link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 20 februari 2023

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 12:15
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: Fabian Zoon
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 17 februari 2023) via het e-mailadres: efb@noord-holland.nl
U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (75.1MB)
Algemene documenten:

1 12:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 12:20
Afscheid Duo-commissieleden
4 12:30
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
\- Bernt Schneiders\, voorzitter Bevrijdingspop Haarlem
5 12:50
A-agenda PS zaken (portefeuille CvdK Van Dijk)
5.a
PS-zaken: Bespreking Fractiebijdragen (A-agenda EFB 20-02-23)
Toelichting:
Op grond van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland moet elke door een
Statenfractie in het leven geroepen stichting fractieondersteuning verantwoording afleggen over
de door de provincie aan haar verstrekte subsidievoorschotten.

Voorstel voor behandeling:
De voordracht met elkaar en de CdK bespreken en adviseren aan PS of de voordracht aanleiding geeft om hierover wensen en bedenkingen ter kennis van de voorzitter (CdK) te brengen.
5.b
Randstedelijke Rekenkamer: 1e begrotingswijziging 2023 Randstedelijke Rekenkamer voor zienswijze (A-agenda EFB 20-02-23)
Toelichting:
PS van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben ingestemd met het Statenvoorstel: Naar een toekomstbestendige Randstedelijke Rekenkamer. Daarmee is besloten tot het structureel verhogen van de bijdrage aan de Randstedelijke Rekenkamer met € 250.000. In deze begrotingswijziging is de definitieve bijdrage voor de provincies over 2023 opgenomen en de verhoging van de structurele bijdrage verwerkt.

Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS of u al dan niet een zienswijze wilt indienen op 1e begrotingswijziging van Randstedelijke Rekenkamer 2023
De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 6 maart 2023.
6
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de C-agenda stellen)
7 13:10
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (portefeuille gedeputeerde Kocken)
7.a
Financiën: Eerste Begrotingswijziging 2023 (A-agenda's EFB, M&B 20-2-2023 & NLG 13-02-23)
Toelichting:
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2023.

Voorstel voor behandeling:
Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 6 maart 2023.
De commissie EFB adviseert over de begrotingswijziging vanuit de financiën algemeen. De besluiten die betrekking op het vakgebied van de commissies NLG en M&B worden in die commissies besproken
7.b
Financiën: Verhogen krediet strategische grondaankopen (A-agenda EFB 20-02-23 & C-agenda NLG 13-02-23)
Toelichting:
Een van de instrumenten voor het realiseren van de provinciale doelen is de inzet van grondbeleid. Daartoe hebben PS een krediet toegekend voor strategische grondaankopen. Voorgesteld wordt om het kredietplafond te verhogen naar een maximum van €60 miljoen.

Behandelvoorstel:
Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 6 maart 2023.
Bij dit punt zijn ook de leden van de commissie NLG uitgenodigd.
8 14:00
A-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (portefeuille gedeputeerde Stigter)
8.a
Financiën/Energie: Alliander, Afsprakenkader januari 2023 (A-agenda EFB 20-02-23 & C- Agenda RWK 13-02-23)
Toelichting:
Alliander heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de Staat om het vermogen van Alliander te versterken. Deze gesprekken hebben geleid tot een Afsprakenkader, waarin de voorwaarden van een toekomstige aandelenparticipatie door de Staat in Alliander zijn opgenomen. Het te zijner tijd door de Staat in te brengen vermogen zal door Alliander worden aangewend voor de fors oplopende investeringen in de energietransitie. Gezien de belangen zijn GS voornemens in te stemmen met dit Afsprakenkader. Dit voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van GS te brengen.

