link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 23 januari 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:05
Voorzitter: Tessa van Wijnen
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 20 januari 2023) via het e-mailadres: efb@noord-holland.nl
U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (56.6MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
A-agenda PS-zaken (portefeuille CvdK Van Dijk)
4.a 13:50
PS zaken: Actualisatie Reglement van Orde PS en Statencommissie
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar de aanpassing van het Regelement van Orde voor de Statenperiode 2023-2027 bespreken, zodat deze kan worden vastgesteld in de Provinciale Statenvergadering van 6 februari.

Toelichting:
Gedurende de afgelopen Statenperiode hebben er op verschillende momenten wijzigingen plaatsgevonden in het gebruik van specifieke onderdelen van het Reglement van Orde van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Om een goede basis neer te zetten voor de nieuwe Statenperiode is het wenselijk het Reglement van Orde integraal te actualiseren. Het doel van deze wijziging is het Reglement van Orde kloppend met de gehanteerde praktijk te brengen, enkele deadlines voor instrumenten gelijk te trekken en daarmee een hanteerbaar reglement voor de nieuwe Statenperiode 2023-2027 te hebben.
5
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de C-agenda stellen)
6
B-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
6.a 14:20
IPO: Focus in de samenwerking - Adviesrapport AEF
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde het IPO conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid' bespreken. Er wordt gevraagd te reflecteren op de aanbevelingen in het conceptrapport, en daarbij expliciet stil te staan bij de aanbevelingen die betrekking hebben op de werkwijze van de AV en de betrokkenheid van Statenleden bij de vereniging.
De twee AV-leden Ayşe Er en Aukelien Jellema zullen de inbreng van de commissie EFB meenemen naar de algemene vergadering van het IPO.

Toelichting:
Het IPO-bestuur heeft in het voorjaar van 2022 opdracht gegeven aan AEF om te komen tot een nieuwe focus voor de samenwerking en tot voorstellen voor eventuele veranderingen in de structuur en de samenwerking ter ondersteuning daarvan. De samenwerking met de leden Algemene Vergadering (AV-leden) en de Staten is hier onderdeel van. Daarnaast ook om scherp te krijgen waar we als twaalf provincies gezamenlijk aan moeten werken en hoe we dat vervolgens slagvaardig organiseren. Het rapport zal met de staten worden besproken, de AV-leden zullen de reflecties in de AV vergadering van 7 maart inbrengen.
7
Rondvraag portefeuille gedeputeerde Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Stigter behorende punten uit de C-agenda stellen)
8
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
8.a 14:50
Cultuur: Afhandeling Motie 239-2021: Inbreng van de makers bij cultuurbeleid
Voorstel voor behandeling:
GS doet in haar brief aan PS het voorstel om motie M239-2022 af te doen. De commissie wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.

Toelichting:
PS hebben verzocht bij andere provincies na te gaan of er op het niveau van de cultuurregio's ruimte wordt gemaakt voor de inbreng van makers bij het beleid. Zeven provincies betrekken makers bij het cultuurbeleid en negen provincies betrekken makers bij regionale cultuurprofielen. In Noord-Holland zijn cultuurmakers betrokken bij het MRA Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed “Meer dan de delen” 2019-2024 en in Noord-Holland Noord is overleg gevoerd met culturele instellingen met betrekking tot het regionaal cultuurprofiel ”Zee aan ruimte, land vol cultuur”.
8.b 15:20
Organisatie: Afhandeling Motie 181-2022: Steunbetuiging nieuwe Transgenderwet
Voorstel voor behandeling:
GS doet  in haar brief aan PS over het uitvoeringsprogramma het voorstel om motie M181-2022 af te doen. De commissie wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.

Toelichting
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Tweede Kamer middels een brief laten weten dat zij de invoering van de nieuwe Transgenderwet van harte steunen. Dit naar aanleiding van een door Provinciale Staten op 10 oktober 2022 aangenomen motie.
8.c 15:50
Discussienota PvdA - Voorzieningen voor alle Noord-Hollanders
Voorstel voor behandeling:
U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie op pagina 3 met de indiener van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.
9
Rondvraag portefeuille gedeputeerde Kocken en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Kocken behorende punten uit de C-agenda stellen)
10
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
10.a 16:35
Sponsoring: Voortgang dierenwelzijn gesponsorde evenementen 2022
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde de rapportage 'dierenwelzijn Landbouwshow Opmeer 2022' bespreken. Gedeputeerde Staten vraagt de commissie een oordeel te geven over de toepassing van de uitgangspunten voor evenementensponsoring en in het bijzonder de maatregelen om dierenwelzijn tijdens gesponsorde evenementen te bevorderen.

