link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 april 2024

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 02:10
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van april 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Bestuur: Brief GS aan PS DDos-aanval website Provincie Noord-Holland (C-agenda cie Bestuur 22-04-2024)
2
Water: Verlenen goedkeuring herstelplan kasgeldlimiet Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (C-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
De financiële situatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is in de afgelopen jaren verzwakt – mede als gevolg van de achterstanden in de belastingoplegging en -inning. Deze achterstanden zijn ontstaan door de implementatie van een nieuw belastingsysteem. Door onvoldoende beschikking over liquide middelen, heeft het waterschap relatief veel kasgeldleningen moeten afsluiten. Als gevolg daarvan heeft AGV gedurende langere tijd de kasgeldlimiet – bovengrens voor het aantrekken van kasgeldleningen – overschreden. De toezichthoudende provincies Noord-Holland en Utrecht hebben vanaf juni 2023 regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met AGV over de financiële situatie. Het waterschap heeft naar aanleiding van deze overleggen het herstelplan kasgeldlimiet (conform artikel 4 Wet financiering decentrale overheden) en het ‘verbeterplan continuïteit waterschapstaken’, zoals bestuurlijk overeengekomen, vastgesteld. Zowel gedeputeerde staten van Utrecht als Noord-Holland hebben het herstelplan kasgeldlimiet op 26 maart 2024 goedgekeurd. In de komende tijd zal ambtelijk en bestuurlijk overleg blijven plaatsvinden om de voortgang van het waterschap - op basis van beide plannen - te kunnen blijven volgen.
3
Bestuur: LeerNet Noord-Holland Versterkend Bestuur (C-agenda Cie Bestuur 22-04-2024)
Samen met de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) heeft de provincie onderzocht of, naast het bestaande ruime aanbod aan opleidingen en cursussen, behoefte is aan een Noord-Holland Academie. Er bleek geen behoefte aan een academie, wel aan een overzicht van het bestaande aanbod. Het geïnventariseerde aanbod is vertaald in een interactief document: LeerNet Noord-Holland Versterkend Bestuur. Het document en het onderzoek zijn raadpleegbaar op de website van provincie Noord-Holland.
4
Energie: Ingekomen brief Omwonenden Windparken Nederland inzake Ontwerpbesluit Windturbinebepalingen (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
5
IPO BAC Klimaat & Energie: BAC Conceptagenda Klimaat en Energie - 29-02-2024 (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
6
IPO BAC: Conceptagenda BAC Landelijk Gebied 03-04-2024 (C-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
7
IPO BAC: Conceptagenda BAC Landelijk Gebied 07-03-2024 (C-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
8
Klimaat/Energie: Ingekomen brief ROB-advies 'Koersen op klimaatneutraal. Aansturing en bekostiging van het decentrale klimaat- en energiebeleid' (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
9
PPLG: Koplopersprojecten PPLG (B-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
De provincie dient alle zeven eerder ingediende koplopersmaatregelpakketten voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) verbeterd in bij het Rijk voor de toetsing die doorlopen moet worden teneinde een specifieke uitkering aan te kunnen vragen. Daarnaast wordt een aantal nieuwe maatregelpakketten ingediend. Met de eerder ingediende en nieuwe maatregelpakketten kunnen we vanuit onze visie, verwoord in de startversie van het PPLG, de nationale doelen voor het landelijk gebied, een stap dichterbij brengen.
10
Waddengebied: Ingekomen nieuwsbrief Investeringskader Waddengebied - april 2024 (C-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
11
Landbouw: Laten vervallen subsidie Uitvoeringsregeling Voedselvisie Noord-Holland 2022 (C-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
De subsidie Uitvoeringsregeling Voedselvisie Noord-Holland 2022 vervalt in 2024. De regeling heeft met twee openstellingen geleid tot tien subsidie bijdragen van ruim € 846.000,-. Deze aanvragen scharen we onder de icoonprojecten van de Voedselvisie 2020-2030, waarvan de prestaties in de Voedselvisie monitor worden opgenomen. Dit jaar vervalt de uitvoeringsregeling, omdat in 2024 in het teken staat van de verdere begeleiding van deze icoonprojecten en de tussentijdse beleidsevaluatie van de Voedselvisie 2020–2030. Na deze evaluatie wordt bepaald hoe de uitvoeringsperiode van de Voedselvisie tot 2030 eruit gaat zien.
