link naar deze pagina

Natuur, Landbouw, Water & Milieu (2015-2019) - 25 februari 2019

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Hermen de Graaf
Toelichting: Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl

Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl

Voorafgaand aan de vergadering zijn er vanaf 12.00 uur technische briefings voor de commissieleden in zaal 1.5:
- TB Energiebesparing bedrijven door de Omgevingsdiensten
- TB Kaderrichtlijn Water (KRW)

Voor agendapunt 5.c. zijn ook de leden van de commissie EEB uitgenodigd.

26-02-2019:
De presentaties bij de twee technische briefings zijn gepubliceerd.

27-02-2019:
Het concept-verslag in voorvisie van de vergadering van 25-2 is gepubliceerd.
Bundel:
pdf Agendabundel (78.9MB)
Algemene documenten:

0.a 12:00
Technische briefing energiebesparing bedrijven door de OD's (vergaderzaal 1.5)
0.b 12:30
Technische briefing Kaderrichtlijn Water (KRW) (vergaderzaal 1.5)
1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 13:25
Inspreekhalfuur
4
A-agenda Milieu
4.a 13:55
Milieu: Voordracht zienswijze RUD Noord-Holland Noord Kadernota 2020 (A-agenda NLWM 25-02-2019)
De commissie kan de voordracht bespreken met de gedeputeerde en adviseren voor de Statenvergadering van 4 maart 2019.
5
B-agenda Natuur
5.a 14:00
Natuur: Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie Noord-Holland n.a.v. wijziging artikel 19 PRV (B-agenda NLWM 25-02-2019)
Naar aanleiding van de wijziging van de PRV en het aangenomen amendement wordt de uitvoeringsregeling ter bespreking op de B-agenda van de commissie geplaatst.
De commissieleden kunnen de nieuwe uitvoeringsregeling bespreken met de gedeputeerde en met elkaar.
5.b 14:20
Natuur: Discussienota PvdA over sinusmaaien (B-agenda NLWM 25-02-2019)
Behandelvoorstel:
De discussienota van de PvdA kan met de commissie en Gedeputeerde besproken worden.
5.c 14:40
Natuur / Recreatie: Onderzoek governance Recreatieschappen en voorstel afdoen M76-2016 (B-agenda NLWM 25-02-2019 met uitnodiging EEB)
U kunt de brief van GS en het bijbehorende rapport bespreken met elkaar en de gedeputeerde en u dient te bepalen of de motie 76-2016 als afgedaan beschouwd kan worden en hierover adviseren richting presidium.
6
B-agenda Algemeen
6.a 15:00
Klimaat: Brief van GS aan PS inz. Ontwerp van het Klimaatakkoord (B-agenda alle commissie in februari).
Behandelvoorstel:
Bespreking van de brieven van GS aan PS en het ontwerp van het Klimaatakkoord voor zover het onderwerpen van de commissie NLWM betreft.
6.a.1
Klimaat/ressen: Brief cie MER aan PS inz. regionale energiestrategie en milieueffectrapportage (C-agenda alle commissies februari 2019)
Desgewenst betrekken bij bespreking agendapunt 6.a.
7 15:20
Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
8
B-agenda Landbouw & Faunabeheer
8.a 15:25
Voorstel Afdoen motie 30-2017 Tegemoetkoming preventie wildschade (B-agenda NLWM 25-02-2019)
Behandelvoorstel:
Met de commissie en gedeputeerde bespreken of de motie als afgedaan beschouwd kan worden en hierover adviseren richting presidium.
9
Rondvraag gedeputeerde Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
10
A-agenda Water
10.a 15:40
Visserij: Initiatiefvoorstel PvdD (mw. Vermaas) 'Welzijn van vissen' (A-agenda NLWM 25-02-2019)
De commissieleden kunnen het initiatiefvoorstel met het advies GS bespreken met elkaar en met de gedeputeerde, vervolgens kan advies uitgebracht worden voor PS van 4 maart 2019.
