link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 15 april 2024

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Marianne Poot
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken tijdens het inspreekhalfuur. Het is niet meer mogelijk om bij agendapunt 4a Ruimtelijk Voorstel in te spreken (inspraak hierover was mogelijk in de commissie van 11 maart). Inspreken kan fysiek of digitaal. Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 12 maart 2024) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (80.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2 18:15
Inspreekhalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen
4
B-agenda Ruimtelijke ontwikkeling
4.a 18:45
Concept Ruimtelijk Voorstel Noord-Holland voor consultatie doorgeschoven van maart (alle commissies uitnodigen, alle GS-leden aanwezig)
Toelichting:
Het concept Ruimtelijk Voorstel Noord-Holland agendeert de belangrijkste ruimtelijke vraagstukken in de provincie Noord-Holland. Het is daarmee de start van het traject Regie in de Ruimte dat uiteindelijk zal uitmonden in een actualisatie van de Omgevingsvisie. Het Ruimtelijk Voorstel is ook een antwoord op het verzoek van de minister van BZK aan alle provincies om een Ruimtelijk Voorstel te maken. Het concept Ruimtelijk Voorstel wordt nu door GS vrijgegeven voor consultatie. Naar verwachting zal het definitieve Ruimtelijk Voorstel in mei van dit jaar worden vastgesteld.

Behandelvoorstel: Voor dit agendapunt worden alle commissies en alle gedeputeerden uitgenodigd. Per fractie kunnen maximaal 3 woordvoerders deelnemen aan de bespreking van het Ruimtelijk Voorstel. De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde in twee termijnen het Ruimtelijk Voorstel bespreken en aandachtspunten meegeven. 
Aan de stukken is een oplegnotitie toegevoegd met daarin een korte weergave en achtergrond van het Ruimtelijk Voorstel.
5
Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (portefeuille Wonen)
6
Rondvraag gedeputeerde Olthof (portefeuilles Mobiliteit, luchtvaart, OV Knooppunten)
7
Rondvraag gedeputeerde Rommel (portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling)
8
Sluiting
9
C-agenda Ruimte
9.a
Ruimtelijke Ontwikkeling: Ingekomen brief inzake Bouwen in recreatiegebied in Amsterdam (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
9.b
Energie/RO: Brief wethouder Groot Wassink over windpark Noorder IJ-plas (C-agenda Leefomgeving -leidend- 18-03-2024 en Ruimte 15-04-2024)
9.c
IPO: BAC verslag Ruimte en Leefomgeving - 6/7 december 2023 (C-agenda Ruimte 15-04-2024 en C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
9.d
RO: Ontheffingsverzoek Moleneind 65 in Kortenhoef (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
Op 2 november 2021 hebben GS de notitie 'Probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en is er ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is aangegeven dat wij een positieve grondhouding hebben om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, indien die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het plan voor Moleneind 65 in Kortenhoef voldoet daaraan en daarom verlenen wij de ontheffing.
9.e
RO: Mail aan B&W Castricum: Bezwaarschrift namens ondergetekende belanghebbende aanwonenden van Plan Zuid 3 Akersloot (C-agenda cie Ruimte 15-04-2024)
9.f
Economie/NOVEX: Bedrijventerreinenstrategie MRA (C-agenda Cie Bestuur (leidend) 22-04 en Cie Ruimte 15-04-2024)
Voor een evenwichtige werklocatiemarkt is het van belang dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. In de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 is vastgelegd dat regionale afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen. De MRA bedrijventerreinenstrategie is de invulling hiervan voor het zuidelijk deel van de provincie Noord-Holland en vervangt eerdere afspraken in Plabeka 3.1.
9.g
RO: Ontheffingsverzoek, Den Ilp 187A-188 Landsmeer (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
Op 2 november 2021 hebben GS de notitie 'Probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en is er ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is aangegeven dat wij een positieve grondhouding hebben om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, indien die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het plan voor Den Ilp 187 A en 188 te Landsmeer voldoet daaraan en daarom verlenen wij de ontheffing.