Behandelvoorstel:
Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 6 maart 2023.
Bij dit punt zijn ook de leden van de commissie RWK uitgenodigd.
9
Rondvraag portefeuille gedeputeerde Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Stigter behorende punten uit de C-agenda stellen)
10 14:30
A-agenda Algemeen (portefeuille gedeputeerde Olthof)
10.a
MRA: Termijnagenda MRA (A-agenda EFB 20-02-23)
Toelichting:
Op 22 november 2022 ontving de provincie Noord-Holland de Termijnagenda voor het jaar 2023. Het MRA-bestuur verzocht om wensen en opvattingen te formuleren en die mee te geven aan de bestuurder die namens de provincie zitting heeft in de Algemene Vergadering van de MRA.

Behandelvoorstel:
Met elkaar de termijnagenda en de voorgestelde reactie van GS aan de MRA bespreken. Dit wordt als advies doorgestuurd ter behandeling van PS van 6 maart.
11 14:55
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
11.a
Subsidies: Afdoening motie ondersteuning "warme kamers" in Noord-Holland (B-agenda EFB 20-02-23)
Toelichting:
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de op 19 december 2022 aangenomen motie M251-2022 ‘Ondersteuning warme kamers in Noord-Holland’.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd met deze motie in te stemmen, waarna de motie via het presidium zal worden afgedaan in PS.
11.b
Organisatie: Afdoening motie 202-2022 duurzaam doorhappen (B-agenda EFB 20-02-23)
Toelichting:
Provinciale Staten vragen in motie 202-2022 standaard plantaardige gerechten te serveren tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten, met de mogelijkheid om van tevoren andere eetwensen door te geven. Om de motie uit te voeren zullen wij vanaf 1 januari 2023 bij door de provincie georganiseerde bijeenkomsten aangeven dat de provincie standaard plantaardige gerechten serveert. In de uitnodiging bieden wij genodigden de mogelijkheid om andere eetwensen door te geven.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd met deze motie in te stemmen, waarna de motie via het presidium zal worden afgedaan in PS.
12
Rondvraag portefeuille gedeputeerde Kocken en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Kocken behorende punten uit de C-agenda stellen)
13 15:15
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (portefeuille gedeputeerde Zaal)
13.a
Pallas: Verzoek Pallas voor goedkeuring fusie met NRG en verlenging en aanpassing overeenkomst van geldlening en pandrecht (B-agenda EFB 20-02-23)
Toelichting:
Pallas is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. De stichting heeft de provincie verzocht om goedkeuring te verlenen voor de voorgenomen fusie met de Stichting NRG en akkoord te gaan met verlenging en aanpassing van de overeenkomst van geldlening en pandrecht. GS zijn voornemens om goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen fusie en akkoord te gaan met verlenging en aanpassing van de overeenkomst tot geldlening en pandrecht. Dit voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld hun hun opmerkingen ter kennis van GS te brengen.

Behandelvoorstel:
Bijgevoegde brief met bijlagen met elkaar en de gedeputeerde bespreken.
13.b
Economie: Voortgang Datacenterstrategie 2022-2024 en afdoen moties M9 & M10-2022 (B-agenda EFB 20-02-23)
Toelichting:
Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024. Dit zal worden besproken met de Statencommissie.
Hiernaast worden in de brief aan PS twee afdoeningsvoorstellen gedaan voor de Moties M9-2022 en M10-2022 die beide gaan over hyperscales.

Behandelvoorstel:
Met elkaar en de gedeputeerde de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024 te bespreken. Hiernaast wordt de commissie gevraagd met de moties M9 & M10-2022 in te stemmen, waarna de moties via het presidium zullen worden afgedaan in PS.
13.c
Europa: Afdoen motie M132-2022 lobby aanpassing Europese staatssteunregeling (B-agenda EFB 20-02-23)
Toelichting\|
Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie. De motie gaat in op de mogelijkheden die er op dit moment zijn om agrariërs te vergoeden voor het leveren van maatschappelijke diensten. Daarnaast komt de lobby in Europa aan bod en zetten wij uiteen wat er nu al gebeurt.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd met deze motie in te stemmen, waarna de motie via het presidium zal worden afgedaan in PS.
13.d
Sponsoring: Evaluatie evenementensponsoring 2020-2022 (B-agenda EFB 20-02-23)
Toelichting:
In 2019 heeft de provincie de uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 vastgesteld. Eind 2022 zijn de doelstellingen getoetst en de resultaten geëvalueerd. Afgelopen drie jaar hebben veel evenementen te maken gehad met de invloed van corona. Daardoor konden veel evenementen niet doorgaan. Toch hebben we in deze periode in heel Noord-Holland veel evenementen kunnen ondersteunen en hebben we -vooral in 2022- veel van onze doelstellingen kunnen realiseren.

