Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 januari 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Huisman
Toelichting: OPROEP
Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 23 januari 2018.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 december 2017
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis 23012018
5
Schrijven van brieven voor gevangenen IO.17075832
6
Hamerstuk: Raadsnota BI.0170539 Vaststelling bestemmingsplan 'Paraplu-herziening 1 Geluidzone Bedrijventerrein Weststad - Statendam westzijde'
Het bedrijventerrein Weststad – Statendam is bedoeld om hier zware bedrijven te vestigen. Daarom geldt er rond dit bedrijventerrein een geluidzone. Buiten die zone is maximaal 50 dB(A) aan geluid mogelijk. Deze geluidzone is nu te beperkt om alle uitbreidingen van de bestaande bedrijven op dat industrieterrein mogelijk te kunnen maken. Daarom is het nodig om die geluidzone te verruimen. Dit bestemmingsplan heeft tot doel dat mogelijk te maken.
7
Hamerstuk: Raadsnota BI.0170460 bestemmingsplan Strijen
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Strijen 2017” vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gehele wijk Strijen. Het bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van het huidige bestemmingsplan “Strijen”. Het bestemmingsplan omvat geen nieuwe ontwikkelingen.
8
Hamerstuk: Raadsnota BI.01700573 Verordening adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid
De verordening op de Adviescommissie bezwaarschriften sociale zekerheid voor de gemeente Oosterhout dateert uit 1999 en heeft nadien 7 wijzigingen ondergaan. In plaats van een 8e wijziging wordt de raad gevraagd een nieuwe verordening vast te stellen, geactualiseerd aan wetgeving en aan de sinds 1999 ontwikkelde praktijk.
9
Hamerstuk: Raadsnota BI.0170598 Accountantscontrole: Controleprotocol en normenkader
De raad wordt voorgesteld om de richtlijnen en aandachtspunten voor de accountantscontrole van de jaarstukken 2017 vast te stellen.
10
Hamerstuk: Raadsnota BI.0170615 Verlenging contract accountant
De huidige accountant van de gemeente Oosterhout is BDO. Het college stelt de raad voor dit contract met een jaar te verlengen. Begin 2019 zal de aanbesteding van de accountantscontrole voor de jaren vanaf 2019 starten.
11
Raadsnota BI.0170666 Renovatie Pannehoef
De aanbesteding van het werk voor de beoogde renovatie en verduurzaming van de Pannehoef valt tegen. Het vastgestelde budget wordt hierbij met zo’n 220.000,- overschreden. Dit is een direct gevolg van de prijsstijgingen in de bouw. De raad wordt dan ook gevraagd om akkoord te gaan met een aanvullend krediet.

Het voorstel blijft gericht op het verduurzamen van dit deel gemeentelijk vastgoed en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden. Ook kan er een verbetering worden aangebracht in de toegankelijkheid van het gebouw voor minder validen.

De raad wordt aanvullend verzocht een bedrag van € 85.000.00 beschikbaar te stellen uit de vrije reserve. Het overige deel van de middelen kan worden gevonden in de bestaande investeringsruimte.
12
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0170516 Vaststeling van bestemmingsplan "Slotjes, herziening 3 (Loevensteinlaan - Wilhelminakanaal noord) "
Met het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan wordt het geldende bestemmingsplan Slotjes uit 2010 zodanig aangepast dat de te bouwen grondgebonden woningen beter aansluiten op de marktvraag en het bouwvolume van de appartementen aan de kanaalzijde wordt ingeperkt
13
Motie Partij van de Arbeid, Groen Brabant, Oosterhout SAMEN (ontwikkeling Everdenberg - Oost volgens cradle-to-cradle principes en streefdoelen)
14
Motie 'vreemd aan de orde' van het CDA, GroenLinks en Oosterhout samen inzak het betrekken van de raden bij besluitvorming van de Regio West-Brabant
15
Motie 'vreemd aan de orde' van GroenLinks, de VVD, Gemeentebelangen, de PvdA, Lokaal Sociaal en Oosterhout Samen inzake aansluiting bij Statiegeldalliantie
16
Sluiting