Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 26 februari 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Toelichting: OPROEP
Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 26 februari 2019 om 19.30 uur.

1
Opening
1.1
Motie sportschoolbezoek middelbare scholieren
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 januari 2019
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis 260219
5
Schrijven van brieven voor gevangenen IO19004915
6
Hamerstuk: Raadsnota ZN.173070 Controleprotocol & normenkader 2018
De accountant geeft bij de controle van de jaarrekening een oordeel over de rechtmatigheid van de door het college bestede middelen. Voorafgaand aan de controle van de jaarrekening stelt de raad, in het kader van haar kaderstellende taak, het controleprotocol vast. Doel van dit kader is het geven van nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de controle en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook het bijbehorende normenkader, welke een overzicht geeft van de (voor de jaarrekening relevante) wet- en regelgeving) 2018.
7
Hamerstuk: Raadsnota ZN.174327 Bedrijfsplan 2019 en eerste begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling WAVA / MidZuid
De GR WAVA / MidZuid heeft het bedrijfsplan 2019 met de eerste begrotingswijziging 2019 toegezonden. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op een begrotingswijziging van een GR
8
Hamerstuk: Raadsnota ZN.175094 Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
9
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180556 Vaststelling bestemmingsplan ‘Slotjes, herziening 4 (Heidehof / De Wieken)’
In verband met de herontwikkeling van de locatie Heidehof / De Wieken is door Amarant in 2015 een bouwvoornemen ingediend voor het oprichten van 24 zorgappartementen. Hierbij is uitgegaan van de mogelijkheid deze zorgappartementen na verloop van tijd te kunnen omzetten naar reguliere woningen (onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de dan geldende parkeernorm voor de betreffende categorie woningen). Om dit bouwplan te kunnen realiseren is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
10
Bespreekstuk: Raadsnota ZN.172490 beschikbaar stellen krediet voor het verlengen van het geluidscherm nabij Boswachterij Dorst
In de nieuwbouwwijk Boswachterij Dorst zijn inmiddels de woningen nagenoeg allemaal bewoond. Vanwege de ligging van deze wijk langs de spoorweg en om te kunnen voldoen aan de Wet geluidhinder, is hier door de ontwikkelaar van deze wijk een geluidswal van 7 meter hoog aangelegd. Naar aanleiding van geluidsklachten van bewoners van woningen nabij de poort die in deze wal is aangebracht, is door uw college besloten het bestaande geluidscherm langs het spoor te verlengen en hierover een concept-raadsnota voor te bereiden.
11
Motie "vreemd aan de orde" inzake bestemmingsplan kerkdorp Den Hout
12
Sluiting