12
Natuur: Ontwerp Natuurbeheerplan 2025 (C-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2025 ter visie gelegd. Belanghebbenden, zoals de betrokkenen bij het (agrarisch) natuurbeheer hebben input kunnen leveren voor het Natuurbeheerplan.
13
Stikstof: Vaststellen beleidsregels salderen (C-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
De Beleidsregels salderen worden vastgesteld en bevatten regels over het salderen met stikstofdepositieruimte. In de beleidsregels zijn drie stikstofdepositiebanken opgenomen, waaronder een depositiebank voor PAS-melders en interimmers. Met de beleidsregels wordt ook het verleasen van stikstofruimte als tijdelijk gebruik van de ruimte mogelijk gemaakt en wordt het percentage voor afromen van stikstofruimte aangepast van 30% naar 40% met het oog op de verbetering van de natuur.
14
Visserij: Visserijontwikkelplan (VOP) (C-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
GS informeren PS over het Visserijontwikkelplan (VOP) dat op 20 maart 2024 door het ministerie van LNV is goedgekeurd.
15
Bestuur: Uitvoeringsregeling Bestuurskracht 2024 (C-agenda Cie. Bestuur 22-04-2024)
Voor 2024 stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland subsidie beschikbaar voor gemeenten om bestuurskrachtonderzoek te doen of een verkenning ten behoeve van hun bestuurlijke toekomst. De regeling is een vervolg op de eerdere subsidieregeling ‘versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020’ en geldt enkel voor 2024. In de loop van 2024 wordt, naar aanleiding van de op te stellen ‘visie op bestuur’, bezien of een nieuwe regeling vanaf 2025 passend is.
16
Financiën: Overeenkomst tot geldlening BNG (C-agenda Cie bestuur 22-04-2024)
Gedeputeerde Staten zijn belast met de uitvoering van het treasurybeleid. In dat kader wordt een langlopende lening aangegaan. Tevens worden PS op verzoek periodiek geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom het treasurybeleid van de provincie. Met dit besluit wordt daar invulling aan gegeven.
17
Inkoop: Afdoen motie M7-2024 Noord-Holland tegen voedselverspilling en voor lokale inkoop (B-agenda Cie. Bestuur 30 mei 2024)
Provinciale Staten vragen in motie 7 om standaard gerechten met vlees, vis en zuivel te serveren tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten en op basis van dieetwensen vegetarische/veganistische gerechten aan te bieden. Bij dit gewijzigde voedselaanbod ons te blijven inzetten op lokaal ingekocht voedsel en het minimaliseren van voedselverspilling. Om de motie uit te voeren blijven wij, in lijn met de voedselvisie, lokaal geproduceerd voedsel inzetten en stellen wij voor dat de Provincie Noord-Holland bij door de provincie georganiseerde bijeenkomsten de eetwensen van de genodigden inventariseert. Zo serveren we op basis van dieetwensen standaard gerechten met vlees, vis, zuivel én vegetarische/veganistische gerechten. Juist zo voorkomen we voedselverspilling.
18
Mobiliteit: Nachtbus Noord-Holland Noord (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
Vanaf 21 juli 2024 rijdt er een nachtbus tussen Alkmaar en Den Oever. De bus rijdt van zaterdag- op zondagnacht driemaal per nacht. Het gaat in eerste instantie om een proefperiode van een half jaar. Na een half jaar bekijkt de provincie de resultaten en wordt besloten of de proef verlengd wordt. Met deze nachtbus wordt het landelijk gebied van Noord-Holland Noord beter ontsloten met openbaar vervoer. De provincie vindt dat belangrijk omdat goed en betaalbaar openbaar vervoer essentieel is om deze regio bereikbaar en leefbaar te houden.
