda NLG 22-11-2021)
Onder ‘overig water’ wordt oppervlaktewater verstaan dat buiten de wateren ligt die begrensd zijn voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gaat veelal om poldersloten of water in stedelijk gebied. De provincie heeft ingestemd met de door de waterschappen Rijnland en AGV voorgestelde ecologische doelen voor het overig water, waarmee deze zijn vastgesteld. De na te streven doelen liggen hoger dan de huidige waterkwaliteit en zijn de resultante van een in 2019 met de waterschappen Rijnland en AGV afgesloten overeenkomst waarin werd afgesproken om ook voor het overig water ecologische doelen te gaan afleiden en vaststellen. De kwaliteit van de onderwaternatuur in het overig water is namelijk vaak niet goed en er kan nog veel aan verbeterd worden.
18
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
18.a
Natuur: Salderingsovereenkomst NNN herbouw uitkijktoren de Belvedère, gemeente Heemstede (C-agenda NLG 22-11-2021)
Het college stemt in met de salderingsovereenkomst NNN tussen de provincie en de gemeente Heemstede, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de (her-)bouw van de uitkijktoren de Belvedére aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet.
18.b
Natuur: Wijzigingsbesluit subsidieplafonds Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 2021 (C-agenda NLG 22-11-2021)
De provincie werkt aan de aanleg van nieuwe natuurgebieden om het Natuurnetwerk Nederland te voltooien. Eén van de mogelijkheden hierbij is dat grondeigenaren subsidie krijgen om hun land om te vormen naar natuurgebied. Omdat er dit jaar veel aanvragen zijn voor deze regeling, hebben Gedeputeerde Staten besloten om het subsidieplafond te verhogen, zodat kan worden doorgewerkt aan de realisatie van het NNN.
18.c
Natuur: Brief Platform voor Zaanse Veenweidegebieden (C-agenda NLG 22-11-2022)
18.d
Natuur: Bestuurlijke informatiebrief 2021-3 Stichting Goois Natuurreservaat (C-agenda NLG 22-11-2021)
18.e
Natuur: Vaststelling Natura 2000-beheerplan Polder Zeevang (C-agenda NLG 22-11-2021)
Polder Zeevang is aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor de provincie Noord-Holland een beheerplan moet vaststellen. Het doel van het plan is de beschermde natuur te behouden en ontwikkelen om zo te voldoen aan de natuurdoelstellingen voor het gebied. Het ontwerp beheerplan heeft in in de zomer van 2021 ter visie gelegen. De zienswijzen worden beantwoord en het beheerplan vastgesteld.
18.f
Natuur: Brief gericht aan GS voortgang ecologisch adviesrapport NNN Zuid Kennemerland (PS 15-11-2021 Betrekken bij agendapunt 13a)
18.g
Natuur: Salderingsovereenkomst NNN herontwikkeling hotel Nassau te Bergen (C-agenda NLG 22-11-2021)
Het college stemt in met de salderingsovereenkomst NNN tussen de provincie en de gemeente Bergen, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de herontwikkeling van hotel Nassau aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet.
18.h
Natuur: Kavelruil Schoorldam (C-agenda NLG 22-11-2021)
De provincie neemt deel aan de Kavelruil Schoorldam. Deze heeft betrekking op de percelen rondom Schoorl(dam) en Groet. De kavelruil is een initiatief van de gemeente Bergen. Door deze kavelruil is er sprake van agrarische structuurverbetering (robuustere beheereenheid) en wordt een bijdrage geleverd aan de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.
18.i
Fauna: Tijdelijke herbenoeming leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) (C-agenda NLG 22-11-2021)
Op grond van artikel 82 Provinciewet hebben Gedeputeerde Staten op 8 november 2016 een besluit genomen voor de instelling van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF). De MARF is in 2017 door de twaalf Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies gezamenlijk opgericht. De voorzitter en leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De benoemingsbesluiten van de provincies verlopen in 2021. In afwachting van een externe evaluatie wordt de benoemingsperiode van de MARF verlengd tot 31 mei 2022.
18.j
Natuur: Brief uitwerking bossenstrategie Noord Holland (C-agenda NLG 22-11-2021)
18.k
Natuur: Brief gemeente Bloemendaal Programma Natuurnetwerk (PS 15-11-2021 betrekken bij agendapunt 13)
18.l
Natuur: Openstellingsbesluiten Natuur Noord-Holland 2022
Om de biodiversiteit te versterken subsidieert de provincie natuur- en landschapsbeheer, inrichting en uitbreiding van nieuwe natuur en omzetting van agrarische grond naar natuur. Hiervoor stelt de provincie jaarlijks de aanvraagperioden, de tarieven en de subsidieplafonds vast. Voor agrarisch natuurbeheer wordt het mogelijk om voor 1 jaar extra maatregelen te subsidiëren in het kader van aanvalsplan Grutto. Daarnaast wordt ook een wijziging van de “Uitvoeringsregeling Natuur en Landschapsbeheer 2016-2021” en “Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland” vastgesteld.
