link naar deze pagina

Mobiliteit & Financiën (2015-2019) - 11 februari 2019

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Hein Struben
Toelichting: Deze commissievergadering begint om 12:00 uur.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/


Bundel:
pdf Agendabundel (283.4MB)
Algemene documenten:

IPO: Brief GS aan PS inz. nieuwe samenstelling IPO-bestuur (t.z.t. C-agenda)
De voorzitter van het IPO is bezig met de samenstelling van een nieuw IPO-bestuur, dat zal aantreden nadat de nieuwe provinciebesturen bekend zijn. In dat kader heeft hij de twaalf provincies gevraagd naar welke inhoudelijke portefeuilles de voorkeur uitgaat.
1 12:00
Opening en mededelingen
2
Terug- en vooruitblik
Commissieleden krijgen bij dit agendapunt de gelegenheid om terugkoppeling te geven van werkbezoeken waarbij zij aanwezig zijn geweest.
2.a
Terugkoppeling werkbezoeken
Commissieleden krijgen bij dit agendapunt de gelegenheid om terugkoppeling te geven van werkbezoeken waarbij zij aanwezig zijn geweest.
2.b
Vooruitblik komende vergaderingen
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen. Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen.
3 12:05
Inloophalfuur
4 12:35
Vaststelling agenda, verslag vorige vergadering, langetermijnagenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
5
A-agenda Algemeen
5.a 12:40
Eindrapport van de evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer en de Programmaraad
Bij dit eindrapport is het college van GS niet betrokken. Het betreft een voordracht van en voor PS. De besluittekst in het ontwerpbesluit is afgestemd met de drie andere provincies. De besluiten dienen gelijkluidend te zijn in de vier Staten.
6 13:10
A-agenda Financiën
Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.
6.a
Voordracht eerste begrotingswijziging 2019
7 13:40
A-agenda Mobiliteit
Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.
7.a
Provinciaal lnpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg N241
7.b
PIP brug Ouderkerk
7.c
Multimodaal bereikbaarheidspakket corridor Amsterdam-Hoorn
7.d
Initiatiefvoorstel CU-SGP Kwetsbare verkeersdeelnemers
8 16:00
B-agenda Mobiliteit
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
8.a
Discussienota agenda mobiliteit
9 16:30
B-agenda Algemeen
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
9.a
Klimaat: Brief van GS aan PS inz. Ontwerp van het Klimaatakkoord (B-agenda alle commissies)
Voorstel voor behandeling:
Concreet wordt aan de commissies gevraagd kennis te nemen van het
Ontwerp van het Klimaatakkoord, de punten die GS hebben ingebracht
en aan te geven of er aanvullende punten zijn vanuit de portefeuille van uw commissie.
Hierbij geldt opnieuw, net als bij de ronde van eind november/begin december, dat wij onze
inbreng aan het IPO leveren, dat IPO hieruit een gezamenlijke reactie
namens de provincies opstelt en dat IPO één van de deelnemende
partijen aan het opstellen van een Klimaatakkoord is. Het is met name
van belang om in dit stadium aan te geven welke punten voor de
provincies zo zwaar wegen dat ze een breekpunt kunnen worden.
10
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk
11
Rondvraag portefeuille dhr. Loggen
12
Rondvraag portefeuille mw. Post
13
C-agenda Mobiliteit
13.a
Milieu / Mobiliteit: Afschrift aan PS. Brief Waddeneilanden gemeenten aan Tweede Kamer over gezonken zeecontainers Waddenzee (C-agenda NLWM 25-02-2019 en M&F 11-02-2019)
13.b
Milieu / Mobiliteit: Afschrift brief Kimo aan Tweede kamer en Eerste kamer over gezonken zeecontainers Waddenzee (C-agenda NLWM 25-02-19 en M&F 11-02-19)
13.c
Mobiliteit: brief Electrische Museumtramlijn Amsterdam (C-agenda M&F 11-02-2019)
13.d
Mobiliteit: Brief Motie continuering deelname stuurgroep Duinpolderweg (C-agenda M&F 11-02-2019)
13.e
Mobiliteit: Trajectbenadering N244-N246: Brief naar PS met kenmerk 1165275/1165278 (C-agenda M&F 11-2-2019)
13.f
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Plan van Aanpak Landschapsplan Stelling van Amsterdam verbinding A8 A9 (C-agenda M&F 11-02-2019)
13.g
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 & provincie NH (C-agenda M&F 11-02-2019)
13.h
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Voortgangsrapportage tertiaal 3 2018 N23 Westfrisiaweg (C-agenda M&F 11-02-2019)
13.i
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Stand van zaken en datum ingebruikname Leeghwaterbrug (C-agenda M&F 11-02-2019)
14
C-agenda Audit
14.a
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 september 2018 (C-agenda M&F 11-02-2019)
15
C-agenda Overig
15.a
Europastrategie: Brief GS aan PS rapportage 2018 Europastrategie Noord-Holland (C-agenda M&F en EEB 11-2-2019, NLWM en R&W 25-2-2019)
15.b
Randstedelijke Rekenkamer: Nevenfuncties leden Randstedelijke Rekenkamer (C-agenda M&F 11-02-2019)
15.c
Randstedelijke Rekenkamer: Opgave BTW Compensatiefonds 2018 (C-agenda M&F 11-02-2019)
15.d
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht januari 2019 (c-agenda M&F en EEB 11-2-2019 en NLWM en R&W 25-2-2019)
15 .e
Klimaat/ressen: Brief cie MER aan PS inz. regionale energiestrategie en milieueffectrapportage (C-agenda alle commissies februari 2019)
15 .f
NZKG/bestuur: Brief GS aan PS inz. bestuurlijke aanwezigheid Amsterdam bij regionale overleggen (C-agenda M&F en EEB 11-2-2019).