19
PPLG: Stand van zaken PPLG en gebiedsprocessen (B-agenda Ruimte 15-04-2024)
Toelichting:
Maandelijks informeert het College Provinciale Staten over de stand van zaken van het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG). In de brief benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen.

Behandelvoorstel: De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG.
20
Schiphol: Internetconsultatie wijziging regeling luchtvaartheffingen (C-agenda Ruimte 15-04-2024)
Tot en met 2 april 2024 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Wijziging van de Regeling luchtvaartheffingen. Deze regeling bepaalt hoe de exploitanten van de luchthavens de heffing, die van luchtvaartmaatschappijen wordt gevraagd voor de financiering van onder meer geluidwerende voorzieningen, innen en afdragen aan de overheid. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) maakt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.
21
Voorzieningen: Ingekomen brief Probiblio inzake Jaarverslag 2023 (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
22
Bestuur: Communicatiestrategie 2024-2027 (C-agenda Cie Bestuur 22-04-2024)
Elke vier jaar wordt naar aanleiding van het coalitieakkoord een communicatiestrategie opgesteld. In de nieuwe strategie Verbindend Vooruit! staan meedoen en samen vooruit centraal. We gaan in gesprek met onze inwoners, verdiepen ons in hun wensen, zorgen en meningen en betrekken hen bij ons werk. We richten ons op alle Noord-Hollanders. Iedereen moet immers mee kunnen doen. Daarom is onze communicatie begrijpelijk, toegankelijk en inclusief. We zijn transparant, laten zien wat we doen, wat onze dilemma’s zijn, wat onze keuzes zijn en waarom we het doen. We zorgen dat adviezen, plannen en besluiten voor iedereen te vinden en te begrijpen zijn. Onze nieuwe communicatiestrategie is daarom gebouwd op drie pijlers: we bouwen aan vertrouwen, houden de vinger aan de pols en zorgen voor verbinding.
23
PPLG: Discussienota PVDA, VVD, GroenLinks en BBB over de agendering van het PPLG (B-agenda Landelijk Gebied 15-04-2024)
Behandelvoorstel:
U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie met de indieners van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.
24
Water: Besluit aanwijzen zwemlocaties 2024 (C-agenda Landelijk Gebied 27-05-2024)
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. In het besluit wordt voorgesteld voor zwemseizoen 2024 151 locaties aan te wijzen. Dit betreffen dezelfde locaties als in 2023. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 stellen Gedeputeerde Staten tevens per zwemlocatie het begin en het einde van het badseizoen vast en wijzen jaarlijks een houder aan voor elke door hen aangewezen zwemlocatie. Het besluit wordt voor zes weken ter inzage gelegd.
25
Algemeen: Brief minister van Binnenlandse zaken aan PS inzake herbenoeming commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland (Presidium)
26
Gezondheid en Milieu: Onderzoek Geluidszone IJmond 2024 (B-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft onderzoek laten doen naar het Geluidbeheer van het Industrieterrein IJmond. De GGD Kennemerland heeft daar een gezondheidskundige duiding bij gegeven. GS reageren op het onderzoek over geluidbeheer en de duiding op de gezondheidsaspecten.
27
Gezondheid en Milieu: Reactie GS op adviezen Expertgroep Gezondheid IJmond en Wijers en Blom inzake verduurzaming Tata Steel (B-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
Het college van Gedeputeerde Staten geeft haar reactie op de adviezen van de Expertgroep Gezondheid IJmond en van Wijers en Blom inzake de verduurzaming van Tata Steel.