Behandelvoorstel:
Met elkaar en de gedeputeerde de evaluatie ‘evenementensponsoring 2020-2022’ bespreken.
14
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de C-agenda stellen)
15 17:10
Tweede deel B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
15.a
Discussienota PvdD - Reflectie Regenboogbeleid Provincie Noord-Holland (B-agenda EFB 20-02-23)
Voorstel voor behandeling:
U kunt de discussienota, en met name de vragen aan de commissie op pagina 3 met de indiener van de discussienota, met elkaar en met de gedeputeerde bespreken. De indiener van de discussienota krijgt hierbij 2 minuten de tijd om de discussienota toe te lichten en aan het einde tijd om de discussie te concluderen en hier een eventueel vervolg aan te geven.
16
Sluiting
17
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (portefeuille gedeputeerde Kocken)
17.a
Financiën: Update portfolio PDENH - faillissement 30Mhz B.V. (C-agenda EFB 20-02-23)
Het provinciale Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (‘PDENH’) heeft in 2021 financiering verstrekt aan het bedrijf 30Mhz B.V. vanwege haar bijdrage aan een duurzame en efficiënte agrarische sector. Via bijgaande brief informeert het college Provinciale Staten dat de rechtbank in Amsterdam 30Mhz op 2 januari 2023 failliet heeft verklaard.
17.b
Erfgoed: Subsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2022 (C-agenda EFB 20-02-23)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de restauratiesubsidies voor rijksmonumenten in 2022.
17.c
Erfgoed: Vaststellen NH waarderingskaart voor stolpboerderijen (C-agenda EFB 20-02-23)
Gedeputeerde Staten stellen de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen vast, merken het hierin opgenomen onbeschermde historische stolpenbestand aan als karakteristiek en daarmee in beginsel als behoudenswaardig
18
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (portefeuille gedeputeerde Zaal)
18.a
Economie: Update digitale economie (C-agenda EFB 20-02-23)
Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van het beleid voor digitale economie.
18.b
Bestuur: Verkenning Sterke gemeenten, sterke regio's (C-agenda EFB 20-02-23)
In 2022 hebben Gedeputeerde Staten een verkenning gedaan naar sterke gemeenten en sterke regio’s. Aanleiding is de vraag of gemeenten en regio’s de taken van de huidige en toekomstige opgaven aankunnen en zo niet, dat dit mogelijk ook effect heeft op de kwaliteit van het openbaar bestuur. Provinciale Staten worden daarover door middel van een brief geïnformeerd.
18.c
Arbeidsmarkt & Onderwijs: Verkenningen laaggeletterdheid (C-agenda EFB 20-02-23)
Provinciale Staten hebben verzocht om een verkenning naar de stand van zaken op het gebied van laaggeletterdheid in Noord-Holland en de initiatieven die er op dit gebied zijn. Aan DSP is gevraagd om hiervan een algemeen beeld te schetsen en aan Probiblio een beeld te schetsen wat bibliotheken op dit gebied doen. Beide rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten.
18.d
Bericht inwoner over toezicht op gemeenten (C-agenda EFB 20-02-23)
19
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
19.a
Archief: Eerste deelbesluit Woo-verzoek binnenduinrand Zuid-Kennemerland (C-agenda EFB 20-02-23)
De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo.
19.b
PS zaken: NH doet donatie aan Giro 555 (C-agenda EFB 20-02-23)
20
C-agenda Algemeen
20.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 67 (C-agenda alle commissies)