Oosterhout familiestad
 
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 juni 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester Mark Buijs
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de voorliggende raadsagenda
3
Vaststelling van de openbare besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 mei 2020
4
Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven lis190620
5
Schrijven van brieven voor gevangenen (ZN228340)
6
Hamerstuk: Raadsnota ZN224547 1e begrotingswijziging 2020 GGD West-Brabant (cao effect)
7
Hamerstuk: Raadsnota ZN219149 Stimuleringslening duurzaamheid- en toegankelijkheidsmaatregelen
8
Artikel 39-vragen [ nadere inlichtingen GroenLinks, Van der Zanden]
9
Bespreekstuk: Raadsnota ZN199333 Vaststelling van de visie toekomst Arkendonk
Voorstel:
1. De visie toekomst Arkendonk vast te stellen;
2. Voor de verdere uitwerking van de visie € 60.000,= beschikbaar te stellen uit de vrije reserve.
10
Bespreekstuk: Raadsnota ZN223611 Vaststellen visie Slotjesveld
11
Bespreekstuk: Raadsnota ZN227108 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3), (voormalige locatie brandweerkazerne)
Voorstel:
1. ter zake van de ingediende zienswijzen te besluiten, overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 3 van de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Reactienota zienswijzen inzake ontwerp bestemmingsplan ”Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)” en de zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan “Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)” gewijzigd vast te stellen, zoals ook weergegeven in hoofdstuk 4 en 5 van de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Reactienota zienswijzen inzake het ontwerp bestemmingsplan ”Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)”;
3. voor het bestemmingsplan “Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)” geen exploitatie-plan vast te stellen.
12
Bespreekstuk: Raadsnota ZN226545 Zienswijzen begrotingen 2021 Verbonden Partijen
13
Motie "vreemd aan de orde" van GBV en Groen Brabant inzake omgevingsdialoog huisvesting arbeidsmigranten Katjeskelder
14
Sluiting