28
Natuur: Ingekomen brief inwoner inzake Ronde Hoep en Ronde Venen polders (C-agenda Landelijk Gebied 27-05-2024)
29
RO: Ingekomen brief Stichting Woningmakers Westfriesland inzake Concept Ruimtelijk Voorstel (te betrekken bij agendapunt 4.a cie Ruimte 15-04-2024)
30
Sport: Verbreding sponsoring sportevenementen 2024 (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
In het coalitieakkoord staan ambities om de breedtesport te versterken, onder andere door te zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling van regionaal sporttalent te stimuleren en de brug te slaan met topsport. Aanvullend op de bestaande Uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027 wordt in 2024 de selectie van te sponsoren sportevenementen verbreed. Dit met als doel om meer kleinere, vaak ook wat onbekendere, sporten en minder grote sportevenementen financieel te ondersteunen. Hiervoor is in 2024 €100.000,- extra beschikbaar.
31
Bodem: Bodembrief (C-agenda Landelijk Gebied 27-05-2024)
Met de invoering van de Omgevingswet krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de bodemkwaliteitszorg. De provincie blijft, onder de Omgevingswet, verantwoordelijk voor situaties die onder het overgangsrecht vallen, voor grote grondwaterverontreinigingen en bodem op complexe bedrijventerreinen. Het Rijk, provincies en gemeenten hebben met elkaar afgesproken om te zorgen voor een goede en zorgvuldige overdracht van de taken en verantwoordelijkheden. Deze overdracht is in 2023 afgerond. Als vervolg van deze overdracht neemt de provincie een belangrijke rol in binnen de samenwerking onder de Omgevingswet. De provincie zet de afspraken voort, zoals besloten in de landelijke ‘Bestuurlijke afspraken Bodem en Ondergrond 2023-2030’, en heeft aandacht voor landelijk en Europees beleid.
32
Energie: Intentieovereenkomst verkenning OER A7-A8 (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten werken langs de A7-A8 aan een zogenoemd OER-project (Opwek Energie Rijksvastgoed). Doel is de mogelijkheden voor hernieuwbare energie (zonne-energie) langs deze infrastructuur te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de voorverkenningsfase van dit project en zetten de samenwerking met de projectpartners in de hierop volgende verkenningsfase voort. De portefeuillehouder Klimaat en Energie, Rosan Kocken tekent hiervoor namens het college van Gedeputeerde Staten een intentieovereenkomst.
33
Water en bodem: PFAS brief aan PS (C-agenda Landelijk Gebied 27-05-2024)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de onderzoeken die de provincie momenteel uitvoert en binnenkort gaat uitvoeren naar PFAS in Noord-Holland.
34
IPO: BAC concept-agenda Landelijk Gebied 25 april 2024 (C-agenda Landelijk Gebied 27-05-2024)
35
IPO: BAC concept-agenda Regionale Economie & Cultuur 18 april 2024 (C-agenda Bestuur 30-05-2024 en C-agenda Leefomgeving 30-05-2024)
36
IPO: BAC concept-agenda Ruimte & Leefomgeving 29 februari 2024 (C-agenda Ruimte 27-05-2024 en C-agenda Leefomgeving 30-05-2024)
37
Energie: C- naar B-verzoek D66 cie. Leefomgeving 22-04-2024 agendapunt 11a, Brief over Foto RES (B-agenda Leefomgeving n.n.b.)
38
Faunabeheer: Ingekomen brief inzake garnalenvisserij Waddenzee (C-agenda Landelijk Gebied 27-05-2024)
39
IPO: BAC concept-agenda Klimaat & Energie - 18 april 2024 (C-agenda Leefomgeving 30-05-2024)
40
Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek (C-agenda Landelijk Gebied 27-05-2024)
De provincie Noord-Holland en de zes gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek maken zich samen sterk om de uitdagingen in de leefomgeving op te pakken. Gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en de provincie Noord-Holland gaan de komende periode verder aan de slag met acties uit deze Samenwerkingsagenda 2024-2027 om deze gezamenlijk en waar mogelijk sneller uit te voeren.