18.m
Natuur: Brief handhavingsverzoek stoffen in bestrijdingsmiddelen (C-agenda NLG 22-11-2021)
19
C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
19.a
Landbouw: Voortgang Nationaal Strategische Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) (C-agenda NLG 22-11-2021)
GS hebben besloten om Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de laatste stand van zaken in de voorbereiding van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van Europa voor de periode 2023-2027.
19.b
Recreatie: Aandeelhouderschap Recreatie Noord-Holland (C-agenda NLG 22-11-2021)
19.c
Landbouw: Kavelruil Hoeverkoog (C-agenda NLG 22-11-2021)
Na het besluit tot beëindiging van het gebiedsontwikkelingsplan Wieringerrandmeer in 2010 heeft de provincie Noord-Holland besloten om de hiervoor aangekochte provinciale landbouwgrond te verkopen via vrijwillige kavelruilen ten behoeve van agrarische structuurverbetering. De kavelruil Hoeverkoog is de laatste kavelruil van de 10 geplande kavelruilen en daarmee wordt het kavelruilproces in deze regio afgerond.
19.d
Recreatie: Reactie op brief GS d.d. 14 oktober 2021 inzake Belang in Recreatie Noord-Holland RNH op brief GS d.d. 14 oktober 2021 inzake Belang in Recreatie Noord-HollandRNH op brief GS d.d. 14 oktober 2021 inzake Belang in Recreatie Noord-Holland (C-agenda NLG 22-11-2021)
19.e
Recreatie: Brief toekomstige samenwerking recreatieschap (C-agenda NLG 15-11-2021)
19.f
Recreatie: Agenda en stukken vergadering algemeen bestuur Groengebied Amstelland
20
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
20.a
Beantwoording vraag over toepassing voorzorgsbeginsel bij VTH Tata Steel en vraag over Kooksfabriek 2 (C-agenda NLG 22-11-2021)
20.b
Mijnbouwwet/Geothermie Advies op aanvraag opsporingsvergunning Geothermie Uithoorn (C-agenda NLG -trekker- en RWK 22-11-2021)
High Tree Energy BV en Tullip Energy Exploration & Development BV hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Uithoorn. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn, het waterschap en drinkwaterbedrijf AGV/Waternet en het drinkwaterbedrijf PWN.
20.c
Mijjnbouwwet/Aardwarmte: Advies op aanvraag opsporingsvergunning Geothermie Kudelstaart (C-agenda NLG -trekker- en RWK 22-11-2021)
High Tree Energy BV en Tullip Energy Exploration & Development BV hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Kudelstaart. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer, het waterschap en drinkwaterbedrijf AGV/Waternet en het drinkwaterbedrijf PWN.
21
C-agenda Algemeen
21.a
Voorstel afdoen Motie 111-2019 (B-agenda RWK, C-agenda NLG 22-11-2021, uitnodiging cie NLG)
Op 16 december 2019 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om een meer samenhangend pakket op te stellen aan maatregelen voor klimaat, milieu, biodiversiteit, voedsel, water, gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling. In een brief aan Provinciale Staten wordt toegelicht op welke manier Gedeputeerde Staten dit hebben gedaan.
21.b
Brede Basismonitor: Brief GS aan PS inz. Brede Basismonitor Noord-Holland (B-agenda EFB 29-11-2021 en c-agenda NLG (Cie NLG wordt uitgenodigd bij EFB van 29-11-2021)
De Brede Basismonitor geeft weer hoe in onze provincie de welvaart zich in de brede zin van het woord ontwikkelt. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze monitor waren meerdere trendmonitoringvragen. In deze basismonitor zijn de trendmonitoringvragen samengevoegd tot een samenhangend geheel dat een integraal inzicht geeft van de belangrijke trends in Noord-Holland. De Brede Basismonitor wordt doorontwikkeld en krijgt jaarlijks een update die aansluit bij de P&C cyclus.
21.c
Financiën: Voordracht Laatste begrotingswijziging 2021(A-agenda EFB en M&B 29-11-2021 en c-agenda NLG en RWK 22-9-2021)
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2021 op basis van de huidige verwachtingen.
21.d
CO2 Impact Analyse: Brief GS aan PS inz. CO2 impact analyse Noord-Holland (C-agenda RWK en NLG 22-9-2021 en EFB en M&B 29-11-2021)
Het rapport 'CO2- impactanalyse Noord-Holland‘ van CE Delft is afgerond. Aanleiding van deze studie is dat de provincie Noord-Holland, zoals aangegeven in het huidig coalitieakkoord, graag wil weten wat de impact is van haar beleid op de CO2-uitstoot.