link naar deze pagina

Commissie Landelijk gebied - 12 februari 2024

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Chris Vonk
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek als digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Landelijk Gebied.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 9 februari) bij commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Algemene documenten:

0.a
Technische Briefing Kaderrichtlijn Water (11:00 - 11:45)
0.b
Technische briefing over faunabeheer en schadevergoedingen (12:30 - 13:30)
De technische briefing bevat de onderwerpen:
Faunaschade, door Bij12
Vergunningverlening en toezicht en handhaving, door de omgevingsdienst Noord Holland Noord.
Faunabeheer door de Faunabeheereenheid Noord-Holland.
1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen
3 13:30
Inspreekhalfuur
4
A-agenda Algemeen
4.a 14:00
Financiën: Eerste begrotingswijziging 2024 (A-agenda alle commissies: cie Landelijk gebied en Ruimte 12 februari en cie Bestuur en Leefomgeving 15 februari 2024)
Toelichting:
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging (EBW) omvat een bijstelling van de begroting 2024.

Voorstel voor behandeling:
Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 4 maart 2024.
De commissie Landelijk Gebied adviseert over de onderwerpen die tot de portefeuille van deze commissie horen.
De voordracht EBW staat tevens geagendeerd voor de commissies Bestuur, Ruimte en Leefomgeving.
5
Rondvraag gedeputeerde Kocken
6
B-agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer, PPLG en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer)
6.a 14:30
PPLG: Stand van zaken PPLG (B-agenda Landelijk Gebied 12-02-2024)
Toelichting:
Maandelijks informeert het College Provinciale Staten over de stand van zaken van het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG). In de brief benoemen we de belangrijkste ontwikkelingen.

Behandelvoorstel: De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG.
6.b 15:30
Agenderingsverzoek C naar B Partij voor de Dieren: Faunabeheerplan Vos 2024-2029
Toelichting:
Het Faunabeheerplan Vos 2024-2029 is door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) op1 november 2023 bij GS ter goedkeuring ingediend. GS hebben besloten dit plan goed te keuren. Het plan behandelt de bestrijding van de vos ter bescherming van weidevogels en andere grond broedende vogelsoorten. 

Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met de gedeputeerde het agendaverzoek bespreken.
7
Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
8
Sluiting
9
C-Agenda Cultureel erfgoed
9.a
Cultureel Erfgoed: Ingekomen brief Stichting Mooi Tuindorp Keverdijk inzake Dreigende Sloop Huibert van Eijkenstraat Naarden (C-agenda Landelijk Gebied 12-02-2024)
9.b
Cultureel Erfgoed: Ingekomen brief van 11 Duitse/Deense en Nederlandse NGO’s naar UNESCO inzake besluit van UNESCO’s Werelderfgoed Comité over de Waddenzee (C-agenda Landelijk Gebied 12-02-2024)
9.c
Cultureel erfgoed: Kadernota2025 - Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies (C-agenda cie Landelijk Gebied 12-02-2024)
10
C-Agenda Landbouw, Visserij, Faunabeheer en Dierenwelzijn
10.a
Visserij: Nieuwsbrief Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur (C-agenda Landelijk Gebied 12-02-2024)
10.b
Faunabeheer: Wijziging Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland (C-agenda Landelijk Gebied 12-02-2024)
Gedeputeerde Staten wijzigen de Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland. Het 20% eigen risico wat wordt ingehouden voor zover het betreft ganzenschade wordt verlaagd naar 5%. Ten aanzien van schadetegemoetkomingen op gronden waarvoor een (erf)pachtovereenkomst met beperkingen geldt, wordt een tekstuele correctie doorgevoerd.
11
C-Agenda Natuur, Landschap en Water
11.a
Natuur: Ingekomen brief van Fauna Haarlemmermeer (C-Agenda cie. Landelijk Gebied 12-02-2024)
11.b
Water: Openstelling 2024 Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022 (C-agenda Landelijk Gebied 12-02-2024)
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is aangegeven dat de provincie het verbeteren van de kwaliteit van zwemlocaties en het ontwikkelen van nieuwe locaties stimuleert. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022’ levert hieraan een bijdrage. Het subsidieplafond voor 2024 wordt vastgesteld op € 150.000,- en de indieningstermijn is de periode van 21 februari 2023 tot en met 1 oktober 2024. Het GS-besluit houdt alleen openstelling in 2024 in. Jaarlijks zal bekeken worden of de openstelling gecontinueerd wordt.
12
C-Agenda Algemeen
12.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 78 - 23 januari 2024 (C-agenda alle commissies 12-02-2024 en 15-02-2024)
12.b
IPO: BAC agenda Landelijk Gebied - 1 februari 2024 (C-agenda Landelijk Gebied 12-02-2024)
12.c
IPO: BAC verslag Landelijk Gebied - 16 november 2023 (C-agenda Landelijk Gebied 12-02-2024)