Toelichting:
De provincie Noord-Holland stimuleert gesponsorde evenementen om te verduurzamen, bijvoorbeeld op het gebied van (her)gebruik van grondstoffen, voedselverspilling, energiebesparing, vervoersstromen, impact op natuur, gezondheid en (verbetering van) dierenwelzijn. Bij sommige evenementen spelen dieren een rol, bijvoorbeeld bij de Landbouwshow Opmeer. Op verzoek van PS rapporteren deze evenementen jaarlijks over de maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren.
11
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de C-agenda stellen)
12
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
12.a
Bestuur: Werkbezoek Murcia (C-agenda EFB 23-01-2023)
Van 14 t/m 16 juli 2022 brachten de commissaris van de Koning en de gedeputeerden Loggen en Zaal een werkbezoek aan de regio Murcia. Doel van het bezoek was de basis te leggen voor interregionale samenwerking zoals ook in de Europastrategie 2022-2030 als provinciale doelstelling is vastgelegd. Het verslag van het werkbezoek, inclusief een overzicht van de gemaakte afspraken, wordt aangeboden aan Provinciale Staten.
12.b
Economie: Jaarverslagen 2021 adviescommissies detailhandel (C-agenda EFB 23-01-2023)
In het Detailhandelsbeleid Noord-Holland is geborgd dat er twee Regionale Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Gemeenten kunnen het advies van de commissie gebruiken bij het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van nieuwe detailhandelsontwikkelingen, en het voorkomen van uitbreidingen die een potentieel negatief effect hebben op de detailhandelsstructuur. Daarnaast vervullen de commissies een rol op het gebied van kennisdeling. De commissies leggen hun activiteiten vast in een jaarverslag.
12.c
Economie: Stand van zaken instrumentarium arbeidsmarkt en onderwijs (C-agenda EFB 23-01-2023)
Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de stand van zaken instrumentarium Arbeidsmarkt & Onderwijs, waaronder de voortgang van de agenda van de Werkambassadeur. De werkambassadeur besteedt met name aandacht aan het versterken en inzetten van de structuur van Publiek-Private Samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs bij innovatie, leven lang ontwikkelen, behouden en vergroten van het aantal technische vakmensen, techniekpromotie en inclusiviteit.
Gedeputeerde Staten hebben ook kennisgenomen van de voorbereiding van een UVR campusontwikkeling, de arbeidsmarktmonitor 2022 en de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO). De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat er op basis van de huidig begrote investeringen in duurzaamheid en
energietransitie er jaarlijks maximaal 12.000 VTE nodig zijn in geheel Noord-Holland. De studie raamt het potentiële extra arbeidsaanbod op 18 duizend werknemers.
12.d
Economie: Afronding evaluatie uitvoeringsregeling Winkelgebieden (C-agenda EFB 23-01-2023)
De regeling HIRB+ Toekomstbestendige Winkelgebieden draagt bij aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelstructuur door onder andere het terugdringen van leegstand en het opzetten of verbeteren van samenwerking. De regeling is geëvalueerd en wordt op basis van de aanbevelingen aangescherpt, verbreed en in 2023 voortgezet.
12.e
Economie: HIRB+ uvr Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) 2023 (C-agenda EFB 23-01-2023)
De HIRB+ uvr Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties 2023 is opengesteld voor procesmaatregelen als onderzoek, visievorming en het organiseren van beheer en duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen en havens.
13
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
13.a
Financiën: Nazorgfonds gesloten stortplaatsen: jaarrekening 2021 (C-agenda EFB 23-01-2023)
Ingevolge de nazorgregeling in de Wet milieubeheer is de provincie na sluiting van een stortplaats belast met de eeuwigdurende nazorgverplichting. Voor de uitvoering van de nazorgverplichtingen is het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland ingesteld. Het college van GS stelt jaarlijks de begroting en de tabel met doelvermogens vast. Het college stelt tevens jaarrekeningen vast.
13.b
Financiën: Nazorgfonds gesloten stortplaatsen: begroting 2023 (C-agenda EFB 23-01-2023)
Ingevolge de nazorgregeling in de Wet milieubeheer is de provincie na sluiting van een stortplaats belast met de eeuwigdurende nazorgverplichting. Voor de uitvoering van de nazorgverplichtingen is het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland ingesteld. Het college van GS stelt jaarlijks de begroting en de tabel met doelvermogens vast.
13.c
Erfgoed: Ondersteuningsverzoek stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht (C-agenda EFB 23-01-2023)
De stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht heeft de ambitie de Utrechtse Heuvelrug inclusief brede randzones daarvan en een aanzienlijk deel van het stuwwallengebied van het Gooi te laten benoemen tot UNESCO Global Geopark. Om dit te realiseren doet de men een beroep op onder andere de provincie Noord-Holland voor financiële en/of personele ondersteuning. In de afgelopen maanden is de besluitvorming voorbereid over de vraag of de provincies een structurele bijdrage aan het initiatief gaan leveren. De provincies Utrecht en Noord-Holland hebben dit in gezamenlijkheid gedaan, en komen tot het besluit geen structurele steun te verlenen aan de stichting voor het verwerven en continueren van de status UNESCO Global Geopark.