41
Energie: C- naar B-verzoek JA21 cie. Leefomgeving 22-04-2024 agendapunt 11f. Intentieovereenkomst verkenning OER A7-A8 (B-agenda Leefomgeving 25-04-2024)
42
Financiën: Rijksvoorjaarsnota 2024 – Opschalingskorting, normeringssystematiek Provinciefonds en compensatie inkomstenderving MRB (C-agenda Cie. Bestuur 30-05-2024)
Het demissionair kabinet, de provincies (IPO) en gemeenten (VNG) hebben intensieve gesprekken gevoerd over de Rijksvoorjaarsnota 2024. Dit heeft geleid tot het definitief schrappen van de opschalingskorting, het per 2024 invoeren van de financieringssystematiek waarbij het provinciefonds wordt gekoppeld aan het BBP en worden de provincies gecompenseerd voor het verlies aan motorrijtuigenbelasting voor de periode 2026-2030. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd met een brief.
43
Gezondheid en Milieu: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 11 april 2024 (B-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand aan iedere vergadering van de Commissie Leefomgeving over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
44
Mobiliteit: Ingekomen brief Busbrug de Binding 24/7 open (C-agenda cie Ruimte 27-05-2024)
45
Mobiliteit: Samenvoegen ov-concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord (C-agenda Ruimte 27-05-2024)
De provincie Noord-Holland voegt de OV-gebieden Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord in 2028 samen tot één gebied: Noord-West Noord-Holland. Dit doet de provincie om de kwaliteit van het openbaar vervoer in Noord-Holland in de toekomst verder te kunnen verbeteren. De verwachting is dat dit vervoerders zal uitnodigen tot goede inschrijvingen bij de aanbesteding van de ov-concessie Noord-West Noord-Holland.
46
Mobiliteit: Verkenning Effecten Duurzame Energiedragers (C-agenda Ruimte 27-05-2024)
Naast elektriciteit en warmte zijn duurzame brandstoffen als derde grote categorie energiedragers nodig voor een klimaatneutrale samenleving. Onderzoekers van Royal HaskoningDHV en Studio Gear-Up concluderen dat duurzame brandstoffen nodig zijn om de klimaat- en energiedoelen van 2030 en daarna te halen. Ze concluderen verder dat de opgave dusdanig groot is dat Noord-Holland niet de luxe heeft om specifieke brandstoffen bij voorbaat uit te sluiten. Het college stuurt het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie, naar Provinciale Staten en verwerkt de inzichten in de aanpak voor de energietransitie.
47
Voorzieningen: Ophogen subsidieplafond verduurzamen dorps- en buurthuizen (C-agenda Leefomgeving 30-05-2024)
Er is €134.000,- over van een opdracht in het ontzorgingsprogramma uit 2023. Dit bedrag willen we toevoegen aan de openstaande en succesvolle subsidieregeling voor dorps- en buurthuizen. Zo kunnen we vanuit de provincie nog een aantal instellingen ondersteunen bij de verduurzaming van hun gebouw.
48
Wonen: SOK Convenant Toekomstbestendig Bouwen 2024 (C-agenda Ruimte 27-05-2024)
In 2022 heeft de provincie Noord-Holland het convenant Toekomstbestendig Bouwen ondertekend. In het convenant wordt de ambitie uitgesproken om de samenwerking verder te versterken. Daarom zijn de vier provincies (provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland (penvoerder), provincie Flevoland en provincie Utrecht) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierin nemen ze de rol van aanjager op zich voor een jaar. Die slagkracht is noodzakelijk, wil de implementatie van het Convenant en de realisatie van de woondeals geen vertraging oplopen. In dit jaar wordt verkend wat de beste manier is om het convenant in te richten.
49
IPO: BAC concept-agenda Financien en Openbaar bestuur 25 april 2024 (C-agenda Cie. Bestuur 30 mei 2024)
50
Landbouw: Reactie op pamflet van de landbouworganisaties en de brief van het agrarisch collectief (C-agenda Landelijk Gebied 27-05-2024)
Op 12 februari 2024 organiseerden LTO Noord, HAJK, Boeren in Actie en NMV een protestbijeenkomst bij het provinciehuis in Haarlem. Tijdens de ontvangst op de Dreef overhandigden zij een gezamenlijk opgesteld pamflet aan de gedeputeerden Kocken en Beemsterboer. Daarnaast ontvingen wij op 18 februari 2024 een brief van het agrarisch collectief Water, Land en Dijken.
