link naar deze pagina

Economie, Energie & Bestuur (2015-2019) - 11 februari 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: Rosan Kocken
Toelichting: Voorafgaande aan de vergadering zal van 18.00 uur tot 19.00 uur een technische briefing worden gehouden voor alle Staten- en duoleden over het concept Klimaatakkoord in de Statenzaal.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (24.8MB)
Algemene documenten:

0
Technische briefing voor alle Statenleden- en duo leden over het concept Klimaatakkoord
1 19:00
Opening en mededelingen
2
Inloophalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
4
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Remkes behorende punten uit de c-agenda stellen)
5
Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen)
6 19:35
B-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
6.a
Klimaat: Brief van GS aan PS inz. Ontwerp van het Klimaatakkoord (B-agenda alle commissie in februari).
Voorstel voor behandeling:
Concreet wordt aan de commissies gevraagd kennis te nemen van het
Ontwerp van het Klimaatakkoord, de punten die GS hebben ingebracht
en aan te geven of er aanvullende punten zijn vanuit de portefeuille van uw commissie.
Hierbij geldt opnieuw, net als bij de ronde van eind november/begin december, dat wij onze
inbreng aan het IPO leveren, dat IPO hieruit een gezamenlijke reactie
namens de provincies opstelt en dat IPO één van de deelnemende
partijen aan het opstellen van een Klimaatakkoord is. Het is met name
van belang om in dit stadium aan te geven welke punten voor de
provincies zo zwaar wegen dat ze een breekpunt kunnen worden.
6.b
Rondvraag portefeuille dhr. Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Tekin behorende punten uit de c-agenda stellen)
6.c
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Uitwerking motie 47-2018 culturele instellingen en evenementen (B-agenda EEB 11/2/2019)
Voorstel voor behandeling:
U wordt gevraagd om het uitwerkingsvoorstel te bespreken en aan te geven of u akkoord gaat met het voorstel en daarmee motie 47-2018 als afgehandeld beschouwt. In dat geval zullen de uitvoeringsregelingen
verder uitgewerkt worden voor besluitvorming door GS.
6.d
Erfgoed: verzoek tot agendering Adempauze sloop stolpen (op verzoek van D66, PvdA, GL, VVD en CDA wordt dit punt geagendeerd)
Toelichting van de agenderende partijen:
In de commissie EEB van 17 september 2018 is in een discussienota (deze "oude discussienotitie" is voor de volledigheid bijgevoegd) aandacht gevraagd voor een nog betere bescherming van de stolpen, inclusief de mogelijkheid van een adempauze.
Daarop is door GS een groot aantal maatregelen gepresenteerd dat zeker bijdraagt aan deze bescherming. Maar de mogelijkheid van een adempauze kan nog beter verankerd worden.
Daarom wordt GS verzocht om in de komende vergadering van de commissie EEB van 11 februari, de commissie bij te praten over de voortgang op dat punt, en expliciet aan te geven hoe de voorgestelde adempauze verankerd kan worden, bijvoorbeeld door daarover iets in de PRV op te nemen, zodat daar vervolgens in de commissie over van gedachten kan worden gewisseld.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
8 21:15
Sluiting
9
C-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
9.a
Economie: Brief GS aan PS inz. Resultaat Breedband buitengebied Noord-Holland (C-agenda EEB 11 februari 2019)
9.b
Economie: Brief GS aan PS inz. Evaluatie detailhandelsbeleid 2015-2020 (c-agenda EEB 11-2-2019)
10
C-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
10.a
Circulaire economie: Brief GS aan PS inz. Voortgangsrapportage Actieagenda Circulaire Economie 2017-2020 (C-agenda EEB 11 februari 2019).
10.b
Energie: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling Warmtetransitie in de gebouwde omgeving (C-agenda EEB 11-2-2019 en C-agenda R&W 25-2-2019)
10.c
Erfgoed: Brief GS aan PS inz. Definitieve herijking provinciaal erfgoedregister in de gemeente Hollands Kroon (C-agenda EEB 11-2-2019)
10.d
NZKG/bestuur: Brief GS aan PS inz. bestuurlijke aanwezigheid Amsterdam bij regionale overleggen (C-agenda M&F en EEB 11-2-2019).
10.e
Water/ Energie: Energieverkenning IJsselmeergebied
10.f
Klimaat/ressen: Brief cie MER aan PS inz. regionale energiestrategie en milieueffectrapportage (C-agenda alle commissies februari 2019)
10.g
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. Beslissing op Wob-verzoek geheimhouding vertrouwelijkheid van stukken (c-agenda EEB 11-2-2019)
10.h
Duurzame energie: Brief van GS aan PS inz. Beantwoording vragen hr. Van der Sluijs subsidie Duurzaamheidsinitiatieven (C-agenda EEB 11-2-2019)
10.i
Recreatie: Brief GS aan PS inz. uitstel reactie op initiatiefvoorstel van de fractie D66 Next Step een recreatie netwerk NH (behandeling na de verkiezingen).
11
C-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)
12
C-agenda Communicatiebeleid, integriteit, PS/GS zaken, juridische zaken en intern. betrekkingen/public affairs
13
C-agenda Algemeen
13.a
Ruimte: Lakmoesproef voor het omgevingsbeleid (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) (C-agenda R&W, NLWM, EEB en M&F)
13.b
Europastrategie: Brief GS aan PS rapportage 2018 Europastrategie Noord-Holland (C-agenda M&F en EEB 11-2-2019, NLWM en R&W 25-2-2019)
13.c
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht januari 2019 (c-agenda M&F en EEB 11-2-2019 en NLWM en R&W 25-2-2019)