link naar deze pagina

Commissie Leefomgeving - 22 april 2024

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Tessa van Wijnen
Toelichting: **De openbare commissievergadering start fysiek om 18.15 uur in zaal 1.4. voor alleen de opening en vaststelling van de agenda.** Aansluitend is een besloten deel ingepland (18.15-18.45 uur) waaraan alleen de commissieleden fysiek kunnen deelnemen.
**Het vervolg van de openbare commissievergadering vangt om 19.00 uur aan in de Statenzaal,** vindt in hybride vorm plaats, en is online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).
De vergadering is vanaf 19.00 uur toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. **Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 19 april 2024)** bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen. **De openbare  commissievergadering heeft een vervolg op donderdag 25 april a.s., aanvang 20.45 uur.**
Bundel:
pdf Agendabundel (88.5MB)
Algemene documenten:

0.a
Zaal 1.4: Opening en vaststellen agenda
0.b 18:15
Zaal 1.4: Besloten deel commissievergadering (18.15-18.45 uur)
0.c
uitloop besloten deel en zaalwissel (18.45-19.00 uur)
1
Vanaf 19.00 uur in Statenzaal: Mededelingen
2 18:45
Inspreekhalfuur
3
Vaststellen verslag, lijst moties en lijst toezeggingen en strategische agenda
4
VERPLAATST NAAR 25 APRIL: Rondvraag gedeputeerde Kocken (Klimaat en Energie)
5 19:15
A-agenda Gezondheid en Milieu (GEVOEGDE BEHANDELING VAN 5a, 5b en 5c)
5.a
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (A-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
Toelichting:
De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd. Voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om een zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Behandelvoorstel:
De commissie kan bijgaande stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken en adviseert PS of de voordracht als hamerstuk of als bespreekstuk naar de PS vergadering van 13 mei 2024 kan worden doorgeleid.
5.b
Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (A-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
Toelichting: 
Voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Provinciale Staten zijn in december 2023 in staat gesteld hun zienswijze op het ontwerp van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond naar voren te brengen. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten thans om toestemming voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond.

Behandelvoorstel: 
De commissie kan bijgaande stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken en adviseert PS of de voordracht als hamerstuk of als bespreekstuk naar de PS vergadering van 13 mei 2024 kan worden doorgeleid.
5.c
Toestemming Provinciale Staten voor het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (A-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
Toelichting:
Voor 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR) in Nederland zijn aangepast aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Tijdens de vergadering van 6 november 2023 heeft Provinciale Staten besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het voorstel tot wijzigen van de GR Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten nu om toestemming tot het treffen van de gewijzigde regeling. Wanneer alle betrokken deelnemers instemmen met het treffen van de regeling zal de provincie Flevoland de regeling publiceren.

Behandelvoorstel:
De commissie kan bijgaande stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken en adviseert PS of de voordracht als hamerstuk of als bespreekstuk naar de PS vergadering van 13 mei 2024 kan worden doorgeleid.
6
Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (Eigenaarschap Omgevingsdiensten)
7 19:55
B-agenda Gezondheid en Milieu (AFZONDERLIJKE BEHANDELING VAN 7a, 7b en 7c)
7.a
Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 11 april 2024
Toelichting: 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten tweemaandelijks in de commissievergadering Leefomgeving over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.


Behandelvoorstel: 
De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande brief bespreken.
7.b
Reactie GS op adviezen Expertgroep Gezondheid IJmond en Wijers en Blom inzake verduurzaming Tata Steel
Het college van Gedeputeerde Staten geeft haar reactie op de adviezen van de Expertgroep Gezondheid IJmond en van Wijers en Blom inzake de verduurzaming van Tata Steel.
7.c
Onderzoek Geluidszone IJmond 2024
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft onderzoek laten doen naar het Geluidbeheer van het Industrieterrein IJmond. De GGD Kennemerland heeft daar een gezondheidskundige duiding bij gegeven. GS reageren op het onderzoek over geluidbeheer en de duiding op de gezondheidsaspecten.
8
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Gezondheid, Milieu, Voorzieningen, Cultuur en Sport)
9
SCHORSING TOT 25 APRIL 20.45 UUR
10
C-agenda Gezondheid en Milieu
10.a
BETREKKEN BIJ B-AGENDAPUNT 7: Procesbrief ontwikkelingen dossier Tata Steel tot 22 april 2024 (C-agenda cie Leefomgeving 22-04-2024)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een procesbrief over aankomende ontwikkelingen tot 22 april 2024 rondom het dossier Tata Steel IJmuiden.
10.b
Omgevingsdienst: Klacht SchipholWatch over OD NZKG (C-agenda cie Leefomgeving 22-04-2024)
11
C-agenda Klimaat en Energie
11.a
NAAR B-AGENDA 25 APRIL Energie: Toezegging toesturen NP RES foto stand van zaken RES'en (C-agenda cie Leefomgeving 22-04-2024)
11.b
Energie: Ingekomen brief Bewonerscommissie Land in Zicht aan Provincie inzake vergunningsaanvraag Afvalzorg zonneweide Schoteroog (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
11.c
Klimaat/Energie: Ingekomen brief ROB-advies 'Koersen op klimaatneutraal. Aansturing en bekostiging van het decentrale klimaat- en energiebeleid' (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
11.d
Energie: Ingekomen brief Omwonenden Windparken Nederland inzake Ontwerpbesluit Windturbinebepalingen (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
11.e
IPO BAC Klimaat & Energie: BAC Conceptagenda Klimaat en Energie - 29-02-2024 (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
11.f
NAAR B-AGENDA 25 APRIL Energie: Intentieovereenkomst verkenning OER A7-A8 (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten werken langs de A7-A8 aan een zogenoemd OER-project (Opwek Energie Rijksvastgoed). Doel is de mogelijkheden voor hernieuwbare energie (zonne-energie) langs deze infrastructuur te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de voorverkenningsfase van dit project en zetten de samenwerking met de projectpartners in de hierop volgende verkenningsfase voort. De portefeuillehouder Klimaat en Energie, Rosan Kocken tekent hiervoor namens het college van Gedeputeerde Staten een intentieovereenkomst.
12
C-agenda Voorzieningen, Cultuur en Sport
12.a
Sport: Verbreding sponsoring sportevenementen 2024 (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
In het coalitieakkoord staan ambities om de breedtesport te versterken, onder andere door te zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling van regionaal sporttalent te stimuleren en de brug te slaan met topsport. Aanvullend op de bestaande Uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027 wordt in 2024 de selectie van te sponsoren sportevenementen verbreed. Dit met als doel om meer kleinere, vaak ook wat onbekendere, sporten en minder grote sportevenementen financieel te ondersteunen. Hiervoor is in 2024 €100.000,- extra beschikbaar.
12.b
IPO BAC RE & Cultuur: BAC Besluitenlijst Regionale Economie en Cultuur - 08-02-2024 (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024 en Bestuur 22-04-2024)
12.c
Voorzieningen: Ingekomen brief Probiblio inzake Jaarverslag 2023 (C-agenda Leefomgeving 22-04-2024)
13
C-agenda Algemeen
13.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 80 (C-agenda alle commissies)