Wij hebben het pamflet van LTO Noord, HAJK, Boeren in Actie en NMV en de brief van WLD zorgvuldig besproken en geven daar nu een reactie op.
51
Mobiliteit: Actualisatie Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Noord-Holland 2024-2030 (C-agenda Ruimte 27-05-2024)
Na een decennialange daling van het aantal verkeersslachtoffers in Noord-Holland[\[1\]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=nl-NL&rs=nl-NL&wopisrc=https%3A%2F%2Fprovincienoordholland.sharepoint.com%2Fteams%2FBEL-MOB-AV%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F336a25a67081470bac605a91a1ed2d5d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=418716A1-A0DF-8000-51F5-E89F41B71C97.0&uih=sharepointcom&wdlcid=nl-NL&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=a8d71100-f41f-06ab-c477-dfda3b00648f&usid=a8d71100-f41f-06ab-c477-dfda3b00648f&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fprovincienoordholland.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1710844495571&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1) neemt het aantal het laatste decennium helaas toe. Achter elk verkeerslachtoffer gaat veel leed schuil en de maatschappelijke kosten zijn hoog. De stijging moet in 2030 worden omgebogen tot een daling. In de Actualisatie Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2024- 2030 wordt daarom extra aandacht geschonken aan de kwetsbare groepen: fietsers en senioren met daarbij meerdere projecten gericht op gedrag, handhaving en infrastructuur. De aanpak is risico gestuurd, waarbij de middelen worden ingezet op locaties en groepen waar het risico op een ongeval met letsel het grootst is. Dit geldt zowel voor de investeringen in provinciale wegen, als de subsidies voor gemeentelijke wegen en verkeerseducatie.

1\. https://swov.nl/nl/nieuws/aanbevelingen-verkeersveiligheid-noord-holland
52
Mobiliteit: Uitvoeringsregeling verkeersveilige uitwegen (2024) (C-agenda Ruimte 27-05-2024)
De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen 2024 € 528.000 beschikbaar voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid op provinciale gebiedsontsluitingswegen met een snelheid van 80km/h. De subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen is
bedoeld om eigenaren en/of pachters met uitwegen op dit type provinciale wegen te stimuleren de perceelaansluitingen op de weg veiliger in te richten. Dat kan door het verwijderen van uitwegen, het samenvoegen van uitwegen of het veiliger vormgeven van uitwegen.
53
Mobiliteit: Visie Publieke Mobiliteit (A-agenda Ruimte 27-05-2024)
De provincie werkt samen met haar partners aan beter en betaalbaar openbaar vervoer, onder andere in de kleine kernen. Daarom investeert de provincie in nieuwe vormen van openbaar vervoer en in knooppunten die het overstappen op verschillende vormen van vervoer makkelijk maken. De provincie heeft hiervoor de Visie Publieke Mobiliteit voor Noord-Holland gemaakt. De conceptversie is de afgelopen maanden besproken met stakeholders. De provincie heeft de visie naar aanleiding van hun opmerkingen aangepast. De definitieve versie wordt nu door het College van Gedeputeerde Staten ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten.
54
Ruimte: Ontheffingsverzoek voor Kwadijk 16 in Edam-Volendam, probleemlocaties in dorpslinten (C-agenda Ruimte 27-05-2024)
Op 2 november 2021 hebben GS de notitie 'Probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en is er ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is aangegeven dat wij een positieve grondhouding hebben om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, indien die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het plan voor Kwadijk 16 te Edam-Volendam voldoet daaraan en daarom verlenen wij de ontheffing.
55
Ruimte: Stichting Samen Santpoort over AZC (C-agenda cie Ruimte 27-05-2024)