Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 oktober 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Fränzel
Toelichting: OPROEP
Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag
23 oktober 2018 om 19.30 uur.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2018
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven
5
Schrijven van brieven voor gevangenen
D66 (de heer Schuurmans) leest de brief voor.
6
Hamerstuk: Raadsnota BI.0180402 6e wijziging GR BWB en 1-2e begr.wijz 20185
Voorstel tot zesde wijziging gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking
In de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant is de wijze van vaststelling van de begroting vastgelegd. Met deze wijziging worden de spelregels voor de wijzigingen duidelijker opgenomen. Verder wordt de gemeente Oosterhout om een extra bijdrage gevraagd van (in 2018) € 27.700; ruim de helft van deze kosten hangen samen met technische eisen van de Waarderingskamer t.a.v. taxaties.
7
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180378 Vaststellen Toekomstvisie Oosterhout 2030
Toekomstvisie Oosterhout 2030
Het college van B en W stelt de raad voor om de toekomstvisie “Oosterhout 2030” vast te stellen. De toekomstvisie is het gemeenschappelijk gedragen beeld van, en geeft richting aan, de ontwikkeling van de gemeente Oosterhout op de middellange termijn. De toekomstvisie is opgesteld in een interactief proces met inwoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden, ambtenaren, externe experts en andere stakeholders. Dit proces is mede inhoudelijk gevoed door het rapport “De Staat van Oosterhout”, een beschrijving van ‘het DNA’ van de gemeente, dat een aantal belangrijke uitdagingen voor onze toekomst schetst.
8
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180425 Toekomst lokale omroep
Toekomst lokale omroep ORTS
De ORTS heeft een beleidsplan opgesteld, “ORTS Onderweg”, met daarin enkele financiële wensen en (financiële) scenario’s. Het college van B en W stelt de raad voor om conform een van deze scenario’s de ORTS een extra financiële bijdrage te verstrekken van € 18.000 voor 2018 en € 46.000 voor 2019. De voorgestelde dekking van dit bedrag (in totaal € 64.000) is de vrije reserve (spaarpot van de gemeente).
9
Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180357 Vaststellen verordening parkeerbelastingen 2019
Verordening parkeerbelastingen 2019
Ieder jaar worden op basis van onder meer de nieuwe begroting de belastingverordeningen voor het aankomende jaar vastgesteld. Al in oktober wordt de verordening parkeerbelastingen vastgesteld. Op deze wijze wordt bereikt dat de nieuwe parkeervergunningen tijdig, dus vóór 1 januari 2019, aan de betreffende inwoners en ondernemers van onze gemeente kunnen worden verstrekt. De voorgestelde wijzigingen betreffen een verlaging van de tarieven voor het betaald parkeren op straat (per 1 januari 2019) naar € 1,50 per uur, indexatie met 2,4% van de tarieven voor de parkeervergunningen (met uitzondering van de kraskaart) en verhoging van het tarief voor de naheffingsaanslag tot € 62,70 (het wettelijke maximum per 1 januari 2019).
10
Sluiting