13.d
Erfgoed: Quickscan klimaatrisico’s voor erfgoed (C-agenda EFB 23-01-2023)
Noord-Holland heeft als eerste provincie de risico’s van klimaatverandering voor het erfgoed in kaart gebracht. De kaarten zijn
te raadplegen via het portaal interactieve kaarten op de provinciale website.
13.e
Financiën: Jaarplan 2023 Interne Audit (C-agenda EFB 23-01-2023)
Gedeputeerde Staten (GS) voeren op grond van artikel 217a, eerste lid, van de Provinciewet periodiek onderzoek uit naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Het Jaarplan 2023 Interne Audit beschrijft de voorgenomen GS-onderzoeken voor dit jaar.
13.f
Circulaire economie: Aanstelling circulair ambassadeur (C-agenda EFB 23-01-2023)
In de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 is opgenomen dat de provincie een circulair ambassadeur aanstelt voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie. De circulair ambassadeur is de vertegenwoordiger van de provinciale belangen op het gebied van circulaire economie richting het Noord-Hollandse bedrijfsleven. De ambassadeur inspireert, stimuleert en ondersteunt ondernemers in Noord-Holland om aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Gedeputeerde Staten stellen de heer Leon van Ast aan als circulair ambassadeur van de provincie Noord-Holland voor de periode van 1 december 2022 tot en met 1 december 2024.
13.g
NZKG/Zeehavens/Ruimte/Wonen/Leefbaarheid/Economie: Reactie gemeente Beverwijk op Nota Zeehavens (C-agenda M&B 01-12-2022 - te betrekken bij agendapunt 4a - C-agenda NLG en RWK 16-01-2023 en EFB 23-01-2023)
13.h
Energie/Economie: Uitvoeringsregeling subsidie aardwarmte-onderzoek Noord-Holland 2022 (C-agenda RWK 16-01-23 -leidend- en EFB 23-01-23)
In 2050 wil de provincie klimaatneutraal zijn en moet de economie circulair zijn. Om deze doelen te halen moeten we onder andere af van het aardgas en op zoek naar alternatieve warmtebronnen. Een van de belangrijkste alternatieve warmtebronnen is aardwarmte. Gezien de beperkte kennis van de aardwarmtepotentie in de ondergrond in de MRA, stellen Gedeputeerde Staten een subsidieregeling vast voor gebiedsgericht seismisch onderzoek in de MRA.
13.i
Circulaire economie: Uitvoeringsregeling subsidie circulaire ketensamenwerking Noord-Holland 2022. (C-agenda EFB 23-01-2023)
Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie circulaire ketensamenwerking Noord-Holland 2022 met een subsidieplafond en de openstelling voor 2023 vast. Met deze regeling kunnen Noord-Hollandse bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen een subsidie ontvangen voor het opzetten van ketensamenwerking om een circulair product of dienst te kunnen aanbieden. De provincie stimuleert bedrijven om samen te werken om grondstofketens te sluiten, omdat samenwerking binnen en/of tussen product- en materiaalketens essentieel is voor efficiënter en dus minder grondstofgebruik.
14
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
14.a
Energie: Alliander N.V.: brief inzake participatie Staat (C-agenda EFB 23-01-2023)
Alliander heeft haar aandeelhouders, waaronder de provincie Noord-Holland, een brief gestuurd over afspraken die zijn gemaakt met de Staat over een mogelijke toekomstige participatie van de Staat in Alliander. Deze afspraken worden binnenkort aan de aandeelhouders voorgelegd voor het verlenen van goedkeuring. GS sturen deze brief ter informatie door naar PS.
14.b
Subsidies algemeen: Programmering Evaluatiekader subsidies 2023 (C-agenda EFB 23-01-2023)
Op 14 januari 2019 heeft PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader lag de programmering van subsidie-evaluaties voor 2023 ter besluitvorming voor. De resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname voorgelegd aan Provinciale Staten.
15
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
15.a
Archief/PS-zaken: GS-reactie Rekenkamerrapport Praktijk van de Wob in NH (C-agenda EFB 23-01-2023)
De Randstedelijke Rekenkamer heeft de praktijk van de Wob bij de provincie Noord-Holland onderzocht en heeft hierover een Nota van bevindingen opgesteld. Op verzoek van Provinciale Staten heeft Gedeputeerde Staten hierop een reactie opgesteld en aan Provinciale Staten toegestuurd.
15.b
PS-zaken: Ingekomen brief min BZK inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers (C-agenda EFB 23-01-2023)
15.c
Communicatie: Wijziging en openstelling 2023 Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken Noord-Holland (C-agenda EFB 23-01-2023)
Gedeputeerde Staten stellen een subsidieregeling open voor aanvragen in het thema eren en herdenken. De uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken Noord-Holland 2022 wordt gewijzigd en wordt voor 2023 opengesteld met een plafond van 80.000 Euro.
15.d
PS-zaken/referendum: afschrift beslissing op bezwaar stichting Windalarm (C-agenda EFB 23-1-2023)
15.e
GS-zaken: Afschrift brief GS aan BZK over financiële weerbaarheid NH gemeenten (C-agenda EFB 23-01-2023)
16
C-agenda Algemeen
16.a
Gezondheid en sport: JOGG roept op borg de gezonde samenleving ook in provinciaal beleid.docx (C-agenda's NLG 16-01-2023 en EFB 23-01-2023))
16.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 65 (C-agenda alle commissies)
16.c
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 66 (C-agenda alle commissies)
17
Sluiting