10
C-agenda Mobiliteit
10.a
Mobiliteit: Stand van zaken aanbesteding Stolperbrug in Schagen (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten per brief te informeren over de stand van zaken van de aanbesteding van de Stolperbrug in Schagen.
10.b
Mobiliteit: Keuze voorkeursvariant Het Schouw N247-N235 (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
Op advies van de bestuurders van de samenwerkende partijen binnen Programma Bereikbaarheid Waterland besluit het college om “variant I” aan te wijzen als voorkeursvariant in project “Kruising Het Schouw N247- N235”. Het project ging in 2020 in uitvoering, maar is in 2022 stil komen te liggen vanwege nieuw inzicht in de grondwaterstanden. Deze zorgden voor een grote wijziging in de maakbaarheid en kosten. Uit een variantenstudie is nu variant I gekozen om uit te werken. In deze variant verbeteren de verkeersveiligheid en doorstroming voor verschillende modaliteiten, dankzij onder andere twee onderdoorgangen.
10.c
Mobiliteit: Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER MIRT-Verkenning OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
Vanaf eind maart/begin april 2024 ligt de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project MIRT-verkenning Openbaar Vervoerverbinding Amsterdam-Haarlemmermeer zes weken ter inzage. De NRD geeft aan welke milieuaspecten en op welke wijze de milieugevolgen van het project zullen worden onderzocht in het daarna op te stellen milieueffectrapport (MER). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer zijn van plan om op basis van het MER een voorkeursbeslissing te nemen over het oplossen van knelpunten in de openbaar vervoer verbinding tussen Amsterdam en Hoofddorp. Het projectalternatief ‘verlengen Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp met een tracé via Schiphol Noordwest’ is de meest voor de hand liggende optie.
10.d
Mobiliteit: Persbericht Fietsersbond: Alarm Zand en water bedreigen fietspaden Kennemerduinen (C-agenda cie Ruimte 15-04-2024)
10.e
Mobiliteit: Nachtbus Noord-Holland Noord (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
Vanaf 21 juli 2024 rijdt er een nachtbus tussen Alkmaar en Den Oever. De bus rijdt van zaterdag- op zondagnacht driemaal per nacht. Het gaat in eerste instantie om een proefperiode van een half jaar. Na een half jaar bekijkt de provincie de resultaten en wordt besloten of de proef verlengd wordt. Met deze nachtbus wordt het landelijk gebied van Noord-Holland Noord beter ontsloten met openbaar vervoer. De provincie vindt dat belangrijk omdat goed en betaalbaar openbaar vervoer essentieel is om deze regio bereikbaar en leefbaar te houden.
11
C-agenda Wonen
11.a
Wonen: Brief inwoner over BPL en woningbouw Stompetoren-West (C-agenda cie Ruimte 15-04-2024)
11.b
Wonen / Stikstof: Stikstof en woningbouw 2024 (C-agenda Ruimte - leidend - & Landelijk Gebied 15-04-2024)
PS worden geïnformeerd met de meest actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van stikstof in relatie tot de woningbouw. Tevens wordt er een toelichting gegeven op projecten die mogelijk vertraging lopen of stil staan vanwege de stikstofeffecten.
12
C-agenda Schiphol
12.a
Schiphol: Internetconsultatie wijziging regeling luchtvaartheffingen (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
Tot en met 2 april 2024 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Wijziging van de Regeling luchtvaartheffingen. Deze regeling bepaalt hoe de exploitanten van de luchthavens de heffing, die van luchtvaartmaatschappijen wordt gevraagd voor de financiering van onder meer geluidwerende voorzieningen, innen en afdragen aan de overheid. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) maakt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.
13
C-agenda Algemeen
13.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 80 (C-agenda alle commissies)