Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 december 2020

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende agenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 november 2020
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis 141220
5
Schrijven van brieven voor gevangenen ZN259097
6
ZN256209 2e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant
7
ZN257546 1e wijziging verordening precario 2020
In de raad is bij de behandeling van het financieel perspectief 2020-2021 besloten dat er ten gevolge van de coronacrisis geen precario voor terrassen opgelegd zullen worden in 2020 (ZN232765 beslispunt 5).
Na overleg met de Belastingsamenwerking West-Brabant wordt ten gevolge van dit besluit de “Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020” gewijzigd.
8
ZN252101 1e wijziging verordening markt- en reclamegelden 2020
9
ZN254858 Belastingverordeningen 2021
Ieder jaar vindt op basis van onder meer de begroting de wijziging c.q. vaststelling van de belastingverordeningen voor het nieuwe jaar plaats. Het vaststellen van de verordeningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In bijgevoegde raadsnota (inclusief bijlagen) is een nadere toelichting op diverse wijzigingen gegeven.
10
ZN249328 Wijziging Parkeerverordening Oosterhout 2021
De geplande invoering van digitalisering van parkeervergunningen en de vervanging van de kraskaartregeling heeft vertraging opgelopen door de landelijke beperkende maatregelen van het RIVM ten gevolge van de uitbraak van het Coronavirus in Nederland. Oorspronkelijk was livegang gepland op 1 januari 2021. De nieuwe planning is een livegang per 1 juli 2021. Om dit juridisch mogelijk te maken wordt de Parkeerverordening Oosterhout 2021 op één onderdeel aangepast.
11
ZN232827 Bestemmingsplan Leijsenakkers 2020
In kader van de actualisering van de bestemmingsplannen heeft het ontwerp-bestemmingsplan Leijsenakkers 2020 ter inzage gelegen. Hierin is één nieuwe ontwikkeling meegenomen, voor het overige betreft het een actualisering van het huidige bestemmingsplan.
12
ZN256375 Inzet beschikbare middelen uitvoeringsplanning 2020 beleidsterrein "openbare Ruimte" (groene parkeerplaatsen Santrijn)
13
ZN252997 Aanpassing Coördinatieverordening ruimtelijke projecten
15
Sluiting