10.b 16:25
Voordracht Wadloopverordening (A-agenda NLWM 25-02-2019)
De commissie kan de voordracht bespreken met de gedeputeerde en adviseren voor de Statenvergadering van 4 maart 2019.
11 16:40
Rondvraag gedeputeerde Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
12 16:45
Sluiting
13
C-agenda Natuur
13.a
Natuur: Toezicht op natuur- en stiltegebieden (C-agenda NLWM 25-02-2019)
13.b
Natuur: Afschrift brief GS aan stichting ter behoud Schoorsle en Noord-Kennemer duingebied (C-agenda NLWM 25-02-2019)
13.c
Natuur: Uittreding provincie Noord-Holland als participant uit het Goois Natuurreservaat (C-agenda NLWM 25-02-2019)
13.d
Natuur: Rapport Biodiversiteit in Noord-Holland 2019 (C-agenda NLWM 25-02-2019)
13.e
Natuur: Voortgang uitvoering M126-2017 verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen binnen NNN (C-agenda NLWm 25-02-2019)
14
C-agenda Milieu
14.a
Milieu / Mobiliteit: Afschrift aan PS. Brief Waddeneilanden gemeenten aan Tweede Kamer over gezonken zeecontainers Waddenzee (C-agenda NLWM 25-02-2019 en M&F 11-02-2019)
14.b
Milieu / Mobiliteit: Afschrift brief Kimo aan Tweede kamer en Eerste kamer over gezonken zeecontainers Waddenzee (C-agenda NLWM 25-02-19 en M&F 11-02-19)
14.c
Milieu: Afschrift brief GS aan ministerie IenW over Grafietuitstoot Tata Steel (C-agenda NLWM 25-02-2019)
14.d
Milieu: Informatievoorziening over grafietregen Tata steel n.a.v. NLWM 24-01-2019 (C-agenda NLWM 25-02-2019)
14.e
Milieu: Beleidskaders VTH 2019-2022 Omgevingsdiensten / OD IJmond (C-agenda NLWM 25-02-2019)
14.f
Milieu: Kadernota 2020 Omgevingsdienst IJmond (C-agenda NLWM 25-02-2019)
14.g
Milieu: Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (C-agenda NLWM 25-02-2019)
14.h
Milieu: Stand van zaken Grafietregens / stankoverlast (C-agenda NLWM 25-02-2019)
14.i
Milieu: Voortgang actualisatie stiltegebiedenbeleid (C-agenda NLWM 25-02-2019)
15
C-agenda Landbouw & Faunabeheer
15.a
Fauna: Besluit GS op grond van hoofdstuk 5 Verordening Faunabeheer (C-agenda NLWM 25-02-2019)
15.b
Fauna: Tussenevaluatie boekjaarsubsidie Faunabeheereenheid Noord-Holland (C-agenda NLWM 25-02-2019)
15.c
Landbouw/Ruimte: 2e openstelling POP3 verplaatsingsregeling glastuinbouwbedrijven (C-agenda NLWM en RW 25-02-2019)
16
C-agenda Water
16.a
Water: Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Water en bodem Noord-Holland 2017 (C-agenda NLWM 25-02-2019)
16.b
Water/ Energie: Energieverkenning IJsselmeergebied
16.c
Water: Brief LTO noord e.a. Toekomst Westzaan Noord-Holland (C-agenda NLWM 25-02-2019)
16.d
Water: Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee (C-agenda NLWM 25-02-2019)
16.e
Water: Ingekomen Brief Productenorganisatie Nederlandse Mosselcultuur over Waddenmozaïek (C-agenda NLWM 25-02-2019)
16.f
Water: Brief Natuurmonumenten over Waddenmozaiek, n.a.v. brief mossel- en garnalenorganisaties (C-agenda NLWM 25-02-2019)
17
C-agenda Algemeen
17.a
Europastrategie: Brief GS aan PS rapportage 2018 Europastrategie Noord-Holland (C-agenda M&F en EEB 11-2-2019, NLWM en R&W 25-2-2019)
17.b
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht januari 2019 (c-agenda M&F en EEB 11-2-2019 en NLWM en R&W 25-2-2019)
17.c
Heel PS: Brief GS aan PS inz. end term review coalitieakkoord Ruimte voor Groei (c-agenda NLWM en R&W 25-2-2019)