Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 februari 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Fränzel
Toelichting: OPROEP
Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 27 februari 2018 om 19.30 uur

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 januari 2018
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
6
Hamerstuk: Raadsnota BI.0170663 Samenwerking op ICT-gebied met de gemeente Goirle
De gemeente Oosterhout en de gemeente Goirle willen een gemeenschappelijke regeling sluiten om de ICT door Oosterhout (Equalit) te laten uitvoeren.
De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.
7
Hamerstuk: Raadsnota BI.0180032 Actualisatieplan De Contreie
Binnen het gebied de Contreie is een exploitatieplan van toepassing. Een exploitatieplan is een wettelijk instrument om kosten te verhalen bij eigenaren binnen het plangebied die profijt hebben van de investeringen in het gebied, zoals de inrichting van de openbare ruimten. Dit exploitatieplan is gelijktijdig met het bestemmingsplan in 2010 voor de eerste keer vastgesteld. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient dit plan jaarlijks geactualiseerd te worden om nog rechtsgeldig te zijn.

Daarom wordt dit plan dus minimaal een keer per jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Eerdere besluiten van de raad worden hierin verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan eventuele wijzigingen in bestemmingen en eerder vastgestelde grondexploitaties. Tot vaststelling dient te worden besloten omdat anders de wettelijke termijn overschreden wordt.
8
Hamerstuk: Raadsnota BI.0180065 Update raadsverordening
9
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180009 Actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oosterhout
Er ligt een voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Oosterhout (APV) te wijzigen op een paar punten. Het gaat om wijzigingen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving (op het gebied van veiligheid) of aanbevelingen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
De gemeenteraad kan wel of niet akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen
10
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180024 Evaluatie Speelgoed- en carnavalsmuseum 'Op Stelten'
Uit onderzoek blijkt dat het Speelgoed- en carnavalsmuseum in cultureel opzicht goed functioneert, maar dat de (gemeentelijke) huisvestingskosten relatief hoog zijn in verhouding tot wat het museum de stad oplevert. Het college stelt de raad voor om op de subsidie aan het museum een structurele korting toe te passen van 20% (te realiseren in 2 jaar). Het museum moet de komende 2 jaar bewijzen dat ze enerzijds dit financieel gat kan opvangen en anderzijds een grotere meerwaarde kan genereren voor Oosterhout en haar inwoners.
11
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180037 Stedenbouwkundige visie Arendsplein
Het college heeft een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het Arendsplein, deze visie wordt in februari 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd om vast te stellen. De ontwikkeling van dit gebied zorgt ervoor dat er ongeveer 2600m2 winkeloppervlak verdwijnt. De bankgebouwen, die daardoor hun functie gaan verliezen, verdwijnen zodat hiervoor woningbouw terug kan komen. Deze stedenbouwkundige visie is te zien als een eerste stap in de uitvoering van de Binnenstadsvisie.
12
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0170524 Kredietvotatie ten behoeve van het verduurzamen van VvE's in Oosterhout
De gemeente Oosterhout gaat, in samenwerking met de gemeente Breda, lokale VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) helpen met het verduurzamen van hun appartementen. We starten met één pilot, een VvE aan de Hertogenlaan. Tevens wordt er een digitaal loket opgezet waar alle VvE’s terecht kunnen met vragen over de verduurzaming van hun bezit. Een VvE behartigt de gezamenlijke belangen van de eigenaren van een complex met appartementen. Omdat er geen bestaand budget is om VvE’s hier bij te ondersteunen wordt aan de gemeenteraad gevraagd hier eenmalig een budget voor beschikbaar te stellen.
13
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180003 bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2018 WAVA/!GO BV
WAVA/!GO voert voor de gemeente de Wet sociale werkvoorziening uit en doet werkzaamheden om werkzoekenden aan werk te helpen. In het bedrijfsplan van de WAVA/!GO zijn de hoofdlijnen neergelegd van de wijze waarop WAVA/!GO uitvoering geeft aan zijn taken. Het bedrijfsplan is een uitwerking van de eerder vastgestelde begroting. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn mening te geven over de begroting die is opgenomen in het bedrijfsplan.
14
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180028 ondersteuning kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen
De gemeente krijgt extra geld van het Rijk om kinderen die in armoede leven te ondersteunen. Het college doet de raad een voorstel over de manier waarop dit geld wordt ingezet. Het voorstel richt zich op het ondersteunen van kinderen bij het meedoen op school en in de maatschappij. Verder vraagt het aandacht voor het onderwerp gezondheid van kinderen. De raad zal een definitief besluit moeten nemen over de inzet van het extra geld. De discussie zal dan ook gaan over de manier waarop de ondersteuning van kinderen moet plaatsvinden.
15
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180071 Raadsbreed initiatiefvoorstel inzake onderzoek
16
Sluiting