Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 november 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 15:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Fränzel

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Raadsnota BI.180400 Meerjarenbegroting 2019-2022
Meerjarenbegroting 2019-2022
Gemeenten stellen jaarlijks de begroting op waarin staat welke plannen zij voor dat jaar hebben, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwachten. Ook bevat de begroting een vooruitblik op de komende jaren. De begroting 2019 bevat een eerste doorvertaling van het bestuursakkoord ‘Samen op weg naar 2030’, maar staat verder vooral in het teken van de opgelopen kosten op gebied van jeugdzorg en WMO.
De begroting heeft vier functies:
Autorisatiefunctie: de raad machtigt het college van B en W om uitgaven te doen en inkomsten te genereren.
Keuze- en afwegingsfunctie: waar geven we wel en waar geven we geen geld aan uit.
Beheersfunctie: geven we niet teveel geld uit gedurende het jaar.
Controlefunctie: heeft het college van B en W gedaan wat met de raad is afgesproken?
Discussie in de raad zal met name liggen bij de vraag ‘waar geven we geld aan uit en hoeveel’. Daarnaast is de vraag hoe het college denkt de kosten van jeugdzorg en WMO in de greep te houden een waarschijnlijk discussieonderwerp.
pdf BI.0180400 - raadsvoorstel vaststellen begroting 2019-2022 (535KB)
pdf Gemeente Oosterhout - Programmabegroting 2019 (3.3MB)
pdf bijlagenboek begroting 2019 (8MB)
pdf Erratum paragraaf Lokale heffingen (518KB)
pdf Verslag vragenmarkt progr. 1 en 6 (506KB)
pdf Verslag StO vragenmarkt raad inzake Programmabegroting 2019 (332KB)
pdf Verslag vragenmarkt programma 2 en 4 (347KB)
pdf Verslag vragenmarkt Jeugd 30 oktober (282KB)
pdf Presentatie Wmo Jeugd 30 oktober 2018 (767KB)
pdf Verslag vragenmarkt WMO 30 oktober 2018 (280KB)
pdf Plaatje Wmo voorzieningen (72KB)
pdf Overzicht wijzigingsvoorstellen (163KB)
pdf 1.1.Motie GroenLinks en Gemeentenbelangen maaibeheer-maaibeleid (213KB)
pdf 1.2 Motie GroenLinks, PvdA inzake Bromtolrotonde (45KB)
pdf 1.3 Motie GroenLinks, PvdA inzake duurzaamheidsvisie (45KB)
pdf 1.4 Motie GroenLinks inzake kostendekkendheid evenementen (123KB)
pdf 1.5 Motie GroenLinks, PvdA inzake MEK (45KB)
pdf 1.6 Motie GroenLinks, PvdA inzake milieustraat (45KB)
pdf 1.7 Motie GroenLinks, PvdA inzake Warande 32 graden (138KB)
pdf 1.8 Motie GroenLinks, PvdA inzake Zandoogje (138KB)
pdf 2.1 Motie Gemeentebelangen inzake startersfonds Oosterhout (28KB)
pdf 2.2 Motie Gemeentebelangen inzake de Bussel (230KB)
pdf 2.3 Motie Gemeentebelangen inzake scouting (105KB)
pdf 4.1 Motie VVD, GB inzake ruimte in personeelsbudget (218KB)
pdf 4.2 Motie VVD inzake winkels Contreie (209KB)
pdf 8.1 Motie PvdA, GroenLinks inzake faciliteiten scoutingverenigingen (122KB)
pdf 8.2 Motie PvdA, GroenLinks inzake innovatie sociaal domein (122KB)
pdf 8.3 Motie PvdA, GroenLinks inzake raadstoezicht sociaal domein (122KB)
pdf Moties ingediend door GBV (103KB)
pdf notitie beperking tijden betaald parkeren (IO18060780) (245KB)
pdf pre advisering college over wijzigingsvoorstellen (310KB)
3.1
Algemene beschouwingen per fractie
4
Raadsnota BI.0180375 2e Concernrapportage en het Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2018
Tweede concernrapportage 2018 en meerjarenperspectief grondexploitatie 2018
De 2e concernrapportage 2018 laat het te verwachten financiële resultaat zien van de gemeente Oosterhout aan het eind van 2018. Dit is onderverdeeld in de budgetten voor de reguliere werkzaamheden, het personeelsbudget en de investeringen. Verder wordt middels het meerjarenperspectief grondexploitaties een actueel inzicht gegeven in de stand van zaken van de binnen de gemeente Oosterhout geopende grondexploitaties.
5
Raadsnota BI.0180419 Richtlijnen begrotingen verbonden partijen 2020
Richtlijnen begrotingen gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Oosterhout werkt met andere gemeenten samen in gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD en de Veiligheidsregio om maatschappelijke doelen te bereiken. Ieder jaar geven de gemeenten aan de gemeenschappelijke regelingen mee welke inhoudelijke en financiële keuzes er in hun nieuw op te stellen begrotingen opgenomen moeten worden.